Bestyrelsens Beretning 2008

 

Lemvig Sejlklubs 86. generalforsamling den 26. november 2008.

Sejlklubbens Medlemstal

Vi kan sammenlagt notere en fremgang på 3 medlemmer til ialt 241 medlemmer af Lemvig Sejlklub i løbet af sæsonen 2008. Fordelingen på medlemskategorier ser således ud for de seneste år:

 

Medlemstal:

 

Medlemstal

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Seniorer

140

144

131

136

140

151

169

158

171

187

Juniorer

6

4

11

23

20

26

40

25

29

28

Ægtefæller

35

36

35

36

32

31

34

32

29

28

Passive

22

24

27

27

24

25

24

22

18

17

Pensionister

38

30

27

24

21

20

23

20

15

16

Andre

 

 

 

 

1

1

2

3

3

3

 

241

238

231

246

238

254

292

260

265

282

 

Bestyrelse /forretningsudvalg

Bestyrelsen og forretningsudvalget har haft et år med det sædvanlige antal møder, derudover har vi haft møde med udvalget for Teknik og Miljø i august.

Surfudvalget

Surfafdelingen har i den forgangne sæson fået kr. 15.000 i tilskud fra TORM/Dansk Sejlunion som klubben har støttet op omkring ved at købe nyt grej, som vi fik leveret i foråret. Det er desværre ikke blevet brugt så meget som ønsket, men nu er klubbens grej ihvertfald blevet opgraderet, så det kan virke mere attraktivt for de aktive sejlere at komme ud at surfe. Af aktiviteter kan nævnes Hele Danmarks Surfdag, som traditionen tro blev afholdt Grundlovsdag og der var god tilslutning. Surf-afdelingen deltog endvidere i sommerskolen under Lemvig Ungdomsskole i uge 26. Der er blevet afholdt klubaftener, men dem var der dog ikke særlig stor tilslutning til. Samarbejdet med Lemvig Ungdomsgaard fungerer fint, men det kaster ikke rigtigt nogle nye medlemmer af sig.

Sejlerskolen

Også i år har vi kunnet glæde os over, at sejlerskolen har været aktiv. Der har været 5 elever som har gennemført undervisningen i år. Det er blevet til mange hyggelige og lærerige aftensejladser, som oveni købet var tilsmilet af overvejende godt sejlervejr. Desværre måtte den afsluttende tur til Thyborøn aflyses p.gr.a. kuling. Den har man aftalt at udsætte til foråret. Øvelsesbåden har fungeret nogenlunde tilfredsstillende – dog er der behov for forskellige forbedringer og almindeligt vedligehold. Det er meget glædeligt, at Erik Thygesen har tilbudt at tage sig af bådens ve og vel.

Juniorudvalget

Som jeg nævnte i sidste års beretning, måtte vi desværre opleve en kraftig tilbagegang i slutningen af 2006 og det blev derfor en udfordring at få antallet af juniorer op i et passende antal. Efter nogle initiativer i efteråret 2007, var der håb om at indsatsen kunne bære frugt i opstarten af sæsonen 2008. Men den interesse der havde været vist i efteråret 2007 var desværre forbigående, så Jens Peder havde i praksis ingen at støtte sig til i 2008. Det blev igen forsøgt med gratis prøvesejladser og opsøgende arbejde på skolerne, men uden resultat. Som jeg beskrev i det seneste nummer af ”Sprøjten”, er det utroligt svært at få igangsat en positiv spiral, når der stort set ingen juniorsejlere er at bygge på. Der er ingen medlemmer der har reageret på vores opfordring til at være med i en tænketank for juniorafdelingen. Det vil jeg gerne her opfordre kraftigt til at melde sig til. Det er jo ikke afgørende selv at have børn der har lyst til at sejle i vores joller. Det afgørende er, at være med til at udtænke tanker og idéer til at hverve medlemmer og forældre til juniorafdelingen. Så tøv ikke med at melde Jer hos Jens Peder Hilligsøe.

Sejladsudvalget. 

Kapsejlads:

Kapsejlads er en sport i fremgang i Lemvig Sejlklub. Mange sejladser er afviklet med over 20 deltagende både, og konkurrencen er så tæt, at Thorhauge til tider har meget travlt ved tidtagerbordet. Sæsonen har været meget fin, uden de store problemer med aflysninger, hvorfor sejladserne er afviklet til de flestes tilfredsstillelse.

Årets klubmestre blev:

                      Bent Sørensen for både uden spiler

Jørgen Gyberg i klassen for de mindre både

og Steen Jensen i klassen for større både

 

Fra kapsejlerne skal der dels lyde en tak til Bent Thorhauge for at styre sejladserne og dels til pølsedamerne, for at hygger om os efter sejladserne, men ikke mindst til Sv. Åge for hjælpsomhed, når bøjerne skal lægges ud og tages ind.

 

Tursejlads:

Der er afholdt to fællesture.

1.      tur gik til Jegindø. Der var god tilslutning, og vejret tillod at vi kunne sejle kapsejlads i Sjægte, som velvilligt blev udlånt af folkene bag sjægtelauget på Jegindø. De låner os gerne deres sjægte og klubhus og de deltager også i vores hyggelige samvær. Der har udviklet sig en god tradition, som vi viderefører næste år.

 

2.      tur gik traditionen tro til Agger. Der var ikke så stor tilslutning som normalt, men de der deltog havde en fin weekend. Vi havde igen i år lånt roklubbens klubhus, hvilket har gjort arrangementet endnu bedre. De traditionelle traveture er populære, ikke underligt, for naturen er fantastisk i Agger.

 

Fællesturene må siges at være et godt aktiv for klubben, og det er rart at se, at der hvert år dukker nye deltagere op.

Arrangementsudvalget

Tirsdag d. 5. februar havde vi besøg af meteorolog Martin Ditlevsen, der kom med et indlæg om ”Vind og vejr for lystsejlere”.

Onsdag d. 20. februar, havde vi besøg af Kamma og Mogens Termansen, der fortalte om deres ture til Skotland, hvor der blev givet indtryk af sejlads over Nordsøen og om sejlads gennem Caledonian Canal med mere.

I marts havede vi 2 spændende aftener, hvor Finn Nikolajsen gav gode råd og tips om at få mest muligt fart i båden og d. 8. april fremlagde kapsejladsudvalget et forslag om en ny løbsfordeling, hvor både tilmeldt uden spiler fik deres eget løb og resten blev opdelt i mellemstore både/klassebåde og store både. Det vil sige at vi fik 3 starter med 10 minutters mellemrum. Og således blev det. Det tror jeg der er stor tilfredshed med. Det gav nogle rimeligt tætte måltagninger.

Der blev ikke nogen ”Åben Havn” i år, fordi Turistforeningen har droppet at afholde dette arrangement. Det beklager jeg, for det var en god indarbejdet aktivitet, hvor sejlere fra Lemvig Sejlklub plejer at bidrage med flagsmykkede både.

Skt. Hans faldt i år på en mandag, så der var ikke helt så meget gang i festen bagefter, som de foregående 2 år, hvor den faldt h.h.v. fredag og lørdag. Vi havde den store glæde at have Viceborgmester Jørgen Nørby som årets båltaler.

For en gangs skyld, havde vi et rigtigt smukt vejr, da standeren skulle nedtages d. 25. november. De gule ærter som i år blev leveret udefra, havde ikke samme høje standard som vi har været vant til de foregående år, men kvaliteten af brændevin og øl og vin kunne vi ikke udsætte noget på. En rigtig hyggelig afslutning på sejlsæsonen.

 

Hvis I har nogle gode idéer til nye arrangementer, så tøv ikke med at henvende jer til arrangementsudvalget eller bestyrelsen.

 

Tak til de trofaste folk i arrangementsudvalget, som består af Poul Erik, Kisser, Lone, Niels B., Renate og Niels K.

Andre tiltag

I forsommeren lykkedes det os at få en aftale i stand med Turistforeningen, som administrerer opkrævningen af gæsteleje for lystsejlere i Thyborøn. Aftalen gik på, at mod en éngangsbetaling på kr. 2.500 fra Lemvig Sejlklub, kunne medlemmerne overnatte gratis i Thyborøn inderhavn. Men 6 uger senere, blev aftalen énsidigt ændret til, at der skulle betales miljøafgift på kr. 30 pr. overnatning. Derudover har vi efterfølgende erfaret, at man opkræver kr. 30 blot man fortøjer i havnen og det har jeg anfægtet nogle gange overfor Turistchefen, men man fastholder at man vil opkræve kr. 30 hver gang en båd fra Lemvig Sejlklub anløber havnen. Derfor er vi noget tilbageholdende med, om vi skal gentage aftalen næste år. Men vi hører gerne Jeres mening om dette efterfølgende.

Også i år prøvede vi at bakke op om Danboat’s tiltag med Åben Marina på Grundlovsdag, som jo er en indarbejdet dag for Danmarks surfere. Den lokale presse skrev et pænt indlæg om vores invitation til alle og i år var vejret helt perfekt sejlervejr. Louis Sørensen fik et ungt par ombord, som virkede interesseret, da manden lige havde færdiggjort sit speedbådskørekort. Jeg fik et hold med, som fik taget omkring 100 billeder af Lemvig og af landskabet langs vigen – og iøvrigt ingen spørgsmål havde til det at sejle og Merete og Niels Lehmann, sørgede for at beværte Louis og undertegnede i de timer hvor der ingen kunder var i butikken. Efter at have prøvet denne form for hvervning af nye medlemmer 2 år i træk, må vi konkludere, at det ikke er på denne måde vi skaber interesse for sejlads, så derfor påregner vi ikke at prøve igen næste år.

I 2009 har Lemvig By 775 års jubilæum og dette har Lemvig Kommune besluttet at festligholde. Vi forventer at Lemvig Sejlklub bidrager med et eller andet. Der har været holdt indledende møde i aftes og der forventes en møderække henover vinteren, så der efterhånden tegner sig et program som vi nok skal komme til at høre mere til.

Marinaudvalget

Det har været et rimeligt år i marinaen, men der er dog udlejet lidt færre pladser. Der har været udlejet 127 pladser i årets løb (mod 136 sidste år) og der er i skrivende stund 131 pladser lejet ud og dermed 26 ledige.

 

Kranen har kørt fint det meste af tiden. Den var dog ude af funktion i en periode omkring nytår, hvor vi måtte have reparatør på, ligesom den var ude af funktion i en lille uges tid her i oktober måned, hvor Gerhard fik ordnet noget ved bremserne. Der er løbende kommet flere medlemmer af kranen, hvor vi nu er oppe på 86 medlemmer (mod 81 sidste år).

Og det er nu dejligt, at man kan tage sin båd op, når man har lyst til det.

 

Mastekranen har fungeret fint, især efter at den blev forlænget, sådan at alle medlemmer nu kan benytte kranen.

 

Der blev i foråret – desværre først efter at bådene var kommet i vandet - udskiftet et større antal pæle. Pælene står ikke specielt nøjagtigt, og et par pladser er blevet smallere. Der var også lidt tumult omkring rust på bådene efter pæle-ramningen. Lemvig Havn, der var bygherre på pæleramningen, ville ikke gå ind i en diskussion. Heldigvis kunne rusten forholdsvis nemt fjernes med de rigtige midler. Men det er sådan set for dårligt, at man entrerer med et billigt firma, der for det første kommer alt for sent i gang, for det andet sætter pælene noget forskudt i forhold til pælerækkerne, for det tredje ikke fjerner de gamle pæle, og for det fjerde så er det ”bare ærgerligt”, når der kommer rust på alle bådene.

 

Der blev også på klubhusdagen i foråret monteret nye ”fri/optaget”-skilte med pladsnumre på alle broer. Det blev rigtig flot. Nu mangler vi bare den del, hvor man kan notere hvornår man kommer hjem.

 

Igen i år havde vi et møde med kommunens tekniske udvalg, hvor der dog ikke kom de store ting frem. Man beklagede at der ikke var fundet penge til de lovede forbedringer af badefaciliteterne og håbede, at de kunne findes i 2009.

 

"Havnepengekorpset" - de mange frivillige gæstelejeopkrævere har i år opkrævet 27.000 kr. i gæsteleje mod 36.000 sidste år. En af årsagerne kan være, at Lemvig Havn nu også er blevet frihavn. Der er afholdt det sædvanlige ”feed-back”-møde, hvor administrationspraksis blev drøftet.

Haludvalget

Der har igen i år været en lille ændring i antal udlejede kvadratmeter, idet nogle af hallens ”indbyggere” har købt større båd.

Da hallen blev startet var der udlejet 924,1 m2 og her i den kommende vinter vil der være udlejet 958,2 m2, altså 34,1 m2 mere end hallen var ”beregnet” til. Det svarer faktisk til en pæn stor båd.

Der står her medio november 11 både på venteliste til at komme ind i hallen.

Det er fortsat vældigt populært at have sin mast liggende i masteskuret, men der opfordres til, at man læser opslagene omkring hvordan man gør.

Ellers må man sige, at hallen fungerer perfekt.

 

Jo, man må sige, at vi med vor dejlige Marina, kranen, mastekranen og bådhallen har ualmindelige fine forhold her i klubben – og det til priser man vil kigge meget misundeligt på ovre fra østdanmark.

Sprøjten med mere

Jeg vil også i år gerne opfordre til, at flere medlemmer bidrager til alsidigheden ved at indlevere indlæg til Irene. Vi har set flere gode tur-beskrivelser og dem ser vi fortsat gerne flere af. I skal ikke holde Jer tilbage i den tro, at vi oplever det samme når vi tager afsted. Det er altid spændende at høre om andres oplevelser. Herfra skal lyde en stor tak til Irene og Eva for det store arbejde med at redigere og udsende ”Sprøjten”.

Jeg vil også gerne takke Lokalavisen og Lemvig Folkeblad, fordi begge aviser er flinke til at skrive om os og bringe de indlæg vi sender til dem.

Endelig vil jeg gerne sige tak til alle vores sponsorer, som med store og små bidrag gør det muligt at drive vores klub på det niveau vi gør.

Klubhuset

Klubhuset har fået meget opmærksomhed i år. På klubhusdagen kom vi et godt stykke videre med maling af østsiden og nordsiden, samt plankeværket mod vest. Men vi mangler at fuldende jolleskurene og toiletbygningen, så det satser vi på at få gjort på klubhusdagen i 2009. Det er sådan, at Lemvig Kommune/Havnen betaler malingen mod at vi maler huset med skraldecontainerne og toiletbygningen mod nord.

Derudover har vi bekostet nye vinduer i trappetårnet, idet de gamle trævinduer efterhånden var noget anløbent af tidens tand og iøvrigt var der vandskade ved flere af de små vinduer. Det er nu blevet erstattet af et helt nyt parti med plastikrammer og glasvævet er blevet repareret og malet på klubhusdagen. Det er Henning Møller og Jens Peder Østergaard der har stået for dette gode stykke arbejde og skulle andre have hjulpet til, skal de også have tak for det. Vi har den holdning i bestyrelsen, at klubhuset er vores vigtigste fælles samlingspunkt, så det skal have hvad det har brug for. Vi har også kigget nærmere på taget på nordsiden, der i modsætning til taget mod syd, ikke er blevet eftergået siden huset blev bygget i 1976. Vi kunne se, at der var revner flere steder, med risiko for, at der kunne trænge vand ind. Derfor har vi besluttet her i efteråret, at der skal lægges ekstra tagpap på og ved samme lejlighed, at de sidste sternbrædder af træ, udskiftes med eternitbeklædning og at tagrenderne eftergåes.

 

Til slut vil jeg gerne rette en stor tak, til de mange medlemmer, der på den ene eller anden måde bidrager med en indsats for at gøre Lemvig Sejlklub til en god klub. Uden Jeres indsats ville der være mange ting, der ikke fungerede.