Bestyrelsens Beretning 2001

 

Lemvig Sejlklubs 79. generalforsamling  den 28. November 2001.

Der har igen i år været den sædvanlige vifte af aktiviteter i klubben. Fællesture og forskellige fælles arrangementer; aftenkapsejlads om tirsdagen, optimister, europasejlere, sejlerskole og surfere om onsdagen.

 

Det registrerede medlemstal er faldet med 5, og vi er nu 260 medlemmer mod 265 i 2000.

Fordelingen på medlemskategorier er således de sidste tre år:

 

 

2001

----------

2000

------------

1999

----------

Seniorer

158

171

187

Juniorer

25

29

28

Ægtefæller

32

29

28

Passive

22

18

17

Pensionister

20

15

16

Andre

3

3

3

I alt

260

265

282

 

I 1998 havde sejlklubben 269 medlemmer så der er altså tale om en svag tendens til fald i antallet af medlemmer. Der er en langsom stigning i antallet af pensionistmedlemmer på 5 og et fald i antallet af seniormedlemmer på 13.

Bestyrelse /forretningsudvalg

Bestyrelsen og forretningsudvalget har haft et år med det normale antal møder. Ud over møder og diskussioner om bådhallen har det været et år uden de store tunge sager.

Surfudvalget

Surfafdelingen har i år haft surfaften onsdag aften, men på grund af for få fremmødte ønsker Surfafdelingen i det nye år at tilbyde nye surfere et mere koncentreret startkursus; måske fordelt over et antal lørdage.

Det blev forsøgt at stable en ”Juniorsurfcamp” på benene; men desværre indløb tilmeldingerne for sent, så da var arrangementet allerede aflyst.

Surfudvalgets repræsentant i bestyrelsen, Søren Østergaard er på valg i år og han ønsker ikke at genopstille. Vi vil gerne sige dig tak for din indsats i bestyrelsen og i Surfafdelingen. Vi er glade for at du fortsat vil arbejde i surfafdelingen. 

Sejlerskolen

Også i år har sejlerskolen været i gang. Søren Østergaard og Flemming Kristensen har godt assisteret af Mads Østergaard sørget for det praktiske. Bo Ravn og Bjarne Stougaard har fungeret som gode og inspirerende instruktører.

Til orienteringsmødet i april var der 10 deltagere. På grund af de mange tilmeldte riggede man tre både til, men det daglige fremmøde gjorde, at der kun blev sejlet i to både.

Natsejladsen til Glyngøre blev desværre aflyst, da der ikke var elever, der havde mulighed for at deltage.

Sejlerskolen har haft en god sæson med meget få aflysninger på grund af vejret.

Og som et lille kuriosum kan det nævnes, at det er rygtedes helt til Frankrig, at vi har en sejlerskole. Vi i har haft besøg af Madelain, som er kommet til Danmark på grund af vandet og muligheden for at lære at sejle.

Flemming Kristensen, Sejlerskolens leder gennem snart mange år, har meddelt, at han nu ønsker at stoppe. Vi vil gerne sige tak for din indsat og vi håber fortsat at se dig blandt os.

Med Flemmings afgang skal vi finde en person, som ønsker at påtage sig arbejdet som leder af Sejlerskolen. Vi hører gerne fra dig, hvis du har lyst til at lede og organisere sejlerskolen. Du behøves nødvendigvis ikke selv at undervise, for Bo og Bjarne har indvilget i at tage endnu et år som instruktører. Så kom endelig frem af busken.

Juniorudvalget

 Medlemstallet er stort set uændret, men inddelingen er en smule anderledes, idet Lene har fået selskab af 3 nye E-jollesejlere, så de nu er 4. Europajolle- og optimist-sejlernes energi og entusiasme samt ikke at forglemme forældrenes, har gjort det til et godt og aktivt år i ungdomsafdelingen.

 Her i år 2000/2001 har vi været vært for vintertræningen. Der var 17 deltagere fra kredsen. Vintertræningen afsluttedes med et weekendarrangement d.24./25.-3., hvor vi bl.a. havde besøg af Finn “Beton” fra Dansk Sejlunion. Han var med børnene på vandet og bagefter gav han trænerne forskellige “indput” om ungdomsarbejdet i sejlklubben.

 Vi har afholdt arbejdslørdag d. 31.3. i samarbejde med surfafdelingen. Det blev til en tiltrængt forskønnelse af omklædningsrummene.

 D. 24./27.5. blev ungdomsafdelingens tilbagevendende begivenhed - Lejrturen - afviklet. Det blev Jegindø, der fik glæde af vores besøg. Der var ca. 30 børn og voksne med. Det blev en tur med sejllads og råhygge børn og voksne imellem. Vi fik også besøg udefra af medlemmer fra sejlklubben, som var på vej hjem fra en sejltur. Det var en vældig hyggelig og god weekend.

 D. 16./17. juni afholdt vi kredsstævne med udtagelse til DM. Det var et meget vellykket stævne - Som altid var flere af klubbens øvrige medlemmer behjælpelige ved dette stævne.

 Ungdomsafdelingen har været godt repræsenteret ved stævner i både ind og udland. Optimisterne er gode til at bakke op om kredsens forskellige stævner. Kirsten, Jens og Karina har været til DM i optimist i Horsens. Tine og Justus har i E-jolle været til NM i Bergen i Norge og Lene deltog i EM for E-jolle i Polen.

Dette aktivitetsniveau er med til, at styrke et kammeratskab, der rækker ud over vores egen klub.

 I vinterhalvåret har afdelingen en månedlig klubaften med teori og sejlersnak. Det gentages også i år.

Og så min egen personlige kommentar. I kan fornemme ud af det foregående at der er et stort aktivitetsniveau i Juniorafdelingen. Og uden en stor arbejdsindsats og engagement blandt ledere og forældre kunne denne vigtige del af Lemvig Sejlklub slet ikke fungere. Mange tak skal I have.

 

Sejladsudvalget

Kapsejladssæsonen fik en god start med tre aftenarrangementer med stor deltagelse. Tak til Finn, Torben, Knud Kristian og Niels for disse aftener.

Igen i år har der været arrangeret de traditionelle kapsejladser. I Lemvig sejlklub kan vi bryste os af, at deltagerantallet er stabilt højt, det ser endda ud til at vi bliver flere til næste år, hvilket absolut er tilfredsstillende.

På grund af den pæne deltagelse, var bådene i år opdelt i 3 løb. Som sædvanlig blev vinderen af løbet for ”de store både” Kurt Winther Knudsen, mens kampen om de efterfølgende pladser var meget intens, specielt på grund af de nye handicapmål. Løbet for de mindre både blev vundet af Bent Kallerup, men mon ikke han får mere modstand næste år. I klassebådsløbet vandt Jørgen Gyberg i H båd.

Klubmesterskabet blev i år afviklet i hård vind med kun 11 deltagende både, Her blev vinderne Steen Kirk, Jørgen Gyberg og Niels Bækdal..

Afslutteren blev derimod sejlet i næsten ingen vind. En del opgav, men de der holdt ud fik et meget spændende opløb fra byen og ud til mållinien. Her formåede Steen Jensen netop at snige sig ind på en førsteplads.

I år har vi startet de små både et kvarter før de store. Det betyder at vi ser mere til hinanden på kapsejladsbanerne og kommer mere samlet i mål. Det betyder også at vi ser mere til hinanden i klubhuset efter kapsejladserne. Der har efter alle kapsejladser været stor trængsel i klubhuset.

Så på trods af nogen skepsis må vi nok sige, at den nye startprocedure har været en succes.

Når vi nu taler om startproceduren må vi ikke glemme vor mand ved knappen, som tirsdag efter tirsdag tålmodigt starter os og tager os i mål. Tak skal du have Bent. Og når vi taler om den store trængsel i klubhuset efter kapsejladserne må vi heller ikke glemme de mange, som sæsonen igennem har sørget for pølser, kaffe og en hyggelig atmosfære. Tak til Irene og hendes store køkkenhold. Jeg vil også gerne her takke Niels og Knud Kristian, som igen i år har påtaget sig at arrangere vore kapsejladser. Også en tak til Svend Aage der har hjulpet med udlægning af kapsejladsbøjer.

Det er ikke kun juniorene som kapsejler i fremmede farvande. Finn og Ole sejler flittigt i ind – og udland og vi er glade for at I på den måde repræsenterer Lemvig Sejlklub. Vi mærker også tydeligt at jeres deltagelse i de lokale sejladser er med til at højne niveauet og skærpe konkurrencen.  Det var også fint at Finn fik lokket Theis Palm over til os. Jeg håber noget lignende bliver muligt en anden gang.

 Tursejlads:

 

Der er afholdt to fællesture.

1.      tur gik til Doverodde. En del både mødte op, men Doverodde er nok lidt for langt væk til en Weekendtur. Vi havde lånt sejlklubbens ”nye ” lokaler ( det gamle cafeteria) til fællesspisningen, hvor der som sædvanlig var høj stemning.

2.      tur gik traditionen tro til Agger. Det er den helt store weekend for Agger havn når der er fællestur fra Lemvig. Havnefogeden vil gøre alt for os, så turen bliver en succes. Vi havde igen fællesspisning i Knud Kristians partytelt, og sådan et campingliv giver et helt speciel sammenhold.

Fællesturene må siges at være et godt aktiv for klubben, og det er rart at se, at der hvert år dukker nye deltagere op. Næste år er der planer om at en af fællesturene skal gå til Venø.

 

Arrangementudvalget

 

Der er i årets løb afholdt en tilriggerfest, Sct. Hans fest og en afriggerfest.

Tilriggerfesten er for andet år arrangeret som en frokost umiddelbart efter standerhejsningen.

Klubben var vært , og der blev serveret en flot sildeanretning m.m. ,hvor øl og snaps kunne købes.

Efter den gode  tilslutningen at dømme er det nok måden at gøre det på .

Sct Hans festen faldt i år på en lørdag og det betød en mindre tilslutning end normalt, idet mange åbenbart havde arrangeret sig til anden side.

Men stemningen var i top. Om eftermiddagen havde Sv.Åge arrangeret en navigationssejlads, hvor 7 både deltog. Det må siges at være godt i betragtning af vejrforholdene. En tak til Svend Åge.

Grisen blev som sædvanligt tilberedt af Aksel og i år var den bare perfekt og der var rigeligt af den. Der skal herfra lyde en stor tak til Aksel for der store arbejde.

Bålet var bare Lemvigs største og flotteste. Tak til alle der har bidraget. Og så glæder jeg mig allerede til at se Holgers ”Heksekunster” til næste år.

Ca. 50 var med til at fortære gratis gule ærter til afriggerfesten . Stemningen var i top selv om de gule ærter slap for hurtig op . Men Ammy-Stinne har lovet at næste år bliver der rigeligt.

En stor tak til Arrangementudvalget, som består af Poul Erik, Kisser, Lone, Niels og Renate.

Husk så gløg-aften den 13 december

Haludvalget

Bent Sørensen meddeler mig at alt er forløbet planmæssigt i bådhallen i år og tak for det, så hvis der ikke lige hang mørke nedlægningstruende skyer over vores bådhal ville alt på den front være godt. Imidlertid ved vi ikke om denne vinter er den sidste, hvor vi kan benytte vores hal på østhavnen. I oktober måned afholdt vi et meget velbesøgt møde her i sejlklubben, hvor vi orienterede om forløbet i halsagen. Der blev nedsat et udvalg, som skal forhandle med kommunen om den fremtidige placering af sejlklubbens bådhal og opbevaringsplads for både. Der blev lyttet meget til medlemmernes kommentarer på dette møde, og på baggrund af disse kommentarer har udvalget formuleret et svar til kommunen, hvor vi udtrykker at ”Lemvig Sejlklubs medlemmer ønsker et areal til bådhal og opbevaring af både i nær tilknytning til enten Lemvig Havn/Østhavnen eller tæt på Marinaen ved Vinkelhage”. Desuden finder Lemvig Sejlklubs medlemmer ”det rimeligt, at Lemvig Kommune tilbyder klubben et byggegnet areal eller er areal som kommunen gør byggeegnet, samt tilbyder at flytte den eksisterende bådhal for os til dette areal”.

Vi skal til møde med det nye Havneudvalget i begyndelsen af det nye år.

Marinaudvalget

Bent Sørensen har igen i år sørget for opkrævningen af havnepenge, imidlertid har Bent meddelt os at han gerne vil stoppe med dette arbejde. Det er både med beklagelse og forståelse vi har modtaget din opsigelse. Du har altid passet jobbet som ”opkræver” samvittighedsfuldt og til alles tilfredshed. Du skal have mange tak for din indsats.

Hvordan skal vi i fremtiden opkræve havnepenge? Bent Sørensen har selv peget på en mulig løsning på dette problem. Han foreslår, at vi etablerer et korps af opkrævere, hvor vi så skiftes til at tage en uge af gangen. Jeg har kendskab til at lignende ordninger findes i andre sejlklubber. Jeg synes Bents ide er god, og jeg vil derfor allerede i aften sende en liste og en kalender rundt, hvor du kan skrive dig på. Tænk engang at gå en stille, hyggelig rundtur på havnen, og få en sludder med marinaens gæster og samtidig gøre sejlklubben en tjeneste.

 

Da medlemmerne køber større og større både fik vi i foråret ændret 14 stk. 3x9 m-pladser til 12 stk. 3,5x11 m. Idet entreprenøren startede udefra, havde han problemer med at få målene til at passe. Det betyder, at der på bro 2 er opstået en meget smal plads inden for de nye pladser, medens der på bro 3 er kommet en lidt bredere plads, medens der forsvandt 2 pladser. Det betyder, at vi nu har 152 pladser i marinaen.

Som det ser ud i dag til generalforsamlingen er der blot 8 ledige pladser. Der er 3 ledige ved havneknejpen, hvor der ikke fortøjres ved ponton samt en lille 2 m plads, hvor Rokkjær plejer at have sin mini-12-m. D.v.s. der reelt kun er 4 ledige pladser! Derfor kan I risikere, at der bliver flyttet lidt rundt. Så længe der er tomme pladser er vi nødt til at rykke lidt rundt, så vi alle kan være der. Men ordet: VENTELISTE bliver nok ikke ved med blot at være et ord. Det kan blive et begreb, som vi også har i Lemvig Marina. Når vi nu taler om fordeling af pladserne i marinaen, så er det ikke til at komme uden om Knud Kristian som hvert forår tålmodigt kæmper med at få den vanskelige kabale til at gå op. Tak fordi du kæmper den kamp.

 

Et tilbagevendende spørgsmål når vi taler om marinaen, er renoveringen af el-standerne på kajen og broerne. Det er et punkt som gentagne gange er diskuteret med havneudvalget, som påstår, at der ikke er midler nok til at gennemføre denne renovering. Imidlertid kan Havneudvalget godt se at en renovering er påkrævet. I et forsøg på at skaffe penge til istandsættelsen har Havneudvalget varslet en forøgelse af vores havnepenge på 33 kr. pr. meter ud over den almindelige stigning. 33 kr. pr. meter er ikke noget stort beløb, men i betragtning af, at Sejlklubben årligt via vores havnepenge bidrager med knap en kvart million til Havnevæsenets økonomi, et bidrag som ikke modsvares af tilsvarende udgifter, har vi overfor Havneudvalget taget forbehold overfor denne stigning. For at imødekomme Havneudvalget har vi foreslået et møde, hvor vi kan diskutere eventuelle besparelser på driften af Marinaen. Besparelser, som så kan bruges til den ønskede renovering.  Besparelserne kunne bestå i en enklere og mere effektiv affaldssortering og en enklere pleje og eventuel nedlæggelse af nogle af bedene omkring klubhuset. Spørgsmålet om de 33 kr. pr meter skal vi også drøfte på vores møde med Havneudvalget den 4. Marinaen fylder 25 år til foråret, så man kan jo også sige, at de gamle el-standere på træstolperne har gjort det godt.

Sejlklubben har således to sager kørende i Havneudvalget. Halsagen og den ekstraordinære forhøjelse af meterlejen. Mht. sagen om bådhallen har vi behov for al den goodwill vi kan få hos politikerne. Derfor er det vigtigt for mig, at vi i sagen om meterlejen bevarer det gode forhandlingsklima jeg føler vi har i øjeblikket. Og derfor ikke kører en hård konfrontationslinie overfor Havneudvalget.

Spillet på mastekranens udligger er desværre kaput og vi skal nok sørge for, at der sidder en ny til foråret.

 

Bladudvalget

Tak til Kurt som har fået alle udgaver af Vestkystens vigtigste nyhedsorgan, Sprøjten, ud til tiden. Også en stor tak til vore annoncører. Vi er meget glade for jeres støtte.

I år har Ilse haft travlt med at forberede en hjemmeside så alle via internettet kan få oplysninger om Lemvig Sejlklub. Hjemmesiden er ikke helt færdig endnu, men adressen  kommer selvfølgelig i Sprøjten når den er klar. Du skal have tak Ilse. Jeg tror vi vil få stor glæde af dit arbejde i fremtiden.

Jeg vil også takke Lokalavisen og Lemvig Folkeblad fordi begge blade er så flinke til at skrive om os og bringe de indlæg vi sender til dem. Det er af stor vigtighed, at vi på den måde hele tiden får gjort opmærksom på sejlklubbens eksistens. Tak til alle der i årets løb har skrevet til avisen. Det får i garanteret mulighed for igen til næste år.

Jeg vil også sige tak til alle vore sponsorer som med store og små bidrag gør det muligt at drive vores klub på det niveau vi gør.

Klubhuset

Der er et punkt i denne beretning jeg har glædet mig meget til at omtale. Det er vores såkaldte ”klubhusdag”, hvor det på en enkelt dag lykkedes at få malet alt udvendigt træværk inklusive plankeværk og kommunens toiletbygning. Der var en dag med frisk vind og høj klar himmel. Holger Andreasen havde tilrettelagt slagets gang og sørgede for at vi ikke kom til at mangle maling. Og køkkenholdet under ledelse af Irene Wrist tryllede ”brændstof” frem til de mange ihærdigt arbejdende medlemmer. Det var en dag der viste hvor meget vi kan præstere ved en fælles indsats. Hvis nogle af jer mangler en pensel har jeg en posefuld derhjemme.

Forud for vores klubhusdag vil jeg også gerne rose junior- og surfafdelingen for jeres store arbejde med blandt andet at gøre baderummene i stand.

På trods af at vi ikke har et regulært klubhusudvalg synes jeg at mange af problemerne omkring klubhuset er blevet løst tilfredsstillende. Aksel Skovgaard og Niels Bækdal har sørget for at vi ikke har sultet og tørstet. Bent Thorhauge har haft et øje på fejl og mangler i huset, og han har selv repareret og udskiftet en del og sendt bud efter en håndværker når det var nødvendigt. Bent vil også gerne sørge for at bestille kaffe ,håndklæder og lignende. Så hvis I finder ud af at der er ved at mangle noget så lad ham det vide. Og som f.eks. med ”klubhusdagen” stiller Holger Andreasen også gerne op når der er behov.

Med den flok, som nu er samlet om driften af vores klubhus kan det jo være, at tiden er inde til at genoplive klubhusudvalget. Lad os snakke om det i det nye år.

 

 

Efter vi i år havde taget standeren ned var vi godt fyrre som mødtes her på loftet og kom med forslag og ideer til hvad vi kan gøre i fremtiden. Jeg vil ikke her gå ind på de enkelte forslag, men for mig var det vigtigste at jeg oplevede en positiv interesse for klubben og dens fremtid.

Det er denne positive indstilling jeg i mit første år som formand har følt overalt, i bestyrelsen, i udvalgene og hos medlemmerne.

Jeg har sagt tak til mange i aften, men for ikke at glemme nogen, tak til jer alle sammen.

 

Til sidst en undskyldning til Svend Erik Petersen fordi jeg ikke fik takket dig for din vederlagsfrie navigationsundervisning.