Bestyrelsens Beretning 2011

 

Lemvig Sejlklubs 89. generalforsamling den 30. november 2011.

Sejlklubbens Medlemstal

Vi kan glæde os over, at vi de seneste 4 år har haft en stabil fremgang i medlemsantallet og i 2010 er det samlede antal medlemmer steget med 5, således at vi nu er oppe på et samlet antal medlemmer på 261. Fordelingen på de enkelte kategorier fordeler sig således:

 

Medlemstal

pr. 1/10

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

2001

2000

1999

Seniorer

148

142

146

140

144

131

136

140

151

169

158

171

187

Juniorer

13

6

5

6

4

11

23

20

26

40

25

29

28

Ægtefæller

43

43

41

35

36

35

36

32

31

34

32

29

28

Passive

17

22

25

22

24

27

27

24

25

24

22

18

17

Pensionister

56

47

39

38

30

27

24

21

20

23

20

15

16

Æresmedlemmer

1

1

 

 

 

 

 

1

1

2

3

3

3

 

278

261

256

241

238

231

246

238

254

292

260

265

282

 

Bestyrelse /forretningsudvalg

Bestyrelsen og forretningsudvalget har haft et år med det sædvanlige antal møder, derudover har vi haft møde med udvalget for Teknik og Miljø i foråret. Vi har overfor udvalget fremsagt ønske om, at vi får lov til at beholde en andel af pælelejen til vedligeholdelse, mod til gengæld selv at stå for en del af vedligeholdelsen, f.eks. af alt hvad der er ”ovenfor” kaj-kanten. Man var lydhør overfor vores ønske, men der er ikke sket noget endeligt endnu.

Surfudvalget

Det har været en rigtig god sæson i surfafdelingen. Der er tilkommet omkring 10 nye medlemmer hen over sæsonen og det er primært børn af tidligere surfere, som har fået smag for sporten. 4 af børnene har således selv købt grej. Der er lavet en instruktør-ordning, som er bygget op i teams, således at der hver klubaften er mindst 2 instruktører tilstede, af de 6 som er med i ordningen. Starttidspunkterne er ændret fra kl. 18.30 til kl. 17.00 og det har givet aftnerne en god social vinkel, hvor det er hele familien som kommer og enten hjælper til, eller hygger sig i klubhuset, så der er blevet lavet mange måltider i og omkring klubhuset. Et nyt tiltag fra Dansk Sejlunion, er diplom-undervisning i surfing, der er opdelt i niveauer og allerede i år, er der uddelt 9 stk. diplomer, som det også har fremgået i vore lokale aviser. Det er et diplom som man er meget stolt af. Så det er et godt initiativ. Fremtiden ser lys ud for surfafdelingen, med en stor forældregruppe, som er synlig og meget aktiv og en særlig tak skal lyde til ”husmoderforeningen”, der i særklasse har stillet med forplejning, medens fædre og børn surfer løs.

På kajak-siden er der fortsat en positiv udvikling og selvom vi sidste år tog et nyt ”kajak-hotel” i brug, er der nu et par stykker på ventelisten. Vi har valgt at indrette ét af jolleskurene til midlertidigt ”kajak-hotel” med en indretning, der passer til en evt. ekstra container senere. I efteråret er der flyttet rundt på ”surfer-pavillionen” og indrettet hyggekrog med plads til borde og bænke, samt etableret flisegang.

Sejlerskolen

Sæsonen er blevet gennemført med 8 elever. Også her drillede vejret indimellem, men det blev til mange gode aftener med fint vejr til øvelsessejlads. Også i år har det været muligt at skaffe det fornødne antal instruktører. Udover Bjarne, har Jan Kaysen, Erik Thygesen, Bo Ravn, Anders Meyer og Laurits Bernitt stillet sig til rådighed efter behov.

Som vanligt, blev sæsonen afsluttet med en fredagssejlads til Thyborøn, hvor der efter fællesspisning blev sejlet hjem til Lemvig i buldrende mørke sidst i september. Det var som altid en spændende og anderledes oplevelse for eleverne.

IF’eren er blevet godt opdateret og fungerer meget tilfredsstillende som øvelsesbåd, hvorimod 606’eren efterhånden er meget nedslidt. Det vil blive vurderet nærmere, hvad der skal gøres ved den.

Juniorudvalget

Efter endnu en hård vinter og et sent forår og med den dramatiske kæntringsulykke ved Præstø i baghovedet, ville udvalget vente til senere på sæsonen med opstart af jollesejlads. Efter sommerferien deltog ca. 4 sejlere. Vi håber på en mild vinter, så sejladserne kan starte medio april. Der er 2 sejlere som kan sejle selv uden starthjælp, så forhåbentligt kan det hjælpe til med, at flere deltager aktivt i sejladserne næste år.

Sejladsudvalget

 

Kapsejlads:

Kapsejlads er stadig en stor aktivitet i Lemvig Sejlklub. 20-21 både har deltaget i de afviklede aftenkapsejladser – altså en lille stigning i forhold til sidste år. Konkurrencen er fortsat meget tæt, og der er spænding om resultaterne næsten hver gang. Igen har der været prøvet noget nyt, nemlig at de 2. starter var delt op i 4 løb.

 

Det var 5. sæson med singlehandsejladser, hvor der var 4 deltagere, og 3. sæson med Two-Star-sejladser, hvor der var 2 deltagere – igen en tilbagegang i forhold til sidste år. På baggrund heraf bliver der nok en pause med disse sejladser til næste år.

 

Især efterårssæsonen har budt på aflysninger - 4 aftenkapsejladser blev aflyst p.g.a. for meget vind. Fornemmelsen er vel også, at det rent vejrmæssigt ikke har været den bedste sommer.

 

Der har hver sejladsaften været stor aktivitet i klubhuset, hvor vi i igen i år med mere eller mindre held har forsøgt at benytte 1. salen, for at kunne være samlet. Det gennemsnitlige deltagerantal har været 15 både svarende til ca. 60 sejlere på vandet. Med aflysningerne er der desværre kun gennemført 11 sejladser. Men hvis man regner med, at der bruges 3 timer hver sejladsaften inkl. hygge bagefter, så er der faktisk medgået 2000 mandtimer ved aftenkapsejlads! Det er da ikke så ringe endda!

 

Forårets sejladser efter personligt handicap blev vundet af:

                      Kai Werner Hansen for både uden spiler

                      Laurits Bernitt for mindre både med spiler

                      Knud Kristian Wrist for lidt større både med spiler

                      Bent Kallerup for større både med spiler

 

JUBII-sejladsen blev vundet af Bent Kallerup

 

Årets klubmestre blev:

Bent Sørensen for både uden spiler – og det er 10.gang at Bent kåres som klubmester!

Erik Skovgaard for mindre både med spiler

Kristen Valeur Jepsen for lidt større både med spiler

Peder Kallerup for større både med spiler

 

Singlehand og two-star

Knud Kristian Wrist vandt singlehand

Bent Kallerup vandt two-starsejladserne

 

Afslutteren blev vundet af Bent Kallerup

 

En arbejdsgruppe forsøgte igen i år at arrangere en Off-shore kapsejlads på Nissum Bredning, hvor andre klubber var inviteret, men der var ikke tilmeldinger nok, og sejladsen blev aflyst.

 

I foråret holdt udvalget den sædvanlige aften, hvor sommerens aftenkapsejladser blev diskuteret. Fornylig blev der holdt feedback-møde om de netop overståede sejladser.

Udvalget har endvidere klargjort og udlagt anker- og kapsejladsbøjer, ligesom bøjerne er taget ind.

Apropos bøjer, så vil vi igen appellere til, at man kun benytter de 2 DS-bøjer til at ankre ved, da de andre ikke har anker nok og derfor flytter sig. Udvalget har faktisk haft noget arbejde med at finde bøjerne og lægge dem på plads igen.

 

Fra kapsejlerne skal der lyde en tak -
dels til medlemmerne for at bakke op om sejladserne

dels til Bent Thorhauge for at sidde og notere tider ned tirsdag efter tirsdag,
dels til forplejningsholdet, for at hygge om os efter sejladserne,
og dels til Svend Aage for hjælpsomhed, når bøjerne skal lægges ud og tages ind.

 

Tursejlads:

Der er igen afholdt to fællesture.

Jegindø-turen i maj var ramt af dårligt vejr, og kun 2 både deltog.

 

Agger-turen i august var heller ikke begunstiget med en god vejrudsigt for fredag, og de fleste sejlede først derop lørdag. Kun 6 både deltog i turen. Vi havde som sædvanligt lånt roklubbens klubhus. De traditionelle traveture er populære, ikke underligt, for naturen er fantastisk i Agger.

 

Endvidere har Ejvind Madsen, Aksel Skovgaard og Gunnar Simonsen igen afviklet den traditionsrige Efterårstur med start fredag i uge 40. Turen gik i år rundt om Mors og hvor der deltog 9 både.

 

Fællesturene er et godt aktiv for klubben, og de bakkes fortsat op, men der kan være mange flere!

 

Motorbådssejlads:

Det nye motorbådsudvalg fra sidste år meddelte desværre i januar måned, at de nedlagde hvervet. Derfor er der pt. ikke noget motorbådsudvalg. Har du nogle gode idéer og har lyst til at realisere dem, så henvend dig til bestyrelsen.

 

Arrangementsudvalget

Årets klubhusdag d. 30. april, bød heldigvis på godt vejr og en masse opgaver. Ikke mindre end 52 medlemmer var mødt til morgenkaffen og det betød at der var masser af hænder til at deles om opgaverne. Vi fik malet den grønne container, surferskuret og renovationsskuret, renoveret de 2 hvide udhængsskabe, monteret et skab til at skjule fjernvarmeteknikken, poleret og bundsmurt de 2 skolebåde, samt gjort klubhuset hovedrent, og en række andre opgaver blev også løst. Ejvind Madsen og Erik Krarup tog initiativ til at polere vores kompas og lanterner skinnende blanke.

Årets Skt. Hans arrangement, trak som sædvanligt mange mennesker til og vore 3 ”grill-kokke” Aksel, Kim og Karsten sørgede igen for lækkert kød til de sultne medlemmer. Kurt Winther Knudsen havde påtaget sig hvervet som årets båltaler og holdt en glimrende og munter tale og Holger Andreasen havde lavet en virkelig flot heks til bålet.

Da standeren skulle nedhales d. 5. november, så den noget mere slidt ud end den plejer. Stemningen om aftenen til afriggerfesten var som sædvanligt i top, selvom det jo er en lidt vemodig dag.

Tilbage i år, har vi så vores gode Glögg-aften d. 14. december, hvor vi håber der kommer mange medlemmer for at ønske hinanden en god Jul, med tak for i år.

 

Hvis I har nogle gode idéer til nye arrangementer, så tøv ikke med at henvende Jer til arrangementsudvalget eller bestyrelsen. Fra arrangementsudvalget, vil jeg gerne overrække en stor tak til alle der har hjulpet til ved de forskellige arrangementer i årets løb.

 

Herfra skal lyde en tak til de trofaste folk i arrangementsudvalget, som består af Poul Erik, Kisser, Lone, Niels B., Renate og Niels K.

Andre ting

Det er glædeligt, at medlemmerne er blevet bedre til at fjerne sin bådvogn efter søsætning. Men der er selvfølgelig altid grund til at minde hinanden om, at området bedst muligt skal fremstå pænt og ryddeligt, herunder at master ikke kommer til at henligge på bukke længere tid end højst nødvendigt.

Jeg vil gerne fremhæve vores hjemmeside som bliver brugt mere og mere og indeholder en mængde information i de enkelte undergrupper.

Marinaudvalget

På trods af en fortsat finanskrise har det har været et godt år for marinaen, og igen måtte vi melde fuldt hus og der er venteliste til bådplads. Der har været udlejet ca.150 pladser i årets løb (mod 150 sidste år). I skrivende stund er alle pladser lejet ud til næste år, hvor der altså allerede er venteliste.

 

Kranen fik udskiftet wirer i år og der er ofret en del penge på den. Der er 97 medlemmer af kranen.

 

Mastekranen har fungeret fornuftigt. Bemærk i øvrigt, at der er en vejledning i brug af mastekranen på hjemmesiden – også til master med 2 salinger! Her findes der også en vejledning i brug af den store kran.

 

Det forløbne år startede med snestorm og isvinter, hvor bl.a. nogle musikalske medlemmer blev fanget af isen og først fik bådene op i et lille tøbrud midt i december, hvor de endda måtte skubbe til isflagerne. Isvinteren tog heldigvis ikke så mange pæle i år, så det blev hurtigt klaret af kommunen.

 

Der er afholdt det årlige møde denne gang med formanden for teknisk udvalg, der fortsat er positiv omkring marinaen. Langt om længe blev der etableret en ny bro ved ophalerrampen, således vi nu kan være den bekendt. Her efter sommerferien har vi også fået etableret en kørevej hen over græsplænen til bådvognene, således græsplænen ikke bliver fuldstændig kørt op. Men vejen er ikke til at køre i private biler på – den er til bådtransport! Vi vil gerne henstille, at man kører på kørevejen med TOM vogn og holder sig til asfaltvejen, når båden er med. Vi vil også endnu en gang henstille, at der ikke køres og parkeres med private biler på græsset.

Der er også en løsning på vej med udskiftning af de ”blå lamper”, således vi næste sommer kan glæde os over nye lamper på græsarealet. I øvrigt bliver de magen til de lamper der findes langs gangstien på Østhavnen.

I efteråret konstaterede vi, at vores gamle flydebro – der har tjent os i mange år - ikke kan repareres. Derfor arbejdes der videre med at udbygge og forbedre aluminiumsbroen, så den fremover kan bruges af kajakroere, joller og andet.

 

"Havnepengekorpset" - de mange frivillige gæstelejeopkrævere har i år på trods af en dårlig sommer, opkrævet nogenlunde det samme beløb som sidste år. Herfra skal lyde en stor tak til de mange der påtager sig, at tage en uges vagt som opkræver.

Haludvalget

Hal 1 har i år fungeret uden problemer af nogen art. Der er for nylig afholdt det sædvanlige orienteringsmøde for hallens brugere, hvor der i år også var mødt en række af de nye halbrugere fra hal 2.

 

Der har været stor aktivitet omkring hal 2, hvor der siden sidste generalforsamling har været en arbejdsgruppe i gang med at få hal 2 op at stå og det er lykkedes, idet byggeriet gik i gang her medio september og er ved at være færdig.

Det har været et stort arbejde at få så stort et projekt op at stå og jeg vil gerne her sige tak til byggeudvalget. Jeg ved at der er lagt mange timers arbejde i projektet. Vi kan alle være stolte af, at opbevaringsfaciliteterne nu er fuldt udbygget. En stor ros til JO Byg der udover at have leveret til tiden og styret et effektivt byggeri, også har leveret en meget flot hal, som vi får glæde af i mange år.

 

Det betyder, at der er 23 nye udover de 33 bestående, altså 56 medlemmer, der har båd i klubbens haller. Det er der vist ikke mange klubber, der kan prale med!

 

Det er fortsat meget populært at have sin mast liggende i masteskuret, og nu er kapaciteten blevet udvidet. Der opfordres til, at man læser opslagene omkring hvordan man gør. Husk at man skal have et registreringsnummer på mast, vogn og grej.

 

Udvalget har i årets løb afholdt en oprydnings-, rengørings- og ”køre vogne ind”-dag i foråret. Her i efteråret er vognene kørt ud igen, ligesom traktorførerne har kørt både ind de sidste mange uger.

Sprøjten m.m.

Der er fortsat stof til bladet, der kommer 3 gange årligt. Kvaliteten er rigtig god med fuld farvetryk, og man kan også finde bladet på hjemmesiden – dog ikke det sidste nye nummer – der skal være lidt fordele ved at være medlem! Man kan diskutere, om tiden er ved at løbe fra papirudgaver i disse on-line-tider.

 

Men uanset moderne og gode ting som e-mails og hjemmeside, så anser bestyrelsen stadig ”Sprøjten” som det vigtigste kommunikationsmiddel imellem medlemmerne og vi håber, at ”Sprøjten” må leve i mange år endnu. Omvendt, så vil vi også opfordre til, at man afleverer sin email-adresse til sekretæren, idet man så kan få en lille reminder hver gang, der er et arrangement i klubben.

 

Jeg vil gerne opfordre til at bidrage til alsidigheden ved at indlevere indlæg til Irene. Vi har set flere gode tur-beskrivelser og dem ser vi fortsat gerne flere af. Det er altid spændende at høre om andres oplevelser.

 

Jeg vil også gerne takke Lokalavisen og Lemvig Folkeblad, fordi begge aviser er flinke til at skrive om os og bringe de indlæg vi sender til dem.

 

Til slut vil jeg gerne rette en stor tak, til de mange medlemmer, der på den ene eller anden måde bidrager med en indsats for at gøre Lemvig Sejlklub til en god klub. Uden Jeres indsats ville der være mange ting, der ikke fungerede.