Bestyrelsens Beretning 2003

 

Lemvig Sejlklubs 81. generalforsamling  den 26. November 2003.

 

Jeg vil gerne vi starter denne generalforsamling med at mindes  vores mangeårige æresmedlem Mogens Aasted. Mogens Aasted er død i år, og jeg vil bede jer alle rejse jer et øjeblik for at mindes ham.

Sejlklubbens Medlemstal

Sidste år kunne vi glæde os over en medlemsfremgang på 32. Desværre må vi konstatere, at det er blevet hverdag igen. For nu er medlemstallet igen tilbage på cirka samme niveau som 2001. På nær golf svigter befolkningen den organiserede idræt og sammenholdt med, at vi bor i en egn, hvor befolkningstallet er vigende stiller det ekstra krav til os bare at holde et nogenlunde konstant medlemstal. Det er vigtigt, at vi alle gør en indsats for at fortælle om sejlsportens, og i særdeleshed Lemvig Sejlklubs fortræffeligheder

Fordelingen på medlemskategorier er således de sidste tre år:

 

 

2003

 

2002

2001

Seniorer

151

169

158

Juniorer

26

40

25

Ægtefæller

31

34

32

Passive

25

24

22

Pensionister

20

23

20

Andre

1

2

3

I alt

254

292

260

 

                                           

Bestyrelse /forretningsudvalg

Bestyrelsen og forretningsudvalget har haft et år med det normale antal møder. I år er der nogle kedelige indbrud, bådehallen og genforhandlingen med Havneudvalget af aftalen om administrationen af marinaen, som har fyldt meget.

Surfudvalget

 

Det har været en stille sæson både vind og medlemsmæssig, vi har afholdt den årlige "surfdag" sammen med Lemvig ungdomsgård med god tilslutning.

Surfudvalget forsøgte i år igen med klubaftener, men der var desværre ikke nogen særlig stor tilslutning til disse aftener.

 

Sejlerskolen

 

Sæsonen er forløbet godt med et dejligt vejr til at sætte kolorit på de enkelte aftener. Svend Aage og Carsten sørgede for at klargøre en båd, der bare var i orden, så vi havde et godt udgangspunkt for at undervise. I sæsonen havde vi 4 elever, deraf 2 nye. Én elev er efter veloverstået duelighedsprøve og jobskifte flyttet fra byen. De øvrige 3 elever håber jeg på, at undervisningen har været så inspirerende for, at de melder sig til sæson 2004. Det er undervisernes håb, at en del fra aftenholdets teoriundervisning, vil føle sig tiltrukket af den praktiske undervisning på vandet i 2004. Det er imidlertid indlysende, at klubbens 606’erne er ved at være temmelig nedgåede. For mig at se er Sejlerskolen en meget vigtig aktivitet for klubben. Mange nye medlemmer finder vej ind i klubben gennem Sejlerskolen. Så derfor vil jeg opfordre til at vi i det nye år får en diskussion om, hvordan vi forestiller os en fremtid for Sejlerskolen. Bo Ravn, Bjarne Stougaard og Leif Wæver har stået for den ugentlige undervisning. Alle undervisere er selv bådejere og aktive sejlere, og erfarne undervisere. Tak fordi i vil delagtiggøre andre i jeres viden. Er der nogle blandt jer som har lyst til at hjælpe lidt til i Sejlerskolen er i mere end velkomne til at melde jer.

Tak til Carsten og Svend Aage for mas med klargøring og ophaling, uden dette knokle-arbejde havde vi ikke nogen sejlerskole

 

 

Juniorudvalget

Sejlerne fra Juniorafdelingen har i år deltaget i 14 udenbysstævner. De stævner, hvor der var flest med var i Sunds og Sillerslev med henholdsvis 10 og 9 sejlere. Snakken gik da også på at det var et lokalopgør mellem Skive og Lemvig. De to klubber har da også været dominerede på fjorden i år. Til vores lokale stævne var der 17 Lemvig sejlere med. Flot er der bare at sige til det.

 

Årets tur til Jegindø gik ikke til Bølørehus, men til Jegindø Havn, hvor vi havde lånt Jegindø Bådelaugs klubhus og et græsareal til vore campingvogne og telte. I år var både børn og voksne ude at sejle i sjægte. Næsten hele Juniorafdelingen var af sted. I 2004 er vi igen tilbage i Bølørehus.

 

Godt nok har vi ikke afholdt nogle DM’er i år; men alligevel var Juniorudvalget i August arrangør af et stort DM udtagelsesstævne med ca. et hundrede sejlere. Jeg hørte udelukkende rosende ord fra de udenbys folk jeg talte med.

Jeg har hørt, at I er indstillet på at arrangere et lignende udtagelsesstævne næste år. Det er flot.

 

Jeg vil gerne takke trænere og forældre, I gør en kæmpeindsats for afdelingen og hermed også for Lemvig Sejlklub. Uden jeres engagement ville det ikke være muligt at få det hele til at fungere.

 

Der skal også lyde en stor tak til Janni for hendes trænerindsats med A – holdet. Janni er stoppet som træner nu ved slutningen af denne sæson.

 

Og Bent du har på grund af et stort arbejdspres valgt at stoppe som leder af Juniorudvalget. I realiteten overtog Jens Peder Hilligsøe ledelsen i foråret; men vi skulle på den anden side af denne generalforsamling inden du endeligt kunne trække dig tilbage. Vi er dig alle en stor tak skyldig for den måde du har ledet Juniorafdelingen og for den ansvarsfulde måde du har  taget del i bestyrelsesarbejdet. Vi håber fortsat at kunne trække på dine store resourcer.

Vi vil også gerne byde Jens Peder velkommen som leder af Juniorafdelingen.

Sejladsudvalget

 

Kapsejlads:

I Lemvig sejlklub kan vi bryste os af, at deltagerantallet er stabilt højt, hvilket absolut er tilfredsstillende.

For at fastholde dette høje deltagerantal forsøgte vi i år at gøre sejladserne mere spændende ved at indføre et personligt handikapsystem. Om det er lykkedes er der delte meninger om. Derfor er det besluttet at gennemføre en skriftlig undersøgelse, således at alle ”skippere” i nærmeste fremtid modtager et spørgeskema. Besvarelserne vil forhåbentlig give et klart billede af hvilket handikapsystem der er stemning for, så vi i kapsejladsudvalget kan træffe den rigtige beslutning.

Uanset hvilket handicapsysem vi skal sejle efter næste år, vil der være nogle af jer som synes, at det er det forkerte. Jeg vil bede jer om at tænke på, at det vigtigste er at komme ud at sejle kapsejlads en gang om ugen, og samtidig være sammen med nogle venner som har samme interesse. I må love mig, at ingen af jer holder op med at sejle kapsejlads på grund af uenighed om et handicapsystem.

Årets kapsejladser er gennemført som de tidligere år, og efter sejladserne er der normalt stor trængsel i klubhuset, hvor aftenens sejlads bliver ivrigt diskuteret.  

Vi må ikke glemme vore folk i land. Vores mand ved knappen, som tirsdag efter tirsdag tålmodigt starter os og tager os i mål. Tak skal du have Bent. Og når vi taler om den store trængsel i klubhuset efter kapsejladserne, må vi heller ikke glemme de mange, som sæsonen igennem har sørget for pølser, kaffe og en hyggelig atmosfære. Tak til Irene og hendes store køkkenhold. Jeg vil også gerne her takke Niels og Knud Kristian, som igen i år har påtaget sig at arrangere vore kapsejladser. Også en tak til Svend Aage, der har hjulpet med udlægning af kapsejladsbøjer.

Der er planer om eventuelt at arrangere en eller to aftener i foråret. Se nærmere i næste nummer af Sprøjten. Har du ideer og ønsker til emner og indhold, så kontakt Niels eller Knud Kristian.

 

Tursejlads:

Der er afholdt to fællesture.

Første tur gik ligesom sidste år til Jegindø. Mange mødte op, måske fristet af muligheden for at sejle i limfjordsjægt. I år lykkedes det at afholde et par uhøjtidelige sjægtekapsejladser. Det var en anderledes udfordring at sejle disse gammeldags både. Næste år vil der igen blive arrangeret tursejlads til Jegindø, da vi er blevet lovet, at vi kan låne både sjægtene og deres velegnede Bådelaugets klubhus igen. Vi føler os virkelig velkommen.

Efterårsturen gik selvfølgelig til Agger. Det er den helt store weekend for Agger havn når der er fællestur fra Lemvig. Havnefogeden gør alt for os, så turen bliver en succes. I år lykkedes det at afholde fællesspisningen i roklubbens lokaler, Det vil vi forsøge igen næste år.

Fællesturene må siges at være et godt aktiv for klubben, og det er rart at se, at der hvert år dukker nye deltagere op.

 

Arrangementsudvalget

I februar og marts havde vi flere arrangementer her i vores klubhus. To af dem stod Niels Bækdal for. Du har gjort alle os, der deltog klogere på, hvordan GPS navigation og strøm fungerer. Tak for de gode foredrag.

Også en tak til Kurt og Bent, som delte ud ad deres store viden om knob, stik og splejsning. Når man går en runde og kikker vore fortøjninger efter, kunne det godt se ud som om, at der er behov for mindst en aften mere med samme indhold.

 

De tre aftenarrangementer jeg lige har nævnt viser, at vi i klubben har nogle folk, som kan og gerne vil delagtiggøre os andre i deres viden. Jeg vil opfordre alle, som har ønsker om et arrangement om at sige til. Og hvis du kender en, eller selv ønsker at fortælle os om et eller andet, så kom ud af busken.

 

Inden jeg kommer til årets faste arrangementer, vil jeg nævne Stig Vestergaards spændende foredrag om, hvordan det var at deltage i Volvo Ocean Race. Vi fik et meget engageret indblik i, hvad der kræves af økonomi, forberedelse og mandskab for at sejle moderne havkapsejlads.

 

Og så er der i årets løb afholdt en tilriggerfest, Sct. Hans fest og en afriggerfest, samt glög aften.

 

Tilriggerfesten blev igen arrangeret  som en frokost umiddelbart efter standerhejsningen. Klubben var vært , og der blev serveret en flot sildeanretning m.v.

 

Sct. Hans festen, den største fest i klubben faldt i år på en mandag , så vi havde travlt med  at forberede den på en almindelig arbejdsdag  

Sct. Hans festen succes er meget afhængig af, at vi har et bare nogenlunde vejr. I år regnede det pænt, medens vi spiste den dejlige mad. Det var utroligt, at Aksel og Kim kunne tilberede kødet ude under disse forhold. En stor tak til jer og til de flittige piger, som sørgede for et overdådigt salatbord. 

Igen i år skulle Holgers flotte heks have et lille skub bagi, inden hun ville antænde bålet. Det var nu heller ikke nemt i år, for bålet var blevet temmelig vådt af den megen regn. Alligevel blev bålet igen i år meget stort og smukt.

Efter talen og vores fællessang lagde Bjørn til med sin båd fyldt med ivrige korsangere. Deres sang lød fint og bidrog til den fine stemning. At stemningen var fin kunne man forvisse sig om ved at se DR2 temaudsendelse om Lemvig. De havde nemlig valgt at afslutte udsendelsen med billeder og lyd fra vores Sct. Hans Aften.

 

Få dage efter Sct. Hans deltog over 50 både fra Lemvig Sejlklub i starten på Kulturfestivalen ”Vinden”. Det var et utroligt smukt syn at se så mange sejl – og motorbåde ledsage vikingeskibet Imme ind til Lemvig Havn. Måske er det en ide, at vi laver en fællestur til Lemvig Havn hvert år i forbindelse med Åben Havn arrangementet.

 

Den 1. november tog vi standeren ned, og tredive af klubbens medlemmer var med til at fortære de gule ærter ved aftenens afriggerfesten . Stemningen var i top og de gule ærter gode. .Niels Lehmann  tilbød næste år at tilberede de gule ærter, for som han sagde: Mine brunkål og gule ærter kan ingen slå.”  og det ka’ da komme an på en prøve.

 

Og husk så vores gløg-aften onsdag den 10. december kl. 19.30.

 

En stor tak til de trofaste folk i arrangementsudvalget. Som består af er Poul Erik, Kisser, Lone, Niels og Renate.

 

Som I har kunnet læse i Sprøjten, er det igen i år muligt at svømme i Lemvig Svømmehal. Det foregår hver lørdag kl. 11.00 til 13.00. Det hedder foreningssvømning; men så vidt jeg kan se, kommer der ikke mange andre end os fra sejlklubben. Det koster 250,- kr. for et ti-turskort for voksne og 100,- kr. for et kort til børn. Det er således ikke længere sejlklubben, som

lejer bassinet, vi løber derfor heller ikke nogen økonomisk risiko.

 

Jens Peder og jeg har gået til madlavning. Det gør vi ikke mere. Vi har derfor snakket om, at det kunne være hyggeligt, hvis der var nogle af jer der sammen med os ville bruge en lørdag eftermiddag i klubhusets køkken, hvor vi så kunne lave mad til ægtefæller og andre, som har mod på at smage vores mad. Jeg tror det kan blive en sjov og anderledes eftermiddag og aften engang i foråret. Vi skriver nok mere om det i Januarnummeret af Sprøjten.

 

Et vinterarrangement, som allerede ligger fast, er at Hans Peder Kokholm fra Morsø Sejlklub kommer her den 4. Februar. Hans Peder vil fortælle om den jordomrejse han er i gang med. Han sejler i en almindelig Ballade. Hans Peder er en almindelig sejler, som bare har gjort noget for at opfylde de drømme, som mange af os går rundt med.

 

 

Haludvalget

Bent Sørensen har meddelt mig at alt er forløbet planmæssigt i bådhallen i år og tak for det.

Vi må desværre nok se i øjnene, at det er den sidste vinter, vi kan benytte bådhallen. Sejlklubben har nemlig modtaget et brev fra kommunen, hvor de skriver at Kuben Byg A/S forventer at påbegynde boligbyggeriet på Østhavnen den 1. april 2004. Det betyder, at vores bådhal skal være fjernet inden da. Sejlklubben har nedsat et udvalg, som ser på de problemer som opstår i forbindelse med nedrivningen af hallen og opførelsen af en ny. Udvalget består af Niels Bækdal, Leif Wæver, Knud Kristian Wrist, Kurt Winther Knudsen og jeg er også med i det. Desuden har Poul Erik lovet at træde til, når der skal laves nogle modeller for, hvordan finansieringen af halbyggeriet kan skrues sammen.

Det er indstillingen i udvalget, at nedrivningen af hallen skal foretages af et professionelt firma. Det skyldes arbejdets farlighed; vi tænker her på nedtagning af tagplader og spær. Og det er håndteringen af de asbestholdige eternitplader. Og endelig den korte nedrivningsperiode vi vil forsøge at gennemføre for, at vi kan have bådene stående i hallen så lang tid som muligt. Derfor er vi i øjeblikket ved at indhente tilbud på, hvad det vil koste at få bådhallen fjernet / flyttet.

Vi har en aftale med kommunen om at vore hjemløse både må placeres på Østhavnen indtil de kan søsættes. Jeg har snakket med Svend Aage, og han vil anbefale jer at være så langt fremme med forårsklargøringen som muligt, inden I skal ud af hallen. Jeg kender nogle, som allerede har poleret deres både her i det milde vejr.

 

Hvad så med fremtiden?

Vi har løbende prøvet i ”Sprøjten” at gøre rede for udviklingen i sagen om bådhallen. Og hvor står vi så nu ?

 

Her i mandags var lokalplanen for området ved Vinkelhage under behandling i Teknisk Udvalg og jeg synes ellers, at nu lå den lige til højrebenet; men Teknisk Udvalg vil inden de sender Lokalplanen ud i høring have et møde med Roklubben og Feriecenteret for at diskutere vores forslag til transportvej af bådene. Transporten af bådene fra Marinaen til Festpladsen er det planen skal foregå ad vejen mellem Marinaen og Feriecenteret. Ved parkeringspladsen forenden af vejen drejer vi til højre og kører over diget via en rampe. Herefter kan vi kører resten af vejen til festpladsen på grusvejen som fører fra Roklubben.

I forbindelse med udflytningen af vinteropbevaringen af bådene til Vinkelhage vil Lemvig Kommune foretage ændringer på Marinaens arealer, så det bliver muligt at tage bådene op der. Der er endnu ikke lavet planer for dette arbejde.

 

Vi prøver i vores udvalg at få et overblik over priser og udgifter i forbindelse med klargøringen af grunden på Festpladsen og bygningen af en hal. Således ,at det ud fra disse udgifter er muligt at regne en cirkapris ud pr. båd.

Den store ubekendte i forbindelse med halbyggeriet, er undergrundens beskaffenhed. Vi vil gerne have foretaget et par boringer, så vi kan få en vurdering af, hvad funderingen vil koste. På mandag får vi svar på om Teknisk Udvalg vil give os et tilskud til disse prøver.

Vi er netop nu inde i en fase, hvor der bliver indhentet forskellige tilbud. Priserne svinger meget og det er svært umiddelbart at sammenligne de enkelte tilbud; men så snart vi har et tilstrækkeligt udvalg af tilbud vil vi mødes igen og vurdere, hvordan vi kommer videre.

Det er klart at så snart vi har det fornødne overblik mht. økonomien og de forskellige modeller for finansieringen vil I blive orienteret og indkaldt til et møde så vi kan få et billede af hvor mange som vil i hallen og hvor mange der vil stå på pladsen.

Jeg vil foreslå at alle der ønsker at blive indkaldt til dette mødeskriver sig på en liste vi sender rundt i pausen. Det gælder ikke kun de, som ønsker at komme i hal, men også de som regner med at stå ude.       

Marinaudvalget

 

Administrationsaftalen mellem Lemvig Kommune og Sejlklubben om marinaens drift blev i foråret opsagt af Lemvig Kommune. Den er dog nu forhåbentlig snart ved at være forhandlet på plads igen, selvom der mangler afklaring af et  punkt omkring kommunens takstblad. Men det kommer formentlig på plads inden foråret. Som det ser ud nu, kan vi nok imødese en prisstigning på ca. 6%, men fremover følger meterlejen så nettoprisindekset. Så det er ikke så dårligt, som vi kunne have frygtet.

I år har vi haft et hold på tyve frivillige havnefogeder, som har sørget for opkrævningen af gæstelejen. Det er min opfattelse at det er forløbet tilfredsstillende, og jeg håber, at det bliver muligt at mønstre et hold igen til næste år. Jeg vil gerne takke alle ”havnefogederne”. I har gjort et godt arbejde. I har haft lidt mere arbejde i år, idet kommunen har vedtaget, at der skal opkræves 25 kr. i miljøafgift fra alle både - også Frihavnsbåde. Det betyder faktisk, at der i vores lille havn, helt herude mod vest, er kradset 27.500 kr. ind i gæsteleje og det er faktisk 10.000 kr. mere end sidste år. Og af dette beløb får sejlklubben en god del. Til gengæld er der lejet lidt færre pladser ud i år, så der er kommet ca. 10.000 kr. mindre ind i pæleleje. Det går altså nogenlunde lige op.

Driftsmæssigt har der ikke været noget særligt. Der har i gennemsnit været ca. 20 ledige af marinaens 152 pladser. De brækkede pæle blev fornyet i foråret. Nye pæle er måske så meget sagt, da der ikke længere benyttes træpæle, men jernbaneskinner, hvor der er sat et ø160 pvc-rør udenpå. Det er en meget billigere metode, idet havnens folk selv kan sætte en ny pæl. Vi har heller ikke hørt noget negativt om disse pæle, så det virker som en god idé! Mastekranen har fungeret fint hele året, og de nye el-installationer har nedsat irritationen over manglende strøm væsentligt. Efterhånden har de fleste vel også fundet ud af at tænde automatsikringen igen. Men husk nu, at spare på strømmen. Det er ikke nogen god idé at have landstrøm permanent. Som I har set i bådbladene, så er der større risiko for korrosion på drev og propel, hvis man har en ledning i land hele tiden.

 

Når vi taler om Marinaen må vi samtidig sige  Knud Kristian. Du skal have en stor tak for det store arbejde med fordelingen og administrationen af  bådpladserne, som du hvert år udfører.

Sprøjten med mere

 

Klub - og foreningsblade og faglige tidsskrifter går en usikker fremtid i møde efter at regeringen har skåret i portostøtten til den slags blade. Vi har modtaget noget materiale fra Post Danmark, men da det er fra før finanslovforliget, er det noget usikkert, hvordan fremtiden ser ud for vores uundværlige klubblad, ”Sprøjten”.  Indtil vi ved mere, har vi dog valgt at fortsætte som hidtil.

Tak til alle jer, der bidrager med indlæg i ”Sprøjten”, bliv endelig ved med det. Det er vigtigt for klub livet, at vi  fortsat har ”Sprøjten”, som et mødested for debat og information.

Tak til Kurt, vores gamle redaktør. Og tak for din tålmodighed med os, når det kniber med at overholde deadline. Også en stor tak til vore annoncører. Vi er meget glade for jeres støtte.

 

Ilse har lavet en hjemmeside for Lemvig Sejlklub, hvor formen er fastlagt. Det, som nu er vigtigt er, at den indeholder de rigtige informationer, og at det, der står på den, ikke er for gammelt. Ilse og jeg har aftalt, at vi til foråret holder et møde med folk fra de forskellige afdelinger og udvalg i klubben. Det er tanken, at vi her skal lære, hvordan vi lægger nyt stof ind på hjemmesiden, og hvordan vi sletter gammelt. I en informationskultur som vi lever i nu, er det ikke længere et spørgsmål, om vi skal have en hjemmeside, men mere om, hvordan vi bedst vedligeholder den. Vi håber mødet til foråret vil bringe os et stykke ad vejen. Ilse, du skal have tak for dit store arbejde.

En af de områder på hjemmesiden, som allerede er delt ud, er kalenderen. Det er Steen Kongsøre, som tager sig af den. Det er særdeles vigtigt, at den er i orden, så du skal have tak for, at du vil påtage dig dette arbejde.

 

Jeg vil også takke Lokalavisen og Lemvig Folkeblad, fordi begge blade er så flinke til at skrive om os, og bringe de indlæg vi sender til dem. Det er af stor vigtighed, at vi på den måde får gjort opmærksom på sejlklubbens eksistens. Tak til alle der i årets løb har skrevet til avisen. Det får i garanteret mulighed for igen til næste år.

 

Jeg vil også sige tak til alle vore sponsorer, som med store og små bidrag gør det muligt at drive vores klub på det niveau vi gør.

Klubhuset

Vi har et klubhus som mange misunder os. Det hører vi fra blandt andre mange af de gæstesejlere, som besøger os hvert år.

Desværre er der også nogle, som de sidste par år har misundt os så meget, at de har villet tage ting og penge fra os. Vi er med andre ord blevet ramt af flere indbrud, hvor vi er blevet frastjålet penge og forskellige effekter, som det hedder på politisprog. Vi har diskuteret disse kedelige tyverier meget. Vi tror på lang sigt, at det bedste værn mod indbrud er et klubhus, hvor der ikke er noget at komme efter. Derfor er alle værdigenstande fjernet fra klubhuset, og de få ting, som må være her, er eller bliver mærket, så de på den måde bliver uinteressante i hænderne på en tyveknægt. Vi har også drøftet installering af alarm. Bent Thorhauge undersøger de forskellige muligheder. Der er forskellige forhold, som skal vurderes inden vi kan installere en alarm. Hvordan administrerer vi afstillingen og tilkoblingen når så mange har nøgle til klubhuset. Hvordan forholder vi os når alarmen udløses. Hvem rykker ud? Måske kan disse problemer løses; men under alle omstændigheder må vi fortsætte vore bestræbelser på at gøre det uinteressant at bryde ind hos os.

 

På vores årlige ”klubhusdag”, formiddagen inden standerhejsningen fik vi ordnet en mængde små og større ting; men næste år må vi nok til at svinge malerpenslen igen. Det er min fornemmelse, at vi med kombinationen af klubhusdag, standerhejsning og tilriggerfrokost har fået sammensat en dag, som på en hyggelig og nyttig måde markerer starten på den ny sæson. 

 

Jeg vil gerne takke jer i klubhusudvalget. Jeg vil gerne takke Bent og Holger fordi i kikker kærligt efter huset og tager jer af de forskellige ting der skal ordnes. Også tak til Jens Peder, der klarer udlejning og aftaler angående rengøring. Jeg synes rengøringen har fungeret fint i år.

Desværre har Bent sagt til mig, at han nu vil trække sig ud af Klubhusudvalget. Det er jeg meget ked af, men jeg forstår dig godt. Du skal derfor have en ekstra stor tak for det store arbejde du har ydet. Jeg ved ikke, hvordan vi skal undvære dig.

 

Til allersidst vil jeg for ikke at glemme nogen sige tak til jer alle sammen for et godt år i Lemvig Sejlklub.