Bestyrelsens Beretning 2002

 

Lemvig Sejlklubs 80. generalforsamling  den 27. November 2002.

Sejlklubbens Medlemstal

Det er meget glædelig at opleve at den svage men vedvarende  tendens til tilbagegang som jeg har kunnet se i tallene tilbage fra 1998 er bremset i år. Ikke alene er tendensen bremset men  i år er det registrerede medlemstal  steget med 32, og vi er nu 292 medlemmer mod 260 i 2001.

Fordelingen på medlemskategorier er således de sidste tre år:

 

 

2001

 

2002

 

Seniorer

158

169

 

Juniorer

25

40

 

Ægtefæller

32

34

 

Passive

22

24

 

Pensionister

20

23

 

Andre

3

2

 

I alt

260

292

 

 

 

Bestyrelse /forretningsudvalg

Bestyrelsen og forretningsudvalget har haft et år med det normale antal møder. Ud over møder og diskussioner om bådhallen har det været et år uden de store tunge sager.

Surfudvalget

Surfafdelingen har i år haft en rolig og god sæson . I foråret fik vi sponsoret 2 komplette sejl fra Tuborgs Grønne Fond, sejlene er blevet  brugt flittig igennem sæsonen sammen med det andet klubgrej vi har. Først på sommeren afholdt Surfafdelingen ”Windsurfer for en dag” en slags åbenhus sammen med Lemvig Ungdomsgård, der mødte omkring 30 op for at prøve at stå på ”bræddet”, det er meningen at gentage dette arrangement  til sommer igen. Derudover har der været en lille stigning af surfere, heri blandt nogle nybegynder, som vi håber på vil hænge ved.

Når den nye sæson starter er der planlagt en ugentligt trænings/klubaften i håb om at få lidt klubliv startet op.

 

Sejlerskolen

Sejlerskolen har i 2002 også været begunstiget af vejret og har haft mange dejlige aftener på vandet. Der har været søsat 2 stk. 606-ere og de har været godt brugt langt de fleste undervisningsaftener, onsdag. I alt 8 elever er ved udgangen af september registreret som elever, og en del af disse følger den teoretiske undervisning på Christinelystskolen. Alle elever har været engagerede og vi håber, at det vil smitte af på tilslutningen næste år. Den traditionelle natsejlads gennemførte vi først i september,- på opturen til Glyngøre i flot stjerneklart vejr med morild og på hjemturen med SSW-lig vind 7-9 m/s. En frisk tur, hvor Bo Ravn luftede sin nye båd.

Vi kan takke Carsten Salvesen  og Svend Aage Lauridsen for at vi fik Sejlerskolen i gang i år. I løbet af kort tid fik de annonceret og med hjælp fra nye sejlerskoleelever fik de søsat et par 606’ere.

Bo Ravn, Bjarne Stougaard og Leif Wæver har stået for den ugentlige undervisning. Alle undervisere er selv bådejere og aktive tursejlere, og alle tre erfarne undervisere.

Den 4. December kl. 19.00 afholder Sejlerskolen et opsamlings- og planlægningsmøde. Alle med interesse for Sejlerskolen bør møde op. Fremtiden for Sejlerskolen vil blive diskuteret på dette møde. Spørgsmålet er bl.a. om vi skal arbejde på at anskaffe en IF’er som undervisningsbåd.  Det er oplagt at anskaffer vi en IF’er, kræver det klare aftaler om  ansvar og opgavefordelingen i Sejlerskolen.

Sejlerskolen er en vigtig aktivitet for klubben. Mange nye medlemmer finder vej ind i klubben gennem Sejlerskolen.

En stor tak til Carsten , Sv. Åge, Bo, Bjarne og Leif for jeres indsats.

Takket være Svend Erik Petersen har vi også muligheder for lokalt at tage Speedbådskørekort, Duelighedsbevis og VHF certifikat. Som nævnt ovenfor sveder et hold på 15 elever for øjeblikket på Christinelystskolen for at klare den teoretiske del af duelighedsbeviset.

 

 Kvinder ved roret. Ja der findes mange fordomme. År 2002 var året, hvor en flok piger tog initiativ til at gøre noget for at gøre disse fordomme til skamme. Det var dejligt og uvant at se  sejlbåde betjent udelukkende af piger. Selv om jeres pigesejladser måske først og fremmest er tænkt som sjov og hygge ser jeg det som en vigtig sideeffekt, at der fremover samles en større kompetence i hver båd, når mand og kone tager på søen.

Jeg håber virkelig, at I vil fortsætte til næste år.

Juniorudvalget

Med et øget medlemstal på 15 er der nu er i alt 40juniorsejlere, og der har været godt gang i afdelingen det forløbne år.

Vi har stadig 4 Europe-jollesejlere og så er der investeret i en Laser-jolle til klubbrug. Det er en jolle vi kan forsyne med en mindre rig så den kan fungere som overgangs jolle for de juniorer, som er ved at vokse ud af Optimistjollen. I den forbindelse vil Lemvig Sejlklub gerne takke Kirsten og Peter Bang’s Fond for et tilskud på 15.000 kr. netop til vores juniorafdeling.

 

I Ungdomsafdelingen har der været en god og solid opbakning fra forældresiden, både til træningen og til diverse arrangementer i årets løb. Til vores afslutningsfest i okt. var der omkring 50 børn og voksne til en rigtig hyggelig aften.

 

Her i år 2002/03 er vi værter for vintertræningen i kredsen. Der er 20 deltagere denne vinter. Et weekendarrangement afslutter træningen d. 8.-9. marts 2003.

Som noget nyt har vi fået tildelt 2 ud af 6 trænings-weekend's som Kraftcenter Ålborg afholder i vinterens løb. Det første arrangement blev afholdt d. 8.-10. nov. 2002 og der deltog ca. 50 sejlere fra forskellige klubber.  Kraftcentret mødte med 4

Trænere, som tog sig af de unge sejlere hele weekenden. Vejret var rimeligt så de fik sejlet en hel del og samtidig var der tid til hyggeligt socialt samvær sejlere imellem.

Det andet kraftcenter-arrangement løber af stablen d. 21.-23. marts 2003.

 

D. 8.-9. juni blev der afholdt Nordvest Bank Cup. Det blev et meget vellykket stævne og som altid var flere af klubbens øvrige medlemmer, behjælpelige med de praktiske gøremål i denne forbindelse.

 

Ungdomsafdelingens tilbagevendende sommerlejr blev i år afholdt d. 2.- 4. august på Jegindø. Det blev en succes, hvor også flere af vore nye sejlere og deres familier deltog. Vi havde lånt 4 Zoom 8-joller hos Børresen i Vejle. De var til stor fornøjelse for både sejlere og flere af forældrene. Det blev en tur med sejlads og råhygge børn og voksne imellem.

 

Igen i år har vi haft flere sejlere, der har deltaget i stævner udenfor kredsen og også udenfor landets grænser. Desuden har der også været god opbakning til kredsens stævner.

Kirsten, Karina, Emil, Nikolaj og Jens har været til DM for Optimister i Hornbæk.

Karina, Emil og Rune var til Hold-DM for Optimister i Horsens.

Lene og Justus har deltaget i Kieler Woche.

Tine og Justus har deltaget i NM for Europa-joller og Lene har deltaget i EM for Europa-joller i Spanien.

Ungdomsafdelingen har som før nævnt fået 15 nye medlemmer i år. Jeg synes det er en imponerende fremgang. Det er en fremgang som ikke kommer af sig selv. Jeg vil derfor gerne takke ledere og forældre for den store indsats i yder.

 

Det næste jeg vil nævne gælder ikke kun under Ungdomsafdelingen; men faktisk hele Lemvig Sejlklub.

År 2002 var  året, hvor klubben afholdt DM for Drager fra den 11. til den 15. september, og DM for Europa- og Laserjoller fra den 4. til den 6 oktober. Der var kun tre uger mellem de to stævner og begge stævner var store og krævende arrangementer. Det var en fantastisk at opleve, hvor forskelligt to stævner kan forløbe og alligevel være succesfulde. Stævnerne viste, at vi har de rigtige rammer. De rigtige rammer har vi ;men hvad der er endnu mere værd,  ja helt afgørende, er at have de rigtige folk til at afvikle stævnerne. Og det har I til fulde bevist, at det har vi i Lemvig Sejlklub. Over en tredjedel af klubbens medlemmer har på den ene eller den anden måde med stort eller småt været involveret i disse stævner. Det vidner om et engagement og et sammenhold,  som vi skal værne om. Det er kvaliteter, som langtfra er en selvfølge i sportsklubber anno 2002. Jeg har ikke lyst til at fremhæve nogen på bekostning af andre. Derfor en stor tak til alle jer som hjalp. Det var hårdt, men sjovt.

 

Lemvig Sejlklub vil gerne takke for den støtte vi har modtaget af vore sponsorer og Lemvig kommune i forbindelse med afviklingen af disse stævner. Den kvalitet, som gjorde vore stævner til en succes, blev kun muliggjort af den støtte vi modtog af jer. Tak skal I have.

 

Sejladsudvalget

 

Kapsejlads:

Igen i år har der været arrangeret de traditionelle kapsejladser.  I Lemvig sejlklub kan vi bryste os af, at deltagerantallet er stabilt højt, hvilket absolut er tilfredsstillende.

På grund af den pæne deltagelse, var bådene opdelt i 3 løb. Som sædvanlig blev vinderen af løbet for ”de større både” Kurt W. Knudsen, men kampen om de efterfølgende pladser var spændende, da tre både var skiftet ud siden sidste år. Løbet for ”de mindre både” blev vundet af Niels J. Andersen, i øvrigt første sæson han deltog i aftenkapsejladserne i egen båd, flot. I klassebådsløbet var jeg så ubeskeden at vinde.

Klubmesterskabet blev i år afviklet i hård vind, måske for hård vil nogen mene, da der var en del havarier. Vinderne blev Steen Kirk, Jørgen Gyberg og Niels Bækdal..

Normalt plejer Niels Bækdal at nævne Afslutteren i det lille skrift han sender til mig. Hvorfor han ikke gjorde det i år ved jeg ikke.

Det er ikke kun juniorerne som har sejlet kapsejlads udenfor fjorden. Traditionen tro har Finn og Ole vist flaget ved mange kapsejladser både i ind og udland. Alle vi der sejler kapsejlads har glæde af den store erfaring I bringer med tilbage i sejlklubben.

 

Vi må ikke glemme vore folk i land. Vores mand ved knappen, som tirsdag efter tirsdag tålmodigt starter os og tager os i mål. Tak skal du have Bent. Og når vi taler om den store trængsel i klubhuset efter kapsejladserne må vi heller ikke glemme de mange, som sæsonen igennem har sørget for pølser, kaffe og en hyggelig atmosfære. Tak til Irene og hendes store køkkenhold. Jeg vil også gerne her takke Niels og Knud Kristian, som igen i år har påtaget sig at arrangere vore kapsejladser. Også en tak til Svend Aage der har hjulpet med udlægning af kapsejladsbøjer.

 

Tursejlads:

 

Der er afholdt to fællesture.

Første tur gik til Jegindø. En del både mødte op, måske fristet af muligheden for at sejle i limfjordssjægt. Desværre blæste det for meget. Specialister på området frarådede udsejling i sjægtene, men søndag fik vi prøvet de meget livlige og sjove både. Næste år vil der igen blive arrangeret tursejlads til Jegindø, da vi er blevet lovet at vi kan låne sjægtene igen. Måske kan det blive en tradition.

Traditionen tro gik efterårsturen til Agger. Det er den helt store weekend for Agger havn når der er fællestur fra Lemvig. Havnefogeden gør alt for os, så turen bliver en succes. Vi havde igen fællesspisning, denne gang i klubbens nye partytelt

Fællesturene må siges at være et godt aktiv for klubben, og det er rart at se, at der hvert år dukker nye deltagere op.

 

 

Arrangementudvalget

 

Der er i årets løb afholdt en tilriggerfest, Sct. Hans fest og en afriggerfest, samt glög aften.

 

Det var 3. gang tilriggerfesten blev arrangeret  som en frokost umiddelbart efter standerhejsningen.

Klubben var vært , og der blev serveret en flot sildeanretning m.m. ,hvor øl og snaps kunne købes. Over 30 medlemmer trodsede den kolde og stride blæst.

 

Sct. Hans festen, som er årets største fest i klubben faldt i år på en søndag, så vi havde god tid til at forberede den. Som bekendt fyldte Lemvig Sejlklub 80 år i år og marinaen 25 år. Det var planlagt at fejre det på behørig vis med en eskadre-sejlads Sct. Hans-dag. Desværre blæste det (som sædvanligt) temmelig kraftigt, så sejladsen blev aflyst. Heldigvis havde vi en herlig Sct. Hans-fest om aftenen.

 

 I år  havde Axel forberedt et cavry- bord og flittige piger sørgede for et overdådigt salatbord. Mange tak til jer for det store arbejde.

Borgmester Jørgen Nørby holdt båltalen

Bålet var også i år  bare Lemvigs største og flotteste og det trækker masser af folk til  og er en god reklame får sejlklubben.  Traditionen tro skulle Holgers flotte heks have et lille skub bagi inden hun ville antænde bålet , men som Holger siger hvert år  ”til næste år skal det nok lykkes ”og vi glæder os allerede.

 

Den 2. November tog vi standeren ned. Derefter gik vi på loftet og snakkede lidt frem og tilbage om de ting som rører sig i klubben. Jeg synes det er en god lejlighed til på en uhøjtidelig måde at få frem, hvad der er af forslag og eventuelle problemer. På det møde blev vi overbevist om, at vi alligevel skulle prøve at svømme endnu en vinter på trods af, at kommunen har sat prisen op. Der var et massivt ønske om at fortsætte. Det var tydeligt at det ikke var afgørende at denne klubaktivitet giver overskud. Det afgørende er at vi her har en aktivitet hvor klubbens medlemmer kan mødes og hygge sig vinteren igennem og samtidig få svømmefærdighederne holdt ved lige. Jeg vil her opfordre alle medlemmer til komme til svømning. Og det er hver lørdag kl.12.00.

Så er vi fremme ved afriggerfesten. Ca. 40 var med til at fortære gratis gule ærter til afriggerfesten . Stemningen var i top og de gule ærter slap ikke op det havde Ammy –Stinne jo også  lovet.  . 

 

Husk så gløg-aften onsdag den 11 december kl 20.00.

 

En stor tak til de trofaste folk i arrangementudvalget. Som består af er Poul Erik, Kisser, Lone, Niels og Renate.

 

 

 

 

Haludvalget

Bent Sørensen har meddelt mig at alt er forløbet planmæssigt i bådhallen i år og tak for det.

Bådhallen og dens skæbne har været et tilbagevendende tema på generalforsamlinger i adskillige år. I år vil jeg nøjes med at fortælle jer hvor sagen står på nuværende tidspunkt.

Vi har i lang tid klynget os til håbet om at ingen var så tossede at de ville spytte penge i et byggeprojekt på Østhavnen. Ikke desto mindre er der indkommet tre forslag som vist oven i købet er finansierede. Derfor må vi indstille os på at denne vinter er den sidste i vores røde hal på Østhavnen. Sejlklubbens Bådhal er opsagt til 31 marts 2003. På det tidspunkt skal bådene være ude og hallen skal være fjernet. Sådan siger papirerne og indtil videre er det det vi har at holde os til. Imidlertid har jeg snakket med Riskjær fra Kommunen og han tror det er realistisk at tro på at vi kan få udsat fristen ’en måske to måneder og det vil jo være af stor betydning for os.

Hvor vi i fremtiden skal placere vore både om vinteren ved vi ikke endnu. Vi venter i øjeblikket på at Teknisk Udvalg kommer med et forslag. Vi har sagt nej til arealet til højre ved indkørselen ved Vinkelhagevej og Kommunen har sagt nej til det grønne areal ved Campingpladsen og de har sagt nej til Østhavnen. Dog har de givet os lov til midlertidigt at benytte arealet foran spildevandstanken indtil vi har fundet en permanent løsning. Det er hvor vi står på nuværende tidspunkt.

Teknisk Udvalg holdt møde mandag d. 25 november altså i forgårs. Så jeg har kun fået et kortfattet resume over hvad de snakkede om. Nu er det Festpladsen der er i spil. T.U. ønsker at vide om sejlklubben finder det realistisk at bruge festpladsen til hal og opbevaring. Merete Nørby vil undersøge om der findes nogle boringer i området, som kan fortælle om bæreevnen.

Siger vi ja til Festpladsen, vil der blive stillet visse krav til hallens udseende, og der vil blive stillet krav om orden på arealet.

Marinaudvalget

2002 blev året, hvor el-installationerne og belysningen blev fornyet. Det har vi vist snakket om i 5-6 år, men nu er det på plads. Og det virker fint!

2002 blev også året, hvor vi gik væk fra polet-ræset og gjorde det gratis at tage bad. Hvad har det betydet?

Jo, rent økonomisk har vi i 2002 fået 17.500 i gæsteleje mod 14.500 i 2001 for gæsteleje og brusere, altså 20% mere i kassen, hvor klubben får de 60%!

I år har vi haft et hold på femten frivillige havnefogeder som har sørget for opkrævningen af gæstelejen. Det er min opfattelse at det er forløbet tilfredsstillende og jeg håber at det bliver muligt at mønstre et hold igen til næste år. Jeg er så småt begyndt at få folk skrevet på listen. Jeg har den også med i aften så hold jer endelig ikke tilbage. For at lette arbejdet og for at undgå misforståelser skal jeg inden næste sæsonstart nok sørge for, at I får udleveret et stykke papir med de nødvendige oplysninger. Jeg vil gerne takke alle ”havnefogederne”. I har gjort et godt arbejde.

Som bekendt steg pladslejen i foråret ekstraordinært med 11 kr. + moms pr. m hvilket har bevirket en stigning på 4-5.000 kr. på den samlede pladsleje. Denne er imidlertid steget med 18.000 kr., så der er lejet ca. 6 pladser mere ud end sidste år. Den ekstraordinære stigning på 11 kr. fortsætter i 2003 og 2004, således vi i alt kommer op på at betale i størrelsesordenen 15.000 kr. mere for pladserne, end det står i den af byrådet godkendte aftale. Men sådan har havneudvalget besluttet.

Som bekendt fik vi sidste forår ændret 14 stk. 3,0 m pladser til 12 3,5 m pladser for at tilgodese medlemmernes køb af større både. Det har her i indeværende år betydet, at vi har manglet nogle 3 m pladser. Til gengæld har der været ledige 3,5 m pladser, så alle, der har søgt, har fået en plads. Vi har haft ca. 15 ledige af marinaens 152 pladser.

Der brækkede en pæl på bro 3 sidste vinter, som endnu ikke er fornyet, men man kan jo håbe på, at havneudvalget vil bruge nogle af de mange penge vi indbetaler til at udbedre sådanne forhold!

Som lovet sidste år fik vi i foråret et nyt spil på mastekranens udligger og det er indtrykket, at kranen nu fungerer fint.

Som nævnt sidste år er det måske snart slut med at vi har ledige pladser i Marinaen.

Vi har p.t. 15 ledige pladser og der er 6 både, der har anmodet om plads til næste år. D.v.s. 9 ledige pladser og det er inkl. de 3 pladser ved havneknejpen, hvor man ligger med stævnen til den faste kaj. Så når I hører en sejler snakke om at han er i færd med at købe større båd eller en bekendt snakke om, at han vil til at have en båd, så sig til dem, at de hellere straks må henvende sig om der er en ledig plads!

 

Når vi nu taler om fordeling af pladserne i marinaen, så er det ikke til at komme uden om dig, Knud Kristian Du skal have en stor tak for det store arbejde med fordelingen af pladser, som du hvert år udfører.

Bladudvalget

Tak til Kurt vores gamle redaktør. Vi er fulde af beundring over, at du har kunnet rejse en ruin af støvet i Århus og samtidig få alle udgaver af Sprøjten ud til tiden. Også en stor tak til vore annoncører. Vi er meget glade for jeres støtte.

Ogsåi år har Ilse haft travlt med sejlklubbens hjemmeside. Den viste sig at være et stort aktiv i forbindelse med vore DM stævner. Adressen på hjemmesiden kommer i næste nummer af Sprøjten. Du skal have mange tak Ilse.

Jeg vil også takke Lokalavisen og Lemvig Folkeblad fordi begge blade er så flinke til at skrive om os og bringe de indlæg vi sender til dem. Det er af stor vigtighed, at vi på den måde hele tiden får gjort opmærksom på sejlklubbens eksistens. Tak til alle der i årets løb har skrevet til avisen. Det får i garanteret mulighed for igen til næste år.

Jeg vil også sige tak til alle vore sponsorer som med store og små bidrag gør det muligt at drive vores klub på det niveau vi gør.

Klubhuset

 

Formelt har vi i en periode ikke haft et klubhusudvalg. I praksis har Bent og Holger taget sig af de forskellige ting der skal ordnes. Tak for jeres indsats det er godt at vide, at I har et kærligt øje på klubhuset. Også tak til Jens Peder, der klarer udlejning og aftaler angående rengøring. Vi har nu endelig taget os sammen og har fået papir på hinanden, så vores klubhusudvalg nu består af Jens Peder, Bent, Holger og mig. Jeg er frem til et fortsat godt samarbejde med jer.

 

Vores såkaldte ”klubhusdag” ser ud til at være kommet for at blive. I år var der ikke så stor en sammenhængende opgave som sidste år, hvor vi som bekendt fik malet hele klubhuset. Derfor valgte vi i år at samles til morgenkaffe på klubhusets loft samme dag vi alligevel skulle mødes for at hejse vore stander. Efter kaffen gik de mange fremmødte i gang med de mange forskellige opgaver. Det er min fornemmelse, at vi med kombinationen af klubhusdag, standerhejsning og tilriggerfrokost har fået sammensat en dag, som på en hyggelig og nyttig måde markerer starten på den ny sæson. 

 

Nu skal denne beretning straks have en ende; men inden jeg slutter vil jeg gerne have lov til at fremhæve den indsats som Poul Erik og Lone ydede, da I august måned reddede en lille dreng fra at drukne i Thyborøn Havn. Vi er stolte af jer og I er et eksempel for os andre.

 

Til allersidst vil jeg for ikke at glemme nogen sige tak til jer alle sammen for et godt år i Lemvig Sejlklub. I gør det nemlig godt.