Bestyrelsens Beretning 2010

 

Lemvig Sejlklubs 88. generalforsamling den 24. november 2010.

Sejlklubbens Medlemstal

Vi kan glæde os over, at vi de seneste 4 år har haft en stabil fremgang i medlemsantallet og i 2010 er det samlede antal medlemmer steget med 5, således at vi nu er oppe på et samlet antal medlemmer på 261. Fordelingen på de enkelte kategorier fordeler sig således:

 

Medlemstal

pr. 1/10

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Seniorer

142

146

140

144

131

136

140

151

169

158

171

187

Juniorer

6

5

6

4

11

23

20

26

40

25

29

28

Ægtefæller

43

41

35

36

35

36

32

31

34

32

29

28

Passive

22

25

22

24

27

27

24

25

24

22

18

17

Pensionister

47

39

38

30

27

24

21

20

23

20

15

16

Æresmedlemmer

1

 

 

 

 

 

1

1

2

3

3

3

 

261

256

241

238

231

246

238

254

292

260

265

282

 

Bestyrelse /forretningsudvalg

Bestyrelsen og forretningsudvalget har haft et år med det sædvanlige antal møder, derudover har vi haft møde med udvalget for Teknik og Miljø i sommers. Vi plejer at blive inviteret til en snak om foråret, men måtte selv tage initiativ til et møde, som først kom i stand i Juni. Vi fik lejlighed til at sige tak for de flotte badefaciliteter og i lyset af dette, samt det forhold, at vi fik udskiftet ca. halvdelen af pælene i Marina’en, var det jo lidt svært at komme frem med flere ønsker til renovering af Marina’en, men vi havde 3 punkter, nemlig det offentlig slæbested, hvor landgangsbroen blev helt ødelagt af isen, samt udskiftning af de gamle blå lamper og forankring af køresporet henover græsarealet. Trods velvillig forståelse fra politikerne, er der på nuværende tidspunkt ikke sket noget endnu på disse områder, trods flere opfølgninger overfor Teknisk Forvaltning.

Surfudvalget

Vi kan glæde os over, at der fortsat er godt gang i Surfafdelingen. Det er igen lykkedes at få sponsorstøtte, nemlig fra Tuborgs Grønne Fond, som har skænket kr. 10.000 til køb af et Tabau Surfbrædt med tilhørende 7,5 m2 Gastraa sejl. Jeg véd ikke, om det er omsætningen i vores kabys der fremmer Kurt’s argumentation for et sponsorat, men glædeligt er det i hvert fald, at det igen er lykkedes at tiltrække sponsorkroner til nyt grej. Det nye brædt er på 135 liter. Og her har jeg lært noget nyt i år fra Kurt, for størrelsen udtrykkes således i liter. De brædder vi tidligere har fået sponseret af Torm, er på 205 liter og dermed velegnet til begyndere. Og her har Kurt en god historie fra det virkelige liv. Da en ca. 11. årig dreng startede før sommerferien, var han nærmest vandskræk og syntes at det var rigeligt med et juniorbrædt, men her i efteråret har drengen og hans far nærmest været de mest aktive og i stadig kamp om at få fat på det nye 135 liters brædt. Klubaftenerne er blevet afholdt mandag aften med god tilslutning fra både børn og voksne. Efter vintertiden er sat ind, holdes der kontakt mellem surferne via en SMS-kæde, som er blevet etableret tidligere på året. Hvis kontakten holdes ved, og vejret tillader det, sejles der igennem i løbet af vinteren. Også i år, har der været et godt samarbejde med Lemvig Ungdomsgård, som ejer en del af det surfudstyr, som vi bruger til undervisning og klubaftenerne. Under surfudvalget kan vi også nævne, at vi på klubhusdagen fik etableret et meget flot ”Kajak-Hotel”, ikke mindst efter et godt stykke arbejde fra Finn Andersen og Anne Marie Sand.

På nuværende tidspunkt er der vist kun én plads ledig i containeren. Så Kajak-sporten er i god fremgang i Lemvig Sejlklub.

Sejlerskolen

Vi havde en lille tilbagegang i elevantallet i år, nemlig fra 13 til 10, men til gengæld var alle 10 elever aktive i hele sæsonen, så det er meget glædeligt at denne vigtige indgang til Lemvig Sejlklub, fortsat er aktiv. Det er glædeligt at Bjarne har opbakning fra andre medlemmer, der lægger båd til, så der stort set alle onsdage har været 3 både i gang i Sejlerskolen. Vi skal huske at eleverne er aktive sejlere i Lemvig Sejlklub, fordi vi har nogle medlemmer der gider stille op til sejlads onsdag efter onsdag. Det blev kun til få aflysninger i efteråret. Og traditionen tro, blev sæsonen afsluttet med en fællestur til Thyborøn, hvor der efter en god gang fælles spisning, blev sejlet hjem til Lemvig i buldermørke. Det blev en god afslutning på en sæson med mange hyggelige timer på vandet.

Juniorudvalget

Det lykkedes i år at få etableret en opstart af jolleafdelingen i foråret og der var rimelig interesse i form af 10 unge potentielle sejlere. I år tilbød Palle Rønn og søn at bidrage med instruktioner, men vi må også i år sige, at vejret drillede flere gange. Børnene skulle gerne føle sig trygge de første gange de er på vandet. Og der var stort frafald efter sommerferien, selvom annonceringen efter nye sejlere blev intensiveret både før og efter sommerferien. Jeg har før annonceret efter hjælpere til juniorafdelingen, men jeg vil gerne gøre det igen. Vi har brug for hjælpere til at hjælpe med at rigge optimisterne klar til sejlads, så vi kan modtage nye optimister på en mere imødekommende måde, så jeg håber at der er nogle medlemmer, der har lyst til at arbejde med unge mennesker og hjælpe dem i gang – også selvom man måske ikke længere selv har børn eller børnebørn der dyrker optimistsejlads. Så tøv ikke med at henvende Jer til Jens Peder Hilligsøe.

Sejladsudvalget

 

Kapsejlads:

Kapsejlads er stadig en stor aktivitet i Lemvig Sejlklub. 19 både har deltaget i de afviklede aftenkapsejladser, hvor det gennemsnitlige antal har været på 15 både med gennemsnitlig 60 sejlere på vandet. Konkurrencen er fortsat meget tæt, og der er spænding om resultaterne næsten hver gang. Igen har der været prøvet noget nyt, nemlig at 2. start var delt op i 2 dele – igen for at gøre sejladsen mere intens.

 

Der har på hver sejladsaften været stor aktivitet i klubhuset, hvor vi i igen i år har benyttet 1. salen, for at kunne være samlet.

 

Det var 4. sæson med singlehandsejladser, hvor der var 5 deltagere, og 2. sæson med Two-Star-sejladser, hvor der var 3 deltagere – en lille tilbagegang i forhold til sidste år.

 

Sæsonen har heldigvis ikke budt på mange aflysninger - 2 aftenkapsejladser blev aflyst p.g.a. for meget vind.

 

Deltagerantallet falder imidlertid lige så stille, så vi må til at lægge hovederne i blød for at finde ud af, hvordan vi får nye deltagere. Grunden til det faldende antal er formentlig alderen, hvor den gennemsnitlige alder for skipperne er 57 år.

 

Forårets sejladser efter personligt handicap blev vundet af:  Kai Werner Hansen for både uden spiler

                                                                                          Jørgen Gyberg for både med spiler

JUBII-sejladsen blev vundet af:                                           Knud Kristian Wrist

Årets klubmestre blev:                                                        Bent Sørensen for både uden spiler

Peder Kallerup og Knud Kristian Wrist delte placeringen for både med spiler

Singlehand og two-star:                                                      Knud Kristian Wrist vandt singlehand

Peder Kallerup vandt two-starsejladserne

Afslutteren blev vundet af:                                                   Ole Mose Jeppesen

 

Afslutteren blev i øvrigt rundet af med, at mange af deltagerne mødtes om aftenen til en improviseret sejlerfest med grillet mad.

 

En arbejdsgruppe forsøgte umiddelbart før sommerferien at arrangere en Off-shore kapsejlads på Nissum Bredning, hvor andre klubber var inviteret, men der var ikke tilmeldinger nok, og sejladsen blev aflyst. Men idéen var god og kunne byde på en helt anden type sejlads, end de andre ”Limfjords-sejladser” og derfor kan vi kun opfordre til at forsøge igen – evt. med en lidt større tidshorisont, så de andre Limfjords-sejlere kan indregne sejladsen i deres kalendere.

 

I foråret holdt udvalget en aften, hvor medlemmerne kunne øse ud af egne erfaringer med gode ankerpladser, havne o.s.v. ligesom den sædvanlige aften om sommerens sejladser blev afholdt. Fornylig blev der holdt feedback-møde om sommerens sejladser. Udvalget har endvidere klargjort og udlagt anker- og kapsejladsbøjer, ligesom bøjerne er taget op og rengjort.

Apropos bøjer, så vil vi gerne appellere til, at man kun benytter de 2 DS-bøjer til at ankre ved, da de andre ikke har tyngde nok i ankeret og derfor flytter sig.

 

Fra kapsejlerne skal der lyde en tak

dels til Bent Thorhauge for at sidde og notere tider ned tirsdag efter tirsdag, dels til pølsedamerne, for at hygge om os efter sejladserne, og dels til Svend Aagefor hjælpsomhed, når bøjerne skal lægges ud og tages ind.

 

Tursejlads:

Der er igen afholdt to fællesture.

Jegindø-turen i juni var rimelig besøgt med 7 både. Vejret tillod heldigvis, at vi om søndagen kunne sejle kapsejlads i sjægte, som velvilligt blev udlånt af folkene bag sjægtelauget på Jegindø. De låner os gerne deres sjægte og klubhus og de deltager også i vort hyggelige samvær. Der har udviklet sig en god tradition, som vi fortsætter.

 

Agger-turen i august var godt besøgt, og vejret var også rimeligt lørdag-søndag – modsat alle de andre weekender i august. Der var 11 både på besøg, og det skal siges, at det regnede rigtig meget om fredagen. Vi havde igen lånt roklubbens klubhus, hvilket gør turen endnu bedre.

 

Vi vil også herfra gerne rose folkene bag årets såkaldte ”herre-tur” der foregår i week-enden en uge før efterårsferien. Der er taget gode initiativer med omdeling af invitationer. Og i år var vejret helt fantastisk med solskin og rimelig vind.

 

Fællesturene er et godt aktiv for klubben, og de bakkes fortsat op af medlemmerne, men der kan sagtens være flere.

 

Motorbådssejlads:

Som noget nyt i den forgangne vintersæson, tog motorbådsudvalget initiativ til en aften i april med besøg af motormand Kennet Villadsen og grej-leverandør Brian Lindgren fra Jysk Fritid. Jeg var selv tilstede og der var rigtigt mange spændende ting at pille ved. Men det var skuffende, at der ikke var flere medlemmer, der bakkede op om arrangementet. Der var disket op med gratis adgang, kaffe og hjemmebagt kage. Men desværre var det kun få medlemmer der mødte op. Og til Helge, Louis og Vagn kan jeg kun sige: Prøv igen, initiativet var alletiders. Og derfor er jeg glad for, at de 3 medlemmer har taget et initiativ til et nyt arrangement d. 27. januar 2011, der omhandler ”Klargøring af båden” som jo er meget aktuelt for alle.

Arrangementsudvalget

Årets klubhusdag d. 23. april bød heldigvis igen på godt vejr, og der var rekordtilslutning med noget over 40 medlemmer som gav en hånd med til årets projekter. Vi fik monteret vores sponsorgave fra TRYG-fonden i form af nye redningsstationer ved hver bro, tillige med nye informationstavler og der blev indrettet en ny container til opbevaring af Kajakker. Derudover var der sædvandelige hovedrengøring af klubhuset og mange andre projekter til vedligeholdelse af klubhuset. Jeg vil i den forbindelse gerne nævne, at jeg ofte møder sejlere i andre havne, der roser vores klubhus som både hyggeligt og velvedligeholdt. Det er medlemmernes fortjeneste, at vi kan oppebære dette høje niveau. Da Lemvig Sejlklub er vært ved gratis mad og drikke på klubhusdagen, er det måske årsagen til, at ”Kabyssen” i år ikke har givet overskud. Men hvis et stort fremmøde på klubhusdagen er årsag til dette, er det jo ikke så ringe endda.

Og på klubhusdagen kunne vi glæde os over, at vi fra Vestjysk Bank fik overbragt skulpturen ”På farten” lavet af Erik Smed.

Og vi må også sige, at vi var heldige med vejret ved årets Skt. Hans arrangement. Som sædvanligt tiltrak vores store bål, rigtigt mange mennesker og klubhuset var som sædvanligt fyldt med forventningsfulde mennesker, der blev godt bespist takket være vores 3 ”grill-kokke” Aksel, Kim og Karsten.

 

Afriggerfesten d. 6. november betød fuldt hus i stueetagen i klubhuset og stemningen var i hvert fald i topklasse, selvom det jo er den aften, hvor vi ”pakker sæsonen ned”. Vi havde i år fundet en ny leverandør af gule ærter med tilbehør og bedømt efter udsagnene fra specialisterne, var det vist ikke sidste gang, at vi fik gule ærter dérfra.

 

Tilbage i år, har vi så vores gode Gløgg-aften d. 8. december hvor jeg håber at der kommer mange medlemmer for at ønske hinanden en god Jul, med tak for i år. De kommende arrangementer bliver naturligvis præsenteret i ”Sprøjten”, men jeg vil også opfordre til at holde øje med hjemmesiden www.lemvigsejlklub.dk hvor de kommende arrangementer præsenteres løbende.

 

Hvis I har nogle gode idéer til nye arrangementer, så tøv ikke med at henvende Jer til arrangementsudvalget eller bestyrelsen. Fra arrangementsudvalget, vil jeg gerne overrække en stor tak til alle der har hjulpet til ved de forskellige arrangementer i årets løb.

Andre tiltag

De seneste 2 år har vi haft en god aftale med Lemvig-Thyborøn Turistforening, hvor vi imod betaling af kr. 2.000 + moms for en sæson, kunne overnatte i Thyborøn Inderhavn for en miljøafgift på kr. 30,00. I foråret modtog vi en skrivelse fra Turistforeningen om, at man for sæsonen 2010 agtede at hæve éngangsbetalingen til kr. 5.000 + moms. Dette har vi i bestyrelsen ikke fundet forsvarligt at gå med til. Det er rigtigt mange penge for, at en begrænset andel af medlemmer i Lemvig Sejlklub, kunne opnå en rabat ved overnatninger i Thyborøn Inderhavn. Men det ærgrer os, at vi på den måde måtte vinke farvel til et godt og lokalt samarbejde med Turistforeningen.

Vi glæder os over, at min lille ”opsang” i foråret om at fjerne sin bådvogn efter søsætning, har haft god effekt. I forhold til tidligere år, blev der ryddet pænt op i foråret. Nu mangler vi bare, at bådene bliver kørt væk, efter ilandsætning om efteråret, så området fremtræder pænt og ryddeligt – også i efterårssæsonen.

Jeg vil også gerne fremhæve vores hjemmeside, hvor der nu er tilføjet en hjemmeside der hedder www.lemvigsejlklub.com som et underlink til vores almindelige hjemmeside. Her kan gemmes billeder og alt muligt andet. Der er lagt en masse presseklip m.v. ind på siden, så vi har en slags scrapbog online. Og det nyeste tiltag er, at tidligere udgaver af ”Sprøjten” ligger på hjemmesiden.

Marinaudvalget

På trods af en finanskrise, der kunne ramme fritidslivet, har det har været et godt år for marinaen, og for første gang måtte vi melde fuldt hus og der er udarbejdet en venteliste. Der har været udlejet 150 pladser i årets løb (mod 142 sidste år). I skrivende stund er alle pladser lejet ud til næste år, hvor der altså er en venteliste.

 

Kranen har kørt nogenlunde i år og der er ikke ofret så mange penge på den. Antallet af medlemmer af kranen er uforandret på 98, hvilket er en flot andel af bådenes samlede antal.

 

Mastekranen har fungeret fornuftigt, men vi skal nok have anskaffet en sjækkel til fastgørelse af tovet. Bemærk i øvrigt, at der er en vejledning i brug af mastekranen på hjemmesiden – også med master med 2 salinger! Her findes der også en vejledning i brug af den store kran.

 

Året startede med snestorm og isvinter og der skulle faktisk være udskiftet nogle få pæle umiddelbart efter nytår. Dette blev dog udsat og da isen var forsvundet var halvdelen af pælene rykket op af isen. Disse pæle blev udskiftet umiddelbart før bådene skulle i vandet. Omkring tilsanding i havnehullet, enkelte pladser med problemer med vanddybden og dybden langs honnørkajen kan vi fortælle, at dette er blevet oprenset, som det hedder, her efter at mange af bådene er kommet op, så det skulle meget gerne fungere til næste år.

 

Der er afholdt det årlige møde med teknisk udvalg, der er rimeligt positive om marinaen. Her i foråret blev de 4 nye familierum til gæstesejlerne indviet og det er blevet rigtig godt, noget vi godt kan være stolte af!

 

Der er efterhånden opstået en vis anarki omkring kørsel og parkering på græsarealet, dels med bådvogne, men så sandelig også med personbiler. Vi har fået lovning fra Lemvig Kommunes Vejvæsen om at etablere en fast kørevej hen over græsplænen til kørsel med bådvogne, og vi er nok nødt til at reetablere spærringerne således, at man ikke umiddelbart kan køre ind på græsset. Når man skal køre på den nye vej skal man altså ud og flytte en spærring. Vi håber, at det kommer til at fungere og at græsset igen kommer til at gro og se pænt ud – der har også været problemer med mere støv på bådene, som måske kommer fra den bare jord, der ikke rigtig når at gro til. Så må I til gengæld parkere lidt længere væk og bruge benene det sidste stykke.

 

"Havnepengekorpset" - de mange frivillige gæstelejeopkrævere har i år opkrævet godt 32.000 kr. i gæsteleje mod 30.000 sidste år. Herfra skal lyde en stor tak til de mange der påtager sig, at tage en uges vagt som havnefoged. Der er her for nylig afholdt et feedback-møde med opkræverne, så man kan få de mange erfaringer og gode idéer frem til alles bekendtskab.

Haludvalget

Der har igen i år været en lille ændring i antal udlejede kvadratmeter, idet en båd er gået ud af hallen og en ny og noget større båd er kommet ind. Da hallen blev taget i brug i 2004 var der udlejet 924,1 m2 og her i den kommende vinter vil der være udlejet 1039,2 m2 – altså 12,5% mere. Der begynder således at være lidt trangt.

 

Der står p.t. 14 både på venteliste til at komme ind i hallen.

 

Der har siden sidste år været en arbejdsgruppe i gang med at undersøge mulighederne for at etablere en bådhal 2. Der har været indhentet tilbud fra flere forskellige entreprenører i løbet af sæsonen, og jeg forventer at vi hører mere nyt fra byggeudvalget i løbet af vintersæsonen. Jeg vil gerne her nævne, at der er fuld opbakning i bestyrelsen til byggeudvalget i forsøget på, at udbygge opbevaringsfaciliteterne for medlemmerne i Lemvig Sejlklub.

 

 

Det er meget populært at have sin mast liggende i masteskuret, og der er pt. ikke plads til flere master i skuret. Der opfordres til, at man læser opslagene omkring hvordan man gør. Som noget nyt skal man have et nummer på mast, vogn og grej.

Afhængig af hal 2, overvejer vi, hvordan kapaciteten kan øges, så alle, der har lyst, kan få sin mast ind.

Udvalget har i årets løb kørt alle bådene ud, der er afholdt en oprydnings-, rengørings- og ”køre vogne ind”-dag i foråret. Herudover har traktorførerne kørt både ind de sidste mange uger, idet optagningen efterhånden strækker sig over ganske mange uger – og dermed mange timer. Man overvejer at stramme lidt op på denne lange tidsperiode. Men herfra skal lyde en tak for det store arbejde der er lagt for dagen for at få tingene til at fungere godt.

Sprøjten m.m.

Der er heldigvis fortsat stof til bladet, der jo nu kun kommer 3 gange årligt, og vi mener i bestyrelsen, at det stadig er et must for os at have et klubblad. Kvaliteten er blevet endnu bedre med fuld farvetryk, og som noget nyt kan man nu også finde bladet på hjemmesiden – hvis man ikke lige kan finde den trykte udgave. Det vil fremover blive sådan, at det sidste nye nummer ikke kan findes på hjemmesiden, før det næste nummer kommer – der skal være lidt fordele ved at være medlem!

 

Uanset moderne og gode ting som e-mails og hjemmeside, så anser vi ”Sprøjten” som det vigtigste kommunikationsmiddel imellem medlemmerne og vi håber, at ”Sprøjten” må leve i mange år endnu. Omvendt, så vil vi også opfordre til, at man afleverer sin email-adresse til sekretæren, idet man så kan få en lille reminder hver gang der er et arrangement i klubben.

 

Jeg vil igen opfordre til, at endnu flere medlemmer bidrager til alsidigheden ved at indlevere indlæg til Irene, vores redactrice. Vi har set flere gode tur-beskrivelser og dem ser vi fortsat gerne flere af, så I skal ikke holde Jer tilbage i den tro, at vi andre oplever det samme, når vi tager af sted. Det er altid spændende at høre om andres oplevelser.

 

Jeg vil også gerne takke Lokalavisen og Lemvig Folkeblad, fordi begge aviser er flinke til at skrive om os og bringe de indlæg vi sender til dem.

 

Til slut vil jeg gerne rette en stor tak, til de mange medlemmer, der på den ene eller anden måde bidrager med en indsats for at gøre Lemvig Sejlklub til en god klub. Uden Jeres indsats ville der være mange ting, der ikke fungerede.