Bestyrelsens Beretning 2007

 

Lemvig Sejlklubs 85. generalforsamling den 28. november 2007.

 

Sejlklubbens Medlemstal

Da vi gik ind til årets sæson, vidste vi, at antallet af juniorer ville falde kraftigt, bl.a. som følge af, at en del af juniorerne havde nået den alder, hvor de skulle på efterskole. Jeg vil senere i beretningen vende tilbage til de tiltag, der blev igangsat af juniorafdelingen og øvrige tiltag for at skaffe flere medlemmer til klubben. Men vi kan dog sammenlagt notere en fremgang på 7 medlemmer til ialt 238 medlemmer af Lemvig Sejlklub. Fordelingen på medlemskategorier ser således ud for de seneste år:

 

Medlemstal:

 

 

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Seniorer

144

131

136

140

151

169

158

171

187

Juniorer

4

11

23

20

26

40

25

29

28

Ægtefæller

36

35

36

32

31

34

32

29

28

Passive

24

27

27

24

25

24

22

18

17

Pensionister

30

27

24

21

20

23

20

15

16

Andre

0

0

0

1

1

2

3

3

3

Ialt

238

231

246

238

254

292

260

265

282

 

Foranlediget af en situation, hvor en bådejer tilmeldte sig som passivt medlem, for at komme med i kranordningen, har vi haft en diskussion i bestyrelsen omkring det rimelige i, at man kan nøjes med at være passivt medlem af sejlklubben og så benytte sig af de faciliteter som vi har investeret i. Det har medført en beslutning i bestyrelsen om, at hvis man ønsker at benytte sig af sejlklubbens faciliteter, det være sig kran, vinteropbevaring m.v., ja så skal man være aktivt medlem. Passivt medlemskab er for dem der ønsker at bevare en tilknytning til sejlklubben og få Sprøjten tilsendt. Sådan forholder det sig iøvrigt i de fleste foreninger. Vi har en undtagelse i administrationsaftalen med Lemvig Kommune, hvor vi ikke kan kræve medlemsskab for at få en pæleplads, men dér får vi til gengæld en højere lejeindtægt.

 

Bestyrelse /forretningsudvalg

Bestyrelsen og forretningsudvalget har haft et år med det sædvanlige antal møder, derudover har vi haft møde med udvalget for Teknik og Miljø i foråret. Det var en fornøjelse at have besøg af 7 politikere der udviste engagement og interesse for vores Marina og var meget positive overfor nye badefaciliteter, nye pæle til erstatning for de dårlige, nye ”nummerplader” til pælepladserne m.v. Jeg vil vende tilbage til de mere konkrete tiltag, under omtalen af Marina’en.

 

Surfudvalget

Sæsonen 2007 har været præget af godt surfervejr. Der har nemlig været rigeligt med vind ! Efter en god start i foråret, hvor der på ”surfernes dag” som altid er Grundlovsdag, var pæn interesse, kunne der mønstres 19 sejlere i foråret. Men efter sommerferien, faldt interessen. Igen spiller ophold på efterskolerne ind. Der har ikke været basis for at afholde klubmesterskab i år. Der var pæn interesse ved sommerskole-aktiviteten, men desværre ikke til en mere blivende medlemsskare. Vi prøvede i øvrigt at koble andre aktiviteter på surfer-dagen, således at der var åben båd for alle interesserede. Vi havde således en motorbåd, en motorsejler og en sejlbåd klar til at sejle en tur med interesserede, men der mødte ikke én eneste op. Det var finregn på dagen og det kan have holdt folk hjemme. Men vi prøver igen næste år med sådant et ”åben-marina” arrangement og her synes jeg at medlemmerne skal slå et kryds i kalenderen, for det giver jo også mulighed for at prøve at sejle i noget andet end  det man plejer.

Måske har man haft lyst til at prøve et surfbrædt, eller en jolle eller en anden type båd. Så er det oplagt at møde op Grundlovsdag i Marinaen og komme ud at prøve noget nyt.

 

Sejlerskolen

Også i år har vi kunnet glæde os over, at sejlerskolen har været aktiv. Der har været 4 elever i år, og det har været aktive elever med en høj mødeprocent der også var frisk på at deltage i klargøringen af IF’eren ved klubhusdagen. Det var i øvrigt herligt at læse om skolebådens møde med kongeskibet i forrige nummer af Sprøjten. Der er allerede nu flere elever der tilkendegiver, at de ønsker at fortsætte næste, så det lover godt for den kommende sæson. Bjarne har taget sig af de fleste sejladser, men Bo, Eivind og Laurits har også hjulpet til i år.

 

Juniorudvalget

Efter at have oplevet en kraftig tilbagegang i slutningen af 2006, blev det en svær opstart på sæsonen 2007. Der var planer om at lave en solid indsats for at gøre opmærksom på jollesejlads og det var aftalt, at Dansk Sejlunions ”Blå karavane” skulle besøge Lemvig og lave et arrangement i løbet af forsommeren. Men det blev annulleret, da man har valgt at nedlægge projekt ”Blå karavane”. Så vi måtte selv finde på noget. Umiddelbart efter sommerferien, blev der indrykket et par annoncer og det gav faktisk 10 henvendelser. Og selv om vejret drillede kraftigt med regn og kuling de første par klubaftener efter sommeren, så kom der gang i sejleriet. Og der er en god og spirende optimisme i juniorafdelingen. 4 af de nye forældre har selv været jollesejlere. Der har ikke været afholdt stævner i år, men efter Nytår går man i gang med teori m.v. så forhåbentlig ser vi en jolleafdeling i vækst næste år.

Arbejdet i juniorafdelingen er helt og holdent afhængig af en aktiv deltagelse af forældrene, så herfra skal lyde en stor tak for indsatsen til forældre og trænere.

 

Sejladsudvalget. 

 

Kapsejlads:

 

Kapsejlads er en sport i fremgang i Lemvig Sejlklub. Mange sejladser er afviklet med over 20 deltagende både, og konkurrencen er så tæt, at Thorhauge til tider har haft meget travlt ved tidtagerbordet. Sæsonen har været meget fin, uden de store problemer med aflysninger, hvorfor sejladserne er afviklet til de flestes tilfredsstillelse.

 

Årets klubmestre blev:

Jørgen Gyberg i klassen for de mindre både

og Finn Nikolajsen i klassen for de større både.

 

Vinder af Jubii-sejladsen blev Svend Aage Lauridsen, medens vinder af afslutteren blev Bent Sørensen.

 

I år var der et spændende nyt tiltag i form af 4 singlehandsejladser og da der deltog ikke mindre end 16 både i sejladserne, må dette nye tiltag siges at være en succes. Det var en helt ny fornemmelse, når skipper selv måtte klare alt ombord og ikke havde nogle gaster at råbe ad. Knud Kristian vandt alle 4 sejladser, så det var let at finde frem til vinderen af serien.

 

Vi kan se, at en del nu er begyndt at bruge klubbens hjemmeside, hvor Knud Kristian flittigt lægger kapsejladsresultaterne ind, så de kan ses allerede dagen efter sejladserne er afviklet.

 

Lemvig Sejlklub har igen i år været fint repræsenteret ved sejladser rundt om i fjorden. Således fik Lemvig Sejlklub pokalen for flest deltagende både i årets Mors Rundt og flere fra klubben var på podiet ved præmieuddelingen. Lad os forsvare såvel pokalen som de gode placeringer til næste år.

Igen i år har Theis Palm fra North Sails været på besøg for at hjælpe med at trimme bådene (og sælge sejl) Det er et stort aktiv for kapsejlerne at få besøg af så stor en kapacitet.

Og så vil vi da lige nævne, at Hemming Klokker vandt sin klasse i årets verdensmesterskab for sjægte.

 

Fra kapsejlerne skal der dels lyde en tak til Bent Thorhauge for at styre sejladserne og dels til pølsedamerne, for at hygge om os efter sejladserne, men ikke mindst til Sv. Åge for hjælpsomhed, når bøjerne skal lægges ud og tages ind.

 

Tursejlads:

 

Der er afholdt to fællesture.

1.      tur gik til Jegindø. Der var god tilslutning, og vejret tillod at vi kunne sejle kapsejlads i Sjægte, som velvilligt blev udlånt af folkene bag sjægtelauget på Jegindø. De låner os gerne deres sjægte og klubhus og de deltager også i vores hyggelige samvær. Igen I år kogte Kaj muslinger til os. Der har udviklet sig en god tradition, som vi viderefører næste år.

 

2.      tur gik traditionen tro til Agger. Der var meget stor tilslutning og efterhånden er der også tradition for at der tages gæster med, så endnu flere kan opleve hvad et godt klubliv er. Vi havde igen i år lånt roklubbens klubhus, hvilket har gjort arrangementet endnu bedre. De traditionelle traveture er populære, ikke underligt, for naturen er fantastisk i Agger.

 

Fællesturene må siges at være et godt aktiv for klubben, og det er rart at se, at der hvert år dukker nye deltagere op.

 

Arrangementsudvalget

Den 23. januar var 1. salen fuldstændigt proppet med tilhørere, der gerne ville høre Gerhard og Petrea’s meget spændende foredrag om turen i 2006 gennem Sverige til Stockholms skærgård, videre til Haparanda, helt oppe i bunden af den Botniske Bugt og hjem via bl.a. Ålandsøerne og Gotland. Der blev vist et væld af gode billeder fra turen og vi fik en masse spændende indtryk fra turen og historier fra de enkelte områder.

 

Vi havde arrangeret TRYG til at komme og fortælle om forsikringsforhold d. 21. februar. På grund af en voldsom snestorm denne dag, måtte de 3 herrer fra Holstebro desværre køre forgæves, da der kun mødte få medlemmer frem til foredraget.

 

Kapsejladsudvalget havde rigtigt gang i arrangementerne i det tidlige forår. Foruden de programsatte aftener med indlæg om kapsejladsregler og planlægning af sejladsformen, blev der på initiativ fra Finn og Aksel, i februar arrangeret 2 aftener med gennemgang af boathandling, startprocedurer med mere.

 

Den 21. marts havde vi en rigtig spændende aften hvor Jens Peder Hilligsøe demonstrerede teknikker til oppolering af et mat fribord og gennemgik de forskellige produkter vi kan bruge til vore både. Det var en lærerig aften, og jeg tror nok at der var flere både i år, der skinnede mere end de plejer.

 

Den 28. april havde vi klubhusdag og vi var igen heldige med vejret. Og det var godt, for hovedopgaven var maling af den sydlige og vestlige facade på klubhuset og jolleskurene. Der var mødt mange medlemmer frem, så arbejdet skred godt frem. Det var også en glæde at se de nye elever på sejlerskolen, give en hånd med ved klargøringen af IF’eren.

 

Skt. Hans festen tiltrækker altid mange tilskuere og da Skt. Hans i år faldt på en lørdag, var der fyldt godt op i klubhuset både foroven og forneden og vejret var rimeligt, selv om der kom en lille byge, da vi skulle synge ved bålet. Aksel og Karsten forestod tilberedelsen af den lækre mad, så alle blev tilfredse. Bagefter var der bal med ”Skipperorkestret”, og det blev en rigtig hyggelig aften. Jeg kan nævne her, at Viceborgmester Jørgen Nørby, der er formand for Udvalget for Teknik og Miljø, som vi hører under, har givet tilsagn til at holde båltalen næste år.

 

Til årets ”Åben Havn”, var der også god deltagelse af både fra Lemvig Sejlklub. Det er en deltagelse, som Lemvig Turistbureau påskønner.

 

Vi havde besøg af Round Table d. 13. september der med let vind fik en udramatisk oplevelse på vandet. Da Kongeskibet samme aften skulle afsejle med Regentparret ombord, blev det en ekstra god oplevelse for vore gæster. Jeg vil gerne sige tak til de medlemmer, der velvilligt lægger tid og båd til, når vi får besøg udefra.

 

Efter at standeren blev nedtaget d. 27. oktober, havde vi en rigtig hyggelig afriggerfest om aftenen. Merete og Niels Lehmann havde igen gjort et stort forarbejde med de gule ærter. Der var rigelige mængder af mad, så selv søfolk med glubende appetit blev mætte. Ingen der har deltaget kan være i tvivl om, at hjemmelavede gule ærter er klasser bedre end de færdigretter man kan købe, så selv os der ikke ligefrem elsker gule ærter, er begejstrede for Niels’ gule ærter med solidt fyld. Efter bespisningen, spillede ”Skipperorkestret” op til dans og det blev lidt sent, inden de fik hold igen.

 

Jeg kan også her nævne, at Svend Erik i foråret havde et VHF-kursus og at der her i efteråret er startet et hold op med undervisning i duelighedstegn. For mange af deltagerne, er det første gang de stifter bekendtskab med klubhuset og Lemvig Sejlklub. For mig at se er mange af deltagerne potentielle medlemmer af sejlklubben, så derfor er det en glæde at undervisningen finder sted her i huset, i stedet for i et skolelokale inde i byen.

 

Og så minder jeg om vores Gløgg-aften der afholdes om 14 dage og de andre arrangementer, der er planlagt i løbet af vinteren. Vi har netop fået fastlagt, at vi får besøg af meteorolog Martin Ditlevsen, der kommer med et indlæg om ”Vind og vejr for lystsejlere” tirsdag d. 5. februar 2008 og der er fastlagt kapsejladsaftener d. 11. marts, 25. marts og 8. april, hvor Finn kommer med indlæg om boathandling og andre gode fif og sejladsudvalget gennemgår også regelsæt og situationer på banen. Det er ikke kun kapsejlere, der kan få udbytte af sådanne aftener, så alle er velkomne. Tidspunkterne kan i øvrigt ses i næste nummer af ”Sprøjten”, ligesom de også vil fremgå af vores hjemmeside og af det opslag jeg hænger op på opslagstavlen over de kommende arrangementer. De af Jer, der har tilmeldt Jer til Eva’s emailservice, får en påmindelse kort før arrangementet.

 

Hvis I har gode idéer til nye arrangementer, så henvend Jer til arrangementsudvalget eller bestyrelsen.

 

Tak til de trofaste folk i arrangementsudvalget, som består af Poul Erik, Kisser, Lone, Niels B., Renate og Niels K.

 

Andre tiltag

Foranlediget af snakken på sidste års generalforsamling om hvervning af nye medlemmer, nedsatte vi et medlemsudvalg. Der kom nogle idéer på bordet, men de ting der skulle afklares, kom der ikke rigtigt respons på. Så det løb lidt ud i sandet. Men arrangementet med åben båd på Grundlovsdag, udsprang dog af dette arbejde. I løbet af sommeren blev der foreslået en gastebørs til kapsejlerne på hjemmesiden og Ilse hjalp med at oprette et menupunkt, hvor både gaster og skippere kunne melde sig. En enkelt gast meldte sig, og kom ud at sejle. Men jeg er meget ærgerlig over at konstatere, at ikke én eneste båd har efterspurgt gaster. At skabe interesse fra omverdenen omkring sejlklubben er vigtig og annoncering og artikler til de lokale aviser har i år været brugt flittigt. Men jeg tror også, at vi skal gribe i egen barm og være åbenhjertige overfor potentielle sejlere. Tal frit om Lemvig Sejlklub og fortæl om de gode oplevelser til søs, til alle der gider høre på det og invitér dem endelig med ud at sejle en lille smuttur ind til Lemvig Havn. Så tror jeg, at vi langsomt, men sikkert vil kunne se en tilgang til klubben. Vi vil selvfølgelig prøve de udadvendte aktiviteter igen næste år, med bl.a. åben båd på Grundlovsdag, Åben Havn, Surfdag og prøvesejlads i jollerne.

 

Marinaudvalget

Det har igen været et godt år i marinaen.

Kranen har kørt fint det meste af tiden. Det er dejligt, at man kan tage sin båd op, når man har lyst til det.

Mastekranen har også fungeret nogenlunde, men det er godt, at der er nogle medlemmer, der holder øje med tingene og får gjort noget ved problemerne, når de opstår.

Der er igen udskiftet et par pæle i årets løb og der er knækket én mere. Som vi nævnte på generalforsamlingen sidste år, sendte klubben for et år siden et brev til kommunen, hvor der blev gjort opmærksom på forholdene. Der blev i foråret holdt et møde med kommunens tekniske udvalg, der nu står for Marinaen, idet kommunens havneudvalg er nedlagt. Det var et positivt møde. Vi blev lovet, at kommunen holder et vågent øje med pælene. Når der skiftes pæle, skal det ikke være prisen, der er afgørende for, om vi får træpæle eller jernpæle med et PE-rør omkring, og der var enighed om, at vi fremover skal satse på træpæle. Det blev også lovet, at Marinaen skal være et sted, hvor tingene er i orden og pæne, således det signalerer en kommune med styr på tingene. Derfor var man positiv over for, at vi får nye fri-optaget skilte med pladsnumre på. Man var også positiv over for, at baderummene renoveres, så vi kan være dem bekendt. Men igen vil vi opfordre til, at man også selv holder et vågent øje med pælene. Og havnefogeden gav det tip, at de pæle, der har den spidse ende nedad, er de gamle pæle fra 1977. Alle pæle, der er sat efterfølgende, har den tykke ende nedad. Så er dine pæle med den tynde ende nedad, så hold ekstra øje med dem! Vi har en god og konstruktiv dialog med Svend Aage Lauridsen, der er kommet med den spændende idé, at de nuværende 3 badekabiner bygges om til 2 familierum med bad og toilet. Ligeledes er det tanken, at de 2 toiletter i endegavlen bygges om til her sit baderum med toilet. Men vi har med kommunale budgetter at gøre, så det hele gøres ikke på én gang. Men det er tanken at de nuværende badekabiner bygges om i løbet af vinteren. Så det glæder vi os til.

"Havnepengekorpset" - de mange frivillige gæstelejeopkrævere har i år opkrævet kr. 36.650 i gæsteleje, svarende til 650 overnatninger (mod 33.730 sidste år), så på trods af en vejrmæssig dårlig sommer, er indtægten steget. Noget af årsagen skal findes i, at der var en del udenlandske gæster, der opholdt sig i længere tid i marina’en. Der er igen afholdt et lille feedback-møde med ”korpset”, hvor vores administrationspraksis blev justeret lidt.

Der har været udlejet små 140 pladser ud i årets løb og der er i skrivende stund 16 ledige pladser og 3 skrevet op til en plads. De mange udlejede pladser betyder fortsat en fin indtægt og under næste punkt på dagsordenen, nemlig regnskabet, vil I kunne se, at Marinaen igen giver klubben en indtægt på over 50.000 kr.

 

Haludvalget

Som nævnt sidste år, har der været en lille ændring i antal udlejede kvadratmeter, og det vil der også være til næste år, idet én af hallens ”indbyggere” netop har købt større båd.

Da hallen blev startet var der udlejet 924,1 m2 og her i den kommende vinter vil der være udlejet 950,6 m2, altså 26,5 m2 mere end hallen er ”beregnet” til.

Der står her medio november 10 både på venteliste til at komme ind i hallen. Ventelisten kan i øvrigt nu ses på hjemmesiden.

Det er igen i år vældig populært at have sin mast liggende i masteskuret og der er derfor etableret yderligere opbevaringsmuligheder på ydervæggen i masteskuret. Denne udvidelse er dog også ved at være fyldt.

I slutningen af maj måtte vi desværre konstatere et indbrud i hallen der betød, at enkelte både mistede forskelligt udstyr. Politiet undersøgte sagen, men vi har aldrig hørt om de fandt de skyldige.

I starten af året ønskede Leif Wæver at blive fritaget for hvervet som formand for bådhallen, idet han sommetider opholder sig i Grønland. Tak til Leif for veludført arbejde i hallens 2 første års levetid. Haludvalget har efterfølgende konstitueret sig med Poul Erik Larsen som ny formand.

 

Sprøjten med mere

I løbet af året, fik vi lavet nye aftaler med annoncører om betaling for farvetillæg og det betød, at vi fik opgraderet kvaliteten betydeligt, idet vi nu har nogle sider i farver, forbeholdt fotos som dermed får en helt anden kvalitet i forhold til den tidligere sort/hvide gengivelse. Jeg synes vi har fået et klubblad, som vi kan være stolte af.

Vi er nogle faste skribenter i Sprøjten, men vi vil meget gerne forøge alsidigheden i bladets indhold i form af flere indlæg fra medlemmerne. Det kan være tur-beskrivelser, det kan være sjove enkelt-oplevelser man har haft i tilknytning til det at sejle, det kan være gode tips om indretning af båden, vitser og tegneserieting om livet til søs o.s.v. Det kræver mod at offentliggøre sine skriverier i et klubblad, men I skal endelig ikke holde Jer tilbage. Indlæg vil blive modtaget med kyshånd. I det seneste nr. af Sprøjten, fik vi et herligt indlæg fra Sejlerskolen og en turbeskrivelse fra Isabel, som mange har givet udtryk for, var spændende læsning.

Herfra skal lyde en stor tak til Irene og Eva for det store arbejde med at redigere og udsende ”Sprøjten”.

 

Jeg vil også gerne takke Lokalavisen og Lemvig Folkeblad, fordi begge aviser er flinke til at skrive om os, og bringe de indlæg vi sender til dem. Det er af stor vigtighed, at vi på den måde får gjort opmærksom på sejlklubbens eksistens. Jeg kan ikke mindes, at Lemvig Sejlklub har været så meget eksponeret i vore lokale aviser, som vi har oplevet i 2007, bortset fra den store opmærksomhed vi oplevede, da dragestævnet med deltagelse af Prins Henrik blev afholdt. De har gengivet Knud Kristians historier om kapsejladserne, enkelte gange også med billeder. De har skrevet om surferdagen og vores åben-båd arrangement, hvor Benny Vejlby iøvrigt var på havnen for at tage billeder. Vi har også selv været mere aktive på annonce-siden vedr. sejlerskolen, juniorafdelingen og åben-båd arrangementet.

Endelig vil jeg gerne sige tak til alle vore sponsorer, som med store og små bidrag gør det muligt at drive vores klub på det niveau vi gør.

 

I skal endelig bruge vores hjemmeside, hvis I har adgang til internettet. Der kan hentes megen nyttig information i form af arrangementer, resultater fra kapsejladser og stævner, takster for medlemskaber, havnepladser m.v. og der er også et spændende afsnit med sejlklubbens historie. Desuden kan man downloade en multi-tilmeldingsblanket, som også kan bruges til ændringsønsker. Det er dejligt at se, at der er flere der bidrager til vedligeholdelse af hjemmesiden. Tak til Ilse for at hjælpe os, der har middelmådig teknisk indsigt i hjemmesider.

 

Klubhuset

Udover de ting jeg nævnte under klubhusdagen, har vi fået skiftet vinduerne i køkkenet. Tak til klubhusudvalget og de medlemmer der har deres daglige gang i huset, for at passe godt på vores kære klubhus. Jens Peder Østergaard har bedt om at blive fritaget for hvervet som klubhusformand. Du skal have tak for det arbejde du har lagt igennem din formandsperiode, Jens Peder. Vi er glade for at byde velkommen til Bent Thorhauge som ny klubhusformand. Du gør jo i forvejen et godt arbejde for huset, så opgaven er ikke ukendt for dig.

 

Til slut vil jeg gerne rette en stor tak, til de mange medlemmer, der på den ene eller anden måde bidrager med en indsats for at gøre Lemvig Sejlklub til en god klub. Uden Jeres indsats ville der være mange ting, der ikke fungerede.