Bestyrelsens Beretning 2009

 

Lemvig Sejlklubs 87. generalforsamling den 25. november 2009.

Sejlklubbens Medlemstal

Vi kan glæde os over, at vi de seneste 3 år har haft en stabil fremgang i medlemsantallet og i 2009 er det samlede antal medlemmer steget med 15, svarende til en fremgang på 6,2%. Fordelingen på de enkelte kategorier fordeler sig således:

 

Medlemstal

pr. 1/10

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Seniorer

146

140

144

131

136

140

151

169

158

171

187

Juniorer

5

6

4

11

23

20

26

40

25

29

28

Ægtefæller

41

35

36

35

36

32

31

34

32

29

28

Passive

25

22

24

27

27

24

25

24

22

18

17

Pensionister

39

38

30

27

24

21

20

23

20

15

16

Andre

 

 

 

 

 

1

1

2

3

3

3

 

256

241

238

231

246

238

254

292

260

265

282

Bestyrelse /forretningsudvalg

Bestyrelsen og forretningsudvalget har haft et år med det sædvanlige antal møder, derudover har vi haft møde med udvalget for Teknik og Miljø i foråret. Her fik vi endeligt bekræftet fra politikerne, at pengene nu var fundet til en hårdt tiltrængt renovering af badefaciliteterne for gæstesejlerne. Håbet var at renoveringen blev gennemført inden gæstesæsonen, men desværre er det ikke sket. Men vi har for nyligt fået bekræftet, at arbejdet igangsættes i december – altså 2009 – så det bliver spændende at følge arbejdet, hvor bruserummene omdannes til familierum.

Surfudvalget

Det har været en rimelig god sæson, med tilgang til surfafdelingen for første gang i mange år. Iblandt de nye medlemmer som vi har fået, er der ”gamle” surfere, som gerne vil i gang igen og har planer om, at deres børn også skal surfe. Det er en positiv udvikling og dejligt at se, at klubbens surfudstyr bliver brugt. Der har igen i år været et godt samarbejde med Lemvig Ungdomsgård omkring surfing, hvor de bruger vores omklædningsfaciliteter. Vi bruger til gengæld deres dragter og surfgrej når vi holder klubaftener, som i år har været på onsdage, her ville det dog være rart med lidt større aktivitet.

Der er også i år kommet flere havkajakker til klubben, som vi tilbyder opbevaring i surfskuret.

Sejlerskolen

Vi kan glæde os over en meget stor fremgang i sejlerskolen i 2009. Ikke mindre end 13 voksne elever meldte sig til i foråret og de har holdt ved, hele sæsonen igennem.  I 2008 var deltagerantallet på 5. Så vi fik travlt i foråret med at hverve hjælpeinstruktører, hvor især Bo Ravn, Jens Peder Østergaard og Erik Thygesen har været flittige til at hjælpe til og stille egen båd til rådighed, idet der de fleste træningsaftener har været 3 både på vandet. Det betød også, at vores 606’er fik lov til at mærke vand igen, efter at have stået på land i en årrække.

Der blev aflyst et par træningsaftener i foråret på grund af blæsevejr, men foråret blev afsluttet med en dejlig fællestur til Thyborøn i juni. Sidst i september, blev den gode sæson afsluttet med at genoptage en gammel tradition, nemlig at sejle natsejlads, hvor turen gik til Thyborøn, hvor der blev spist en god middag, hvorefter der sidst på dagen blev sejlet retur til Lemvig i buldermørke. Det var en god afslutning på en herlig sæson med mange hyggelige timer på vandet.

Juniorudvalget

På trods af gentagne opfordringer til at melde sig til at hjælpe med at skubbe juniorafdelingen i gang, er det fortsat småt med aktiviteter og initiativer i juniorafdelingen. Jens Peder forsøgte igen i år at lave nogle åben-hus arrangementer efter sommerferien og igen i år, var den første aften præget af hård vind, som gjorde det uforsvarligt at sende de unge ud i en jolle. Men i år kunne vi glæde os over, at ikke mindre end 14 unge mødte op til den første aften og det er vores opfattelse at i hvert fald 5-6 stykker er indstillet på at være med ved sæsonstarten næste år. Så forhåbentlig kan vi begynde at opbygge en ny stamme af ungdomssejlere i år 2010. Det er vigtigt at vi får en god start næste forår, så vi må håbe at der også er nogle af de voksne der vil give en hånd med i ungdomsarbejdet.

Sejladsudvalget. 

 

Kapsejlads:

Kapsejlads er en stor aktivitet i Lemvig Sejlklub. 23 både har deltaget i de afviklede aftenkapsejladser, hvor det gennemsnitlige antal har været på 16 både med gennemsnitlig 68 sejlere på vandet. Konkurrencen er samtidig meget tæt, så der er spænding om resultaterne næsten hver gang.

Som noget nyt blev der taget et godt initiativ i foråret til en Kapsejladsskole som blev løbet i gang af Bent Kallerup, Finn Nicolajsen og Peter Klagenberg. Godt 10 mødte op til introduktionsaftenen, som blev afholdt sammen med Sejlerskolen og ikke mindre end 5-6 stykker var fortsat med, også i efteråret. Det er en høj succesrate og udvalget er indstillet på at gentage succéssen næste år. Udvalget har taget sig af de potentielle kapsejlere og har fordelt dem på de både, der på forhånd havde vist interesse for at tage nye folk ombord. Det har givet flere sejlere på vandet, og nogle både har fået nye faste gaster.

 

Der har hver sejladsaften været stor aktivitet i klubhuset, hvor vi i år er flyttet op på 1. salen, for at kunne være samlet.

 

Det var 3. sæson med singlehandsejladser, hvor der var 7 deltagere, og 1. sæson med Two-Star-sejladser, hvor der var 5 deltagere. Sæsonen har desværre budt på mange aflysninger, idet 3 aftenkapsejladser i forårssæsonen og 2 singlehand/Two-Startsejladser blev aflyst.

 

Årets klubmestre blev:

Bent Sørensen for både uden spiler

Niels Bækdal i de mellemstore både og

Steen Jensen i klassen for større både.

Singlehandsejladserne blev vundet af Knud Kristian Wrist og Two-Star-sejladserne blev vundet af Kristen Valeur Jepsen.

 

Fra kapsejlerne skal der dels lyde en tak til Bent Thorhauge for at styre sejladserne, dels til pølsedamerne, for at hygge om os efter sejladserne, og dels til Svend Aage for hjælpsomhed, når bøjerne skal lægges ud og tages ind.

 

Tursejlads:

Der er afholdt to fællesture.

1. tur gik til Jegindø. Der var rimelig tilslutning med 7 både på trods af en temmelig frisk vind både fredag og lørdag. Vejret tillod heldigvis, at vi om søndagen kunne sejle kapsejlads i sjægte, som velvilligt blev udlånt af folkene bag sjægtelauget på Jegindø. De låner os gerne deres sjægte og klubhus og de deltager også i vort hyggelige samvær. Der har udviklet sig en god tradition, som vi viderefører næste år.

 

2. tur gik traditionen tro til Agger. Der var igen en rimelig tilslutning med 10 både, der havde en dejlig tur med udmærket vejr. Vi havde som sædvanligt lånt roklubbens klubhus, hvilket har gjort arrangementet endnu bedre. De traditionelle traveture er populære, ikke underligt, for naturen er fantastisk i Agger.

 

Fællesturene må siges at være et godt aktiv for klubben, og det er rart at se, at der hvert år dukker nye deltagere op.

Arrangementsudvalget

D. 28. januar var der fyldt godt op på 1. salen, hvor Petrea og Gerhard fortalte levende om deres spændende tur til Nordkap. Der var mange og flotte billeder og ikke mindst billederne fra målet for turen, nemlig Nordkap sad på nethinden da vi gik hjem.

Lemvig Museum har digitaliseret en række gamle Lemvig-film og da de blev fremvist i klubhuset d. 25. februar, var der mange deltagere der kunne sætte navne på de medvirkene i filmene.

På klubhusdagen d. 25. april, var vi igen tilsmilet af godt vejr og det var heldigt, for i år skulle der igen svinges med malerpenslerne, så vi kunne få færdiggjort de ting vi påbegyndte i 2007. Det var glædeligt at der var mødt mange frem, så nu kan vi sige at alt træbeklædning fremstår flot på både klubhus, plankeværk og jolle- og surfskure.

Skt. Hans aften 23. juni blev også i år en smuk aften med mange fremmødte. Holger og Steen Kirk havde kreeret årets heks og Axel, Kim og Karsten sørgede for at ca. 100 mennesker blev godt bespist. Det var en tirsdag aften og der blev budt på dans bagefter med ”Skipperorkestret”, men der var ikke mange der var friske på en svingom ved 22.30-tiden, så orkestret har besluttet at de fremover ikke stiller op på hverdage, men gerne når Skt. Hans falder på en fredag eller en lørdag. Der er ikke så meget ved at slæbe 4 bilfulde grej ud i klubhuset for at spille en lille time og derefter pakke grejet ned og køre hjem i de sene timer.

Afriggerfesten d. 7. november blev som sædvanligt en hyggelig afslutning på sæsonen. De gule ærter var naturligvis ikke så gode som Lehmann’s, men alle blev mætte og vi blev velforsynet med gode historier – også nogle der ikke var under bæltestedet.

 

Hvis I har nogle gode idéer til nye arrangementer, så tøv ikke med at henvende Jer til arrangementsudvalget eller bestyrelsen. Fra arrangementsudvalget, vil jeg gerne overrække en stor tak til alle der har hjulpet til ved de forskellige arrangementer i årets løb.

 

Herfra skal lyde en tak til de trofaste folk i arrangementsudvalget, som består af Poul Erik, Kisser, Lone, Niels B., Renate og Niels K.

Andre tiltag

I foråret genforhandlede vi aftalen med Turistforeningen, som administrerer opkrævningen af gæsteleje for lystsejlere i Thyborøn. Som bekendt, fastholdt man i 2008 det princip, at enhver anløbende båd fra Lemvig Sejlklub skulle betale kr. 30 pr. påbegyndt døgn, uanset om man overnattede eller ej. Det lykkedes os ikke at overbevise Turistforeningen om, at det er normal praksis i danske havne, at man kan fortøje nogle timer, uden at skulle betale havnepenge og at det sædvanligvis er i forbindelse med overnatning, at man betaler havnepenge. Vi mærkede, at den ene part så tingene fra landsiden og den anden part så tingene fra vandsiden. Men vi indgik et forlig, hvor både med Lemvig Sejlklubs stander, kunne fortøje gratis i Thyborøn Inderhavn i tidsrummet 8.00 – 16.00. For denne aftale, har vi betalt kr. 2.000 + moms. Vi har ingen eksakt statistik for, hvor mange der har benyttet sig af aftalen. Vi blev lovet en statistik fra Turistforeningen, men har ikke modtaget den. Vi vil i bestyrelsen meget gerne have tilbagemeldinger på, om det er en aftale som medlemmerne gerne ser fortsætte næste år. Overordnet set synes vi i bestyrelsen, at det er positivt at vi har en aftale om rabat på havnepengene i Thyborøn for medlemmer af Lemvig Sejlklub, og vi håber at flest muligt finder, at det er en fordel at vi har indgået en sådan aftale.

I forbindelse med Lemvigs byjubilæum, blev vi kontaktet af Lemvig Kommune, der gerne ville låne bådhallen og arealet udenfor, så Gardehusarregimentets 60 heste og 100 mand, havde en base. Det ville vi selvfølgelig gerne være med til og som tak for dette, fik vi sammen med Lemvig Roklub – der også var involveret i besøget fra Gardehusarregimentet – lov til at stå for salg af mad og drikkevarer i forbindelse med den store opvisning fredag d. 4. september. Vi havde et fantastisk godt samarbejde med Lemvig Roklub, men vi var meget uheldige med vejret der var både blæsende og regnfuldt, men hver klub fik dog et overskud på ca. kr. 2.300.

Marinaudvalget

På trods af en finanskrise, der kunne ramme fritidslivet, har det har været et godt år for marinaen, og der er udlejet rigtig mange pladser. Der har været udlejet 142 pladser i årets løb (mod 127 sidste år). I skrivende stund er alle pladser lejet ud til næste år, hvor der oven i købet er en lille venteliste.

 

Kranen havde det ikke så godt først på året og blev repareret for et større beløb, hvor bl.a. kæden blev udskiftet med en ny og kraftigere model, dog mangler der stadig at blive monteret et lille kædestrammerhjul. Dette vil blive gjort her i vinter. Siden reparationen har kranen kørt fint. Der kommer hele tiden flere medlemmer til kranen, hvor vi nu er oppe på 98 medlemmer (mod 86 sidste år).

 

Mastekranen har fungeret fint, især efter at Gerhard har repareret udlæggerspillet.

 

Der er igen knækket 3-4 pæle, som bliver udskiftet inden foråret. Endvidere er der lidt problemer med tilsanding i havnehullet, ligesom der på enkelte pladser er problemer med vanddybden. Vi har henvendt os skriftligt til Lemvig Kommunes afdeling for Teknik & Miljø med ønsket om, at der sker uddybning i løbet af vinterperioden 2009/10..

 

"Havnepengekorpset" - de mange frivillige gæstelejeopkrævere har i år opkrævet godt 30.000 kr. i gæsteleje mod 27.000 sidste år. Herfra skal lyde en stor tak til de mange der påtager sig, at tage en uges vagt som havnefoged.

Haludvalget

Vi har udvidet udenomsarealet med godt 800 m2 grus lige før sommerferien fordi det længe har været et ønske at udbygge vendepladsen foran hallen, samt at skabe bedre pladsforhold for de både, der står udenfor hallen. Arealet fremstod således flot og nylagt, da vi i forbindelse med byens besøg af Dronning Margrethe, udlånte arealet til Gardehusarerne. Lemvig Kommune kvitterede med at medsende en check på 4.000 kr., udover at betale for strømforbruget.

 

Der har igen i år været en lille ændring i antal udlejede kvadratmeter, idet nogle af hallens ”indbyggere” har købt større båd. Da hallen blev taget i brug i 2004 var der udlejet 924,1 m2 og her i den kommende vinter vil der være udlejet 964,5 m2.

 

Der står her medio november 14 både på venteliste til at komme ind i hallen.

 

Det er fortsat vældigt populært at have sin mast liggende i masteskuret, og der er pt. ikke plads til flere master i skuret. Der opfordres til, at man læser opslagene omkring hvordan man gør. Som noget nyt skal man have et nummer på mast, vogn og grej.

 

Ellers må man sige, at hallen fungerer perfekt.

Sprøjten med mere

Jeg vil også i år gerne opfordre til, at flere medlemmer bidrager til alsidigheden ved at indlevere indlæg til Irene. Vi har set flere gode tur-beskrivelser og dem ser vi fortsat gerne flere af. I skal ikke holde Jer tilbage i den tro, at vi oplever det samme når vi tager afsted. Det er altid spændende at høre om andres oplevelser. Herfra skal lyde en stor tak til Irene og Eva for det store arbejde med at redigere og udsende ”Sprøjten”. Jeg kunne fornylig læse i Ringkjøbing Sejlklubs klubblad, der hedder ”Tågehornet”, at det måske var den sidste udgave, der blev udsendt, fordi man ikke kunne skaffe nye redaktører til klubbladet og at man formentlig ville bruge hjemmesiden som kommunika-tionsmiddel fremover. Uanset moderne og gode ting som emails og hjemmeside, så anser jeg ”Sprøjten” som det vigtigste kommunikationsmiddel imellem os medlemmer og jeg håber, at ”Sprøjten” må leve i rigtigt mange år endnu. Jeg synes at kvaliteten er blevet rigtig god. Vi har valgt at udgive bladet 3 gange næste år, for vi har hidtil haft 2 udgivelser ret tæt på hinanden her i efteråret og der har vi følt, at den ene var overflødig.

Jeg vil også gerne takke Lokalavisen og Lemvig Folkeblad, fordi begge aviser er flinke til at skrive om os og bringe de indlæg vi sender til dem.

Endelig vil jeg gerne sige tak til alle vores sponsorer, som med store og små bidrag gør det muligt at drive vores klub på det niveau vi gør.

Klubhuset

På sidste års generalforsamling fortalte jeg, at bestyrelsen havde besluttet at få renoveret tagpappet på klubhusets nordside, da der var begyndt at komme revner i det gamle tagpap og at de sidste sternbrædder af træ, ville blive skiftet. Det blev dog sådan, at da vi benyttede lejligheden til at få gennemgået tagene på jolle- og surfskurene, kunne disse også konstateres at være i dårlig stand, så vi tog den beslutning, at vi ville få tingene lavet ordentligt, nu da arbejdet var i gang. Da klubhuset er for alle medlemmer af Lemvig Sejlklub og er vores fælles samlingspunkt, er vi i bestyrelsen enige om, at klubhuset skal have hvad det har brug for, så det kan fremstå velvedligeholdt i mange, mange år fremover.

 

Til slut vil jeg gerne rette en stor tak, til de mange medlemmer, der på den ene eller anden måde bidrager med en indsats for at gøre Lemvig Sejlklub til en god klub. Uden Jeres indsats ville der være mange ting, der ikke fungerede.