L-stander1Bestyrelsens Beretning 2013

 

Lemvig Sejlklubs 91. generalforsamling onsdag den 27. november 2013.

 

Sejlklubbens Medlemstal

Det samlede antal medlemmer i Lemvig Sejlklub er faldet siden 2012, men det er glædeligt, at ungdomsafdelingen fortsat tiltrækker nye unge til aktiviteterne.

På grund af anden registrering af gruppemedlemskaber f.eks. fra Lemvig Ungdomsgaard er medlemstallet faldet, men indtægterne i kontingent er steget fra 2012 til 2013

 

Medlemstal

pr. 1/10

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

2003

2002

Seniorer

104

155

148

142

146

140

144

131

136

140

151

169

Juniorer

24

30

13

6

5

6

4

11

23

20

26

40

Ægtefæller

35

40

43

43

41

35

36

35

36

32

31

34

Pensionister

69

66

56

47

39

38

30

27

24

21

20

23

Passive

9

14

17

22

25

22

24

27

27

24

25

24

Andre

2

2

1

1

 

 

 

 

 

1

1

2

 

243

307

278

261

256

241

238

231

246

238

254

292

 

Bestyrelse /forretningsudvalg

Bestyrelsen og forretningsudvalget har haft et år med møder i hvert kvartal. Desuden er der berammet et møde med udvalget for Teknik og Miljø i december måned 2013. På dette møde vil der blive fulgt op på de punkter der blev drøftet på det tilsvarende møde oktober 2012.

 

Efter sidste års Generalforsamling i november 2012 besluttede bestyrelsen at afholde et visions-medlemsmøde januar 2013. Målet med mødet var at inddrage medlemmerne i hvilke indsatsområder forretningsudvalget og bestyrelsen skulle fokusere på i 2013. På mødet fremkom adskillige gode ideer og emner. Bestyrelsen har efterfølgende udvalgt at fokusere på at gennemføre nogle af ideerne i 2013.  Dette har været muligt på grund af stor opbakning fra medlemmerne, hvor rigtig mange har ydet en stor indsats.

Der er stadig punkter som er aktuelle at gennemføre, men de vil medgå i planerne for det kommende år.  

 

I kan som medlemmer genkende nogle af ideerne der er gennemført i 2013:

 

Synlighed:

-        Sejlsportsdag/Åbent Hus i slutningen af maj med fokus på de 10-14 årige til joller, surf og kajak – evt. med tur sejlads i kølbåde

-        Optimisterne synlige ved besøg ved marked og arrangementer i Lemvig Havn

-        Kontakt til tilflytternetværk, skoler og SFOér, forældreråd, firmaer – besøge sejlklubben og prøve aktiviteter

-        Vinterarrangementer – gøre klubben til en helårsklub på flere områder, f.eks.: jollesejlads for voksne, foredrag, besøg, motion.

Klubhus og området ved klubben:

-        oprydning på marinaen

-        bom opsættes

-        forny træpæle – evt. at erstatte af sten /beskytte græsområderne

-        oprydning jolleskur

-        sikker postkasse til havnepenge

-        bedre skiltning om havnepenge

-        bagagevogne m/ pant

-        cykler til gæstesejlere

-        renovering af toiletterne i gangen i klubhuset

-        ny vejrstation

-        nyt fjernsyn i klubhus

-        Kølbåde:

-        modtagelse af gæstesejlere  - her har alle medlemmer et ansvar

Øvrige forslag:

-        Følgebåd optimeres med sejl til ”små optimister” så de kan komme med på vandet m/ voksne

-        Oprettelse af 60+ udvalg,  ”torsdagsklub” – primært fra 60+ medlemmer

-        Fællesspisning i klubhuset,  formiddags-fælles-sejltur, praktiske opgaver i klubhus og i området omkring klubhuset ( evt. ting fra ovenstående liste)

-        Fællesture – f. eks. Limfjorden Rundt i forbindelse med Træskibssejladsen i september

Surfudvalget

Der har været afholdt klubaften 23 mandage hvoraf den første mandag i hver måned har været en slags åbent hus, hvor der var bemandet op at modtage nye surfere.

 

Fremmødet pr. uge har været fint med en gennemsnit på 6 juniorer og 2,5 voksne hertil var der tilknyttet 4 frivillige instruktører, og uden deres indsats kunne surf afd. ikke fungere.

 

I løbet af sæsonen er der lavet lidt spøg og skæmt som et alternativ til surfingen, med bla. en hjemmebygget katamaran surfer, sejlads på vandscotter eller sejlads i kajak.

 

Der har været en lille tilgang af især juniorer, og de som har været i gang flere år, har i den forgangene sæson gjort store fremskridt, bla. har 3 juniorer deltaget på en surf camp i Klitmøller her i efterårsferien.

 

Igen i år haft der været et godt samarbejde med Lemvig Ungdomsgård, som typisk har været i klubben 2 gange i ugen med en flok unger.

 

Der er blevet afholdt sommerskole i Ungdomsskolens regi og Lemvig Friskole har brugt udstyr og klubhus et par gange. Som noget nyt har Christinelystskolen afholdt et valgfagskursus over 6 * 3 timer, her prøvede eleverne flere former for sejlads og måske ligger der flere af disse opgaver og venter på os som følge af den nye skolereform.

 

Lemvig Kommune har igen i år været på banen med kontant tilskud til planerne om en ny jolleplatform. Friluftsrådet er den store bidragyder til dette projekt som vi forventer realiseret i foråret 2014.

 

 Dansk Sejlunion har ligeledes givet kontant tilskud samt doneret en del våddragter og sejlerveste til ungdomsarbejdet.

 

Stor tak til Kurt og de øvrige frivillige, om det er instruktører eller madholdet så er de vigtige for klubarbejdet.

Juniorudvalget

Jolleafdelingen kom godt fra start i år. Vi har set en del af sejlerne fra sidste år, og nye er kommet til, så der har været ca. 12 sejler i sæsonen 2013. Vi er meget glade for den store opbakning fra sejlerne og deres forældre.

Aftenerne har været kombineret af sejlads i optimistjoller, og leg på vandet med blandt andet sit-on- top kajakker.

I løbet af sæsonen er der blevet etableret et skolesamarbejde med 2 skoler i Lemvig kommune.  Her har Paul Højen været meget initiativrig, og set i lyset af den nye Folkeskolereform har skolerne og Lemvig Sejlklub været på forkant.Vi håber, at dette samarbejde vil præge  flere børn og unge til at komme til sejlads aftenerne for den kommende sæson.

Deltagelsen i Åben Havn arrangementet på Lemvig Havn i august var tæt på at blæse væk, men vore optimistsejlere fik bevist, at der også kan sejles i 10 m/s, men vejret var ikke egnet til, at andre kunne komme med i jollerne. !

Aktiviteterne i optimistafdelingen og surf afdelingen har Dansk Sejlunion også fået øje på.

Her i efteråret modtog Lemvig Sejlklub 11 sejldragter og redningsveste som påskyndelse for øget medlemstal i ungdomsafdelingen.       

I den kommende sæson, vil vi igen starte med 3 åbent hus arrangementer i begyndelsen af sæsonen. Som noget nyt vil vi forsøger at lave et par vinterarrangementer for sejlerne.

Med hjælp fra Daniel Thomassen, Jeanette Gyberg og Paul Højen har der været gode onsdagsklub aftenerne i løbet af sæsonen. Tak til hjælperne og Anders Meier der som formand for afdelingen har ydet en stor indsats.

Sejlerskolen

I denne sæson har der atter været rigtig god tilslutning til klubbens voksensejlerskole med 11 engagerede elever, dvs. mere en en fordobling af antallet i 2012 . Der har været tilgang af flere helt nye sejlere, og holdet har haft et stabilt fremmøde. På grund af det store hold måtte vi lægge hovederne i blød for at finde ekstra båd og instruktør. Det medførte en aftale om at låne Anders Meyers H-båd med Laurits Bernitt som instruktør. Tak til begge for at det kunne lade sig gøre.

Efter bådklargøring og søsætning på klubhusdagen startede vi op med meget fint sejlervejr, og det fortsatte sådan set hele sæsonen.  Det gav nogle rigtig lærerige lektioner, som til fulde beviste, at man sagtens kan håndtere en båd helt uden motor, når bare samarbejdet om bord fungerer, og alle ved, hvad de skal gøre.

Igen i år har de voksne sejlerskoleelever haft mulighed for at prøve evnerne af i optimistjolle en enkelt aften. Det er nok mere morsomt end komfortabelt.

Vi afsluttede sæsonen med en mørkesejlads op i renden til Thyborøn og nord om rønnen tilbage til Lemvig i fuldmåne. Det var en fantastisk tur, hvor eleverne fik øget forståelsen af, at det også er muligt at sejle om natten.

Sejlerskolen er et rigtig godt aktiv for klubben, da vi her rekrutterer nogle medlemmer, som vi ellers ikke ville have, og i nogle tilfælde resulterer undervisningen oven i købet i at eleverne køber egen båd.

Til slut skal lyde en stor tak til Erik Thygesen for et stort arbejde med at tage sig af klubbådene, og til Bjarne Stougaard som har stået ved roret i sejlerskolen, samt de øvrige instruktører.

Sejladsudvalget. 

 

Kapsejlads:

Kapsejlads er som bekendt en stor aktivitet i Lemvig Sejlklub. 19 både har deltaget i de afviklede aftenkapsejladser – præcis det samme som sidste år. Konkurrencen er tæt, og der er fortsat spænding om resultaterne Dog har Peter Mortensen og hans besætning gjort sig ualmindelig flot bemærket i år.

 

I år har vi taget et nyt beregningsprogram og måltagningssystem i brug. Efter lidt begyndervanskeligheder er vi igen stabilt kørende, og der arbejdes på at gøre måltagningssystemet endnu simplere til næste år. En stor tak til Thorhauge for hans utrættelige indsats og gå-på-mod med de nye tiltag.

 

Der har som sædvanlig været afholdt 19 kapsejladser, og vi kan i Lemvig Sejlklub bryste os af, at der er stor interesse for og deltagelse i kapsejladserne

 

Forårets sejladser blev vundet af:

                      Thorkild Nielsen for både uden spiler

                      Peter Mortensen for mindre både med spiler

                      Kristen Valeur Jepsen for lidt større både med spiler

                      Bent Kallerup i løbet for ”ræserbåde

 

JUBII-sejladsen blev vundet af Peter Mortensen

 

Årets klubmestre blev:

Kaj Werner for både uden spiler

Peter Mortensen for mindre både med spiler

Kurt Winther Knudsen for lidt større både med spiler

Bent Kallerup for større både med spiler

 

Afslutteren blev vundet af Peder Kallerup

 

I foråret arrangerede udvalget den sædvanlige aften, hvor programmet for sommerens aftenkapsejladser blev præsenteret og drøftet. For nylig blev der holdt feedback-møde om de netop overståede sejladser.

 

Der er ikke skrevet i avisen om sejladserne i år, hvilket er et stort savn. Sejladsudvalget har overtalt Thorkild Sønderskov til at være skribent næste år.

Forplejningsholdet har ydet en stor indsats, tak for det, men det er vanskeligere at holde sammen på holdet end tidligere. Det er måske tid til fornyelse, det vil udvalget arbejde med. Tak til Niels og det øvrige kapsejladsudvalg for indsatsen.

 

Tursejlads:

Der er igen afholdt de to traditionelle fællesture.

Jegindø-turen i maj/juni havde deltagelse af 11 både. Vi havde som sædvanligt fest i Spilhuset – både fredag og lørdag aften. Vejret tillod kapsejlads med tre sjægte, og der blev afholdt to sejladser. En perfekt tur, indtil vi skulle hjem. Vind op til 20 m/s søndag afholdt de fleste fra at sejle, hjemturen blev udsat til mandag.

 

Agger-turen i august var ikke begunstiget  af en god vejrudsigt og regn og blæst fredag holdt mange hjemme. Kun 8 både trodsede elementerne. Vi havde som sædvanligt lånt roklubbens klubhus. De traditionelle traveture blev gennemført med stor deltagelse, og naturen er fantastisk i Agger. Der var flot vejr at sejle hjem om søndagen, om end vinden var særdeles.frisk.

 

Herudover har Aksel Skovgaard og Gunnar Simonsen igen afviklet den traditionsrige Efterårstur med start i Gyldendal fredag i uge 40. I alt 15 både deltog i efterårsturen selvom vejrudsigten ikke var den bedste.

Efterårsturen har efterhånden vokset sig meget stor. 35 besætningsmedlemmer deltog i Festmiddagen lørdag aften i Glyngøre.

Stor tak til Aksel og kompagni for at videreføre traditionen med efterårsturen.som starede op i 1990. Det er medvirkende til, at der skabes et godt klubliv.

Haludvalget

Hallerne har fungeret uden problemer af nogen art. På det nyligt afholdte bådhalmøde  blev der udtrykt stor tilfredshed. Bådhallens brugere har modtaget referat af mødet.

 

Det er fortsat populært at have sin mast liggende i masteskuret, og kapaciteten er nu OK. Der opfordres til, at man læser opslagene omkring hvordan man gør. Husk at man skal have et registreringsnummer på mast, vogn og grej.

 

Udvalget har i årets løb afholdt en oprydnings-, rengørings- og ”køre vogne ind”-dag i foråret. Her i efteråret er vognene kørt ud igen, ligesom traktorførerne har kørt både ind de sidste mange uger.

Der har været en enkelt udskiftning i hallerne. På ventelisten er der ny 6 både.

 

Der er i år påsat vejskilte med ”terminalområde”, traktoren er forsynet med gult blinklys, så det nu er helt lovligt at køre bådene mellem bådhallerne og havnen.

Arrangementsudvalget

Klubårets første aktivitet er den traditionelle gløgg-aften med rigeligt æbleskiver og pebernødder. Her var der i decembers mulm og mørke alligevel mødt mange medlemmer frem for at støtte op om arrangementet. Husk der er ikke længe til en gentagelse af arrangementet. !

 

Klubhusdagen er én af årets store festdage. Hér mødes klubbens medlemmer for at give en dags arbejde på tværs af sejladsinteresser og gøre klubhus, skolebåde, joller, kapsejladsbøjer og meget mere, klar til den kommende sæson. Igen i år mødte rigtig mange medlemmer op, som udførte de fleste af de mange opgaver der var planlagt til dagen.

Det er også her man som medlem af Lemvig Sejlklub, bliver trakteret med en fyrstelig frokost, når man har tørret sveden af panden efter dagens indsats i Sejlklubbens interesse. En god sæsonstart som giver en godt sammenhold i klubben.

 

Også i 2013, var der stor Skt. Hans-arrangement i Lemvig Sejlklub. De ”blå slagtere” stod igen for menuen, - stor tak for jeres indsats. Jeg tror ikke der er mange klubber der kan mønstre så farverige madkunstnere, Sct Hans aften ved sejlklubben er ikke kun et tilløbsstykke for medlemmer – også mange lemvigere og turister planlægger aftenen efter, at de skal deltage i Lemvig Sejlklubs blus, hvor der ofte sker spændende ting i og ved Holger Andreassens bål !

 

  Standernedhalingen med efterfølgende aftenfest med gratis gule ærter blev en rigtig fin dag.

 

Fra arrangementsudvalget, vil jeg gerne overrække en stor tak til alle der har hjulpet til ved de forskellige arrangementer i årets løb.

 

Herfra skal lyde en tak til de trofaste folk i arrangementsudvalget, som består af Poul Erik og Kisser, Lone og Niels Bækdal, Renate og Niels Kjærgaard.

Marinaudvalget

På trods af den nedgang man hører om for lystbådehavnene, så har det været et rimeligt år for marinaen. Vi har ledige pladser, og der har været udlejet 131 pladser i årets løb (mod ca. 140 sidste år).

 

Kranen har kørt rigtig godt i år og der er stort set ikke ofret noget på den – bortset fra nye stropper. Der er 103 medlemmer af kranen. Bemærk, at der er en vejledning i brug af kranen på hjemmesiden.

 

Mastekranen har fungeret uden problemer. Bemærk, at der er en vejledning i brug af mastekranen på hjemmesiden – også til master med 2 salinger!

 

Den nye bro ved ophalerrampen fungerer nu efter hensigten. Vi har desuden fået 30.000 kr. i tilskud fra Lemvig Kommune til etablering af yderligere en bro ved ophalerrampen. Dette arbejde vil forhåbentlig være udført til næste sommer. Der er ikke opsat nye el-standere/lamper på broerne i år, hvor bro 3 blev afsluttet sidste år. Der er fortsat ikke etableret en bedre P-plads langs med diget – men kommunen har lovet at få det foretaget her i løbet af vinteren/foråret.

 

Vi vil – som sædvanligt - igen henstille til, at man kører så lidt som overhovedet muligt på græsset foran klubhuset. Det er ingen parkeringsplads for bådejere, medens de er ude at sejle.

 

Vi var i efteråret til møde med kommunen og bådelaugene inde fra byen omkring vinteropbevaring af deres både. Her fortalte vi naturligvis om vore forhold – og hvordan man kan komme med heri.

Vi skal som tidligere omtalt til det årlige møde med formanden for teknisk udvalg og medarbejdere fra teknisk forvaltning i starten af december. Her er vi  lidt spændte på, hvilke tanker de siden efterårsmødet har gjort sig omkring vinteropbevaring af bådene inde fra byen.

 

"Havnepengekorpset" - de mange frivillige gæstelejeopkrævere har i år opkrævet et pænt beløb på samme niveau som sidste år – på trods af den gode sommer. Herfra skal lyde en stor tak til de mange der påtager sig, at tage en uges vagt som opkræver og samtidig repræsentanter for klubben og vel egentlig også for turismen, og tak til KK der laver det store arbejde med pladsfordelingen.

Sprøjten

Kvaliteten af bladet er rigtig god med fuld farvetryk, og man kan også finde bladet på hjemmesiden – dog ikke det sidste nye nummer – der skal være lidt fordele ved at være medlem!

 

Det kniber ind i mellem med spændende stof til bladet, der kommer 3 gange årligt. Men uanset moderne og gode ting som e-mails og hjemmeside, så anser bestyrelsen stadig ”Sprøjten” som det vigtigste kommunikationsmiddel til medlemmerne. Vi er netop gået i gang med at få udarbejdet en opdatering af vores, lidt ældre, hjemmeside. Når den nye kører håber vi også at få et fornuftigt mailsystem op at køre. Herefter kunne man godt forestille sig, at SPRØJTEN som papirblad efterhånden bliver nedlagt.

Vi vil naturligvis opfordre til, at man bidrager til alsidigheden ved at indlevere indlæg til Irene, vores redactrice. Vi har set flere gode tur-beskrivelser og dem ser vi fortsat gerne flere af. Det er altid spændende at høre om andres oplevelser.

 

Herfra skal lyde en stor tak til Irene og KK for det store arbejde med at redigere ”Sprøjten”.

Andre ting

Jeg har i år haft det privilegium at have kendskab til det fleste ting der er sket i Lemvig Sejlklub, og samtidig har jeg kun været involveret praktisk i en brøkdel af tingene.  

 

I år startede sejladssæsonen med en natsejlads med Marinehjemmeværnet. 10 medlemmer deltog i turen ombord på MANØ. Her blev vi indviet i natsejlads under kyndig ledelse af skipper og styrmand på marinehjemmeværnskutteren. Turen gik fra Struer og til farvandet udenfor Thyborøn Kanal.  

 

60+ gruppens etablering og torsdags-aktiviter har været spændende at følge. Hvis man ikke har alderen, eller ikke har mulighed for at møde frem er der mulighed for at følge aktiviteterne på klubbens hjemmeside, hvor Thorkild Sønderskov hver uge beretter om aktiviteterne. Der har været et godt og stabilt fremmøde til 60+ dagene, - Tak til Thorkild og øvrige aktører – det har været en spændende proces at følge, og vi kan se på bl. andet klubhuset , at jeres aktiviteter sætter spor.    

 

Vi har haft besøg af Krysserklubben fra Sverige i juli måned. 29 voksne og børn boltrede sig i omgivelserne omkring Lemvig Sejlklub. Vi har efterfølgende fået stor tak for den velvilje de mødte under besøget. Tak til Thorhauge om co. for deres modtagelse og hjælp til gæstesejlerne.

 

I august måned deltog 8 kølbåde, Sejlerskolen, samt som tidligere omtalt optimist- og surf afdelingen i Foreningernes Dag på Lemvig Havn. Det blev en fredag aften /lørdag i august med særdeles frisk Nordlig vind, men vi fik gjort Lemvig Sejlklub synlig på havnen, selv om vores planlagte aktiviteter med at invitere interesserede på en sejltur blæste væk.   

 

Jeg vil gerne gøre lidt reklame for vores hjemmeside. Det er en god mulighed for at komme hurtigt ud til medlemmerne med nyt, men det fordrer, at alle finder frem til siden www.lemvigsejlklub.dk 

Vi arbejder på en ny platform for at udvikle denne kommunikation med medlemmerne.

 

Til slut vil vi gerne rette en stor tak, til de mange medlemmer, der på den ene eller anden måde bidrager med en indsats for at gøre Lemvig Sejlklub til en god klub. Uden Jeres indsats ville der være mange ting, der ikke fungerede.

 

Vi har i klubben brug for, at der er rigtig mange der giver en hånd med. Det betyder ikke, at hvis du kommer med i et udvalg eller en arbejdsopgave, at der lige pludselig forventes, at du deltager i alle aktiviteter. Vi har i udvalgene i år arbejdet med at definere og udelligere arbejdsopgaverne, så medlemmer der gerne vil give en hånd med har veldefinerede opgaver.

 

Dette gør, at jeg har belæg for til slut, at  rette en stor tak, til de mange medlemmer, der på den ene eller anden måde bidrager med en indsats for at gøre Lemvig Sejlklub til en god klub. Uden Jeres indsats ville der være mange ting, der ikke fungerede. Tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for en ekstra stor arbejdsindsats med en ny formand ved roret.