L-stander1Bestyrelsens Beretning 2014                                      

 

Lemvig Sejlklubs 92. generalforsamling onsdag den 26. november 2014.

 

Sejlklubbens Medlemstal

Det samlede antal medlemmer i Lemvig Sejlklub er steget siden 2013 fra 241 til 265 medlemmer, og det er glædeligt, at ungdomsafdelingen fortsat tiltrækker nye unge til aktiviteterne.

 

Fordelingen på de enkelte kategorier fordeler sig således i 2014:  (2013 tal i parentes)

Seniorer:        100                (104)

Juniorer:

   optimister   12                  (13)

surfere           35                  (11)

Ægtefæller:  35                  (35)

Pensionister: 75                  (69)

Passive:         8                    (9)

I alt:              265                (241)

Bestyrelse /forretningsudvalg

Bestyrelsen og forretningsudvalget har haft et år med møder i hvert kvartal. Desuden har der været afholdt møder med Lemvig Kommune vedrørende Lemvig Marina samt møder om den nye vinteropbevaringsplads N for hallerne. Bestyrelsen er tilfredse med den aftale vi landede på m.h.t. den nye Vinteropbevaringsplads, og antallet af både på udendørsområdet vidner om, at der var behov for mere plads.

Lemvig Sejlklub er desuden fra i år blevet inviteret i at deltage i Havnerådsmøde med Lemvig Kommune og de øvrige brugere af Lemvig Havn. Der afholdes desuden det årlige møde med  udvalget for Teknik og Miljø og forvaltningen. På dette møde  bliver der fulgt op på de punkter der blev drøftet på det tilsvarende møde året forinden, samt nye tiltag ved Lemvig Marina.

 

Bestyrelsen ser tilbage på 2014 som et godt år med mange aktiviteter. Økonomien er i god gænge, og aktiviteterne har været stigende og mangeartet.

 

 Det gode sejlervejr blev lovet på Klubhusdagen og ved standerhejsningen i april 2014, og dette punkt er blevet indfriet

Flere af punkterne fra visionsmødet tilbage i 2013 er der stadig blevet arbejdet med. Det er lykkedes at videreføre flere af ideerne i 2014.  Dette har kun været muligt på grund af stor opbakning fra medlemmerne, hvor rigtig mange har ydet en stor indsats. Under beretningerne fra de enkelte udvalg vil der være punkter som genkendes fra Visionsmødet der blev afholdt i 2013.

 

Det er en god ide´ at lave status og få ideer fra medlemmerne på et sådant Visionsmøde, og Bestyrelsen påtænker at afholde et lignende arrangement i 2015.  Vi kan herefter fokusere på nogle konkrete tiltag i klubben som understøtter vores formålsparagraf, nemlig at fremme sejlsporten ved Lemvig gennem:

At fremme ungdomsarbejdet

At arbejde for gode ligge- og ophalingsforhold

At foranstalte kapsejladser og fællesture

At forestå uddannelse i sejlads

At samle såvel aktive som passive medlemmer til sammenkomster, der kan virke til fremme af klubbens formål.

Surfudvalget

Surfudvalget har haft en særdeles god tilgang fra 11 til 33 juniorer., Dette har medført at afdelingen har fået to instruktører mere til at hjælpe til ved klubaftenerne.  Der har afholdt 22 klubaftener i løbet af sæsonen med et gennemsnits fremmøde på 15 juniorer og et par voksne nybegyndere.  Der har været god hjælp af vores faste frivillige instruktører der var tæt på stress grænsen de aftener der var over 20 fremmødte juniorer.

Heldigvis har juniorer surfere også forældre, som gerne vil hjælpe til med nogle praktisk ting når de alligevel er ved klubben.

 

Der har været to aftener med besøg af Danmarks bedste Free style surfer Xenia Kessler, .

Disse arrangementer har én af juniorsurfere været tovholder på sammen med Dansk Sejlunion..

 

Vi har med hjælp fra vore sponsorer fået  opgraderet surfafdelingens  udstyr med 4 komplette begyndersæt, Stor tak til Lemvig Stand Camping, Tømmermester Steen Steensgård, Skovgård Invest samt Heta for hjælpen.

 

Vi har som de tidligere år haft et godt samarbejde med Lemvig Ungdomsgård, besøg fra Nr Nissum efterskole og en flok tjekkiske skoleelever som besøgte Nr. Nissum skole.      

                                            

Der blev holdt en kanon afslutning med 10-12 juniorer på vandet og 35-40 børn / voksne til kaffe, kage, sodavand og røde pølser på 1. etage i klubhuset. Den dag og aften var der rigtig liv i den

”gamle sejlklub”.

 

Stor tak til Kurt og de øvrige frivillige, om det er instruktører eller madholdet. De er vigtige for klubarbejdet. Det er en fornøjelse at komme i og ved klubhuset mandage – det syder af liv og aktivitet.

Juniorudvalget

Jolleafdelingen kom godt fra start i år.  Afdelingen har set en del af sejlerne fra sidste år, og nye er kommet til, så der har været ca. 14 sejlere i sæsonen 2014.

 Vi er meget glade for den store opbakning fra sejlerne og deres forældre.

 

I forårssæsonen har aftenerne været en kombination af sejlads i optimistjoller, og leg på vandet med blandt andet sit-on- top kajakker. Efter sommerferien har vi haft mange gode aftener, hvor vi har haft en del sejladser udenfor havnebassinet. Det har givet optimistsejler bedre sejlerfærdigheder, og det forventes at kunne udvikles videre i den kommende sæson.

 

Vi har haft gavn af udlån af materiel fra Dansk Sejlunion. Dette har givet mulighed for at forsøge sig i andre bådtyper. 

 

I den kommende sæson vil vi igen starte med 3 åbent hus arrangementer, og i vintersæsonen vil vi lave et par angementer for sejlerne.

Med hjælp fra Daniel Thomassen, Jeanette Gyberg og Paul Højen har det været nogle gode optimist aftner for de unge sejler i løbet af hele sæsonen. Tak til Anders Meier og Co. for stor aktivitet onsdag aftener.

Sejlerskolen

 

Voksensejlerskolen har haft en fantastisk sæson i år. Virkelig godt vejr betød kun en enkelt aflysning i hele forløbet.
 
Vi har haft 13 elever på holdet i år, hvilket vist nok er det højeste antal i sejlerskolens nyere historie. Instruktørerne har nydt at sejle med topmotiverede elever, hvoraf flere allerede har købt egen båd.
 
Det kræver en del logistisk tilrettelægning at stå klar med både og instruktører hver onsdag, når vi er så mange.
Derfor var det også helt afgørende, at klubben i det tidlige forår valgte at anskaffe endnu en IF ‘er som skolebåd.
De to IF´ere og 606´eren har sammen med skiftende private både gjort det muligt at have så mange elever på vandet samtidig sæsonen igennem.
 
Traditionen tro sluttede vi af med nat/ mørkesejlads sidst i september. Denne fredag aften var det imidlertid rigtig dårligt vejr, så efter at have spist og hygget os i klubhuset fik vi en meget frisk tur i høj sø til anduvningen og retur.
 
Det er glædeligt, at en stor del af eleverne allerede har meldt sig til klubbens nye initiativ med kursus i duelighedsbevis, som starter 20. januar 2015.  (pt. 12 tilmeldte)

 

Stor tak til instruktørerne, og en særlig tak til ”bådsformand” Erik Thygesen, der kærligt har taget sig af det praktiske omkring bådene, - og til Bjarne Stougaard for koordinering og chefinstruktør.

Sejladsudvalget. 

Kapsejlads:

Kapsejlads er som bekendt en stor aktivitet i Lemvig Sejlklub. 21 både har deltaget i de afviklede aftenkapsejladser hvilket er en lille fremgang fra 19 deltagende både sidste sæson.

Vi har i år sejlet efter et nyt banesystem, hvor trekantbanerne er udskiftet med op-ned baner, hvilket kapsejlerne har taget godt imod.

Igen i år har Thorhauge stået for måltagningen, STOR tak for det.

 

Der har som sædvanlig været afholdt 17 kapsejladser, Delt op i forårsserien, jubii-sejladsen, klubmesterskabet i efteråret og afslutteren.

 

Forårets sejladser blev vundet af:

                      Thorkild Nielsen for både uden spiler

                      Peter Mortensen for mindre både med spiler

                      Kristen Valeur Jepsen for lidt større både med spiler

                      Bent Kallerup i løbet for ”racerbåde”

Nøjagtig de samme som sidste år.

 

JUBII-sejladsen blev vundet af Peter Mortensen

 

Årets klubmestre blev:

Bent Jacobsen for både uden spiler

Peter Mortensen for mindre både med spiler

Kristen Valeur Jepsen for lidt større både med spiler

Peter Kallerup for større både med spiler

 

Afslutteren blev vundet af Peder Kallerup

 

I foråret arrangerede udvalget den sædvanlige aften, hvor programmet for sommerens aftenkapsejladser blev præsenteret og drøftet. I går blev der holdt feedback-møde om de netop overståede sejladser.

 

Sejladsudvalget har overtalt Thorkild Sønderskov til at være skribent til avisen, Det giver klubben god reklame med disse artikler. Tak til Thorkild.

Forplejningsholdet har ydet en stor indsats, Der er nu kalenderlagt, hvilken ”båd” der står for forplejningen de enkelte kapsejladsaftener, og det har virket fint.

Stor tak til sejladsudvalget for sæson 2014.

Tursejlads:

Der er igen afholdt tre fællesture.

 

31.maj/1. juni blev der afholdt fællestur til Thyborøn i forbindelse med Thyborøns 100 års jubilæum. Det var på opfordring fra turistforeningen. Desværre var vejret ikke til udendørs gril og spisning, og da der ikke er en anvendelig sejlerstue i Thyborøn, måtte deltagerne splitte op og sidde i bådene.   Det blev ikke den store succes, vi vender nok tilbage til Jegindøturen næste år.

 

Agger-turen i august var derimod igen en succes, uanset vejr og vind bliver Aggerturene meget hyggelige, bl.a. fordi vi har tradition for at låne roklubbens klubhus.

 

Den traditionsrige efterårstur i uge 40, hvor der deltog 14 både, selvom vejrudsigten ikke var den bedste. Deltagerne havde en dejlig tur, om end hjemturen var en udfordring for flere af bådene på grund af kraftig vind.

Efterårsturen har efterhånden vokset sig meget stor og stor tak til Aksel og kompagni for initiativet. Det er sådan der skabes et godt klubliv. Festmiddagen samlede 32 sejlere !

Næste gang bliver det 25. gang, der arrangeres efterårstur. Jeg har hørt forlydende om, at der allerede er gang i planlægningen.

 

Desuden var der en mini- fællestur mandag den 1. september hvor 6 både fra Lemvig Sejlklub var med til at modtage Kongeskibet ”Dannebrog” udenfor Thyborøn Kanal, og ledsage majestæten det sidste stykke ind til Thyborøn Havn. Vejret artede sig godt denne dag. Ca. 5m/s , vinden fra NØ og ingen sø !

Haludvalget

Hallerne har fungeret uden problemer af nogen art. På det nyligt afholdte bådhalmøde  blev der udtrykt stor tilfredshed. Bådhallens brugere har modtaget referat af mødet.

 

Det er fortsat populært at have sin mast liggende i masteskuret, og kapaciteten er nu OK. Der opfordres til, at man læser opslagene omkring hvordan man gør. Husk at man skal have et registreringsnummer på mast, vogn og grej.

 

Udvalget har i årets løb afholdt en oprydnings-, rengørings- og ”køre vogne ind”-dag i foråret. Her i efteråret er vognene kørt ud igen, ligesom traktorførerne har kørt både ind de sidste mange uger.

Ventelisten er vokset, så der nu er 10 både.

Arrangementsudvalget

Klubårets første aktivitet er den traditionelle gløgg-aften med rigeligt æbleskiver og pebernødder.  Igen i år var der i decembers mulm og mørke alligevel mødt mange medlemmer frem.

Husk der er ikke længe til en gentagelse af arrangementet. !

 

Klubhusdagen er én af årets store festdage. Hér mødes klubbens medlemmer for at give en dags arbejde på tværs af sejladsinteresser og gøre klubhus, skolebåde, joller, kapsejladsbøjer og meget mere, klar til den kommende sæson. I år mødte godt 50  medlemmer op, og de fleste af de mange opgaver der var planlagt til dagen blev udført..

Det er også her man som medlem af Lemvig Sejlklub, bliver trakteret med en fyrstelig frokost, når man har tørret sveden af panden efter dagens indsats i Sejlklubbens interesse. En god sæsonstart som giver en godt sammenhold i klubben.

 

Også i 2014, var der stor Skt. Hans-arrangement i Lemvig Sejlklub. Aksel og Bent stod for menuen, - stor tak for jeres indsats.

 Sct Hans aften ved sejlklubben er ikke kun et tilløbsstykke for medlemmer – også mange lemvigere og turister planlægger aftenen efter, at de skal deltage i Lemvig Sejlklubs blus, hvor der ofte sker spændende ting i og ved bål som i år var arrangeret af 60+ gruppen.

 

Standernedhalingen med efterfølgende aftenfest med gratis gule ærter blev en også et fint arrangement.

 

Tak til de trofaste folk i arrangementsudvalget, som består af Poul Erik og Kisser, Lone og Niels Bækdal, Renate og Niels Kjærgaard.

Marinaudvalget

Det har været et godt år for marinaen. Vi havde ved sæsonens afslutning kun 9 ledige pladser, idet der har været udlejet 141 i årets løb (mod ca. 131 sidste år).

 

Kranen har derimod kostet os en hel del, men nu er el-siden også blevet renoveret og flyttet ned. Det er planen at tage kranen ned og forlænge den med 1 m for derefter at få den sandblæst og malet. Cheminova har sagt OK til at dække materialeudgiften til forlængelsen og sandblæsning og maling og lægge faciliteter til sammensvejsningen. Det vil betyde, at der ikke er nogen kran fra primo december og frem til primo marts. Der er 123 medlemmer af kranen en fremgang fra103 sidste år.

Kranen er 10 år gammel, og derved er indskuddet som mange medlemmer indbetalte ved etableringen udløbet. Bestyrelsen har besluttet, at krankontigentet videreføres med 550 kr. pr. sæson for alle medlemmer af kranordningen. – de 550 kr. var også prisen for 10 år siden, men medlemsantallet af kranordningen gør, at prisniveauet kan fastholdes i den kommende sæson.

 

 Bemærk, at der er en vejledning i brug af kranen på hjemmesiden.

 

Mastekranen har også fungeret fint. Bemærk, at der er en vejledning i brug af mastekranen på hjemmesiden.

 

Vi har i årets løb etableret yderligere en bro ved ophalerrampen og fået tilskud fra Friluftsrådet, Lemvig kommune, Lemvig Ungdomsgård og Lemvig Camping – i alt på små 115.000. Imidlertid var der også krav bl.a. til opsætning af orienteringstavle, så det har på bundlinjen kostet os ca. 10.000 kr. Men resultatet er også blevet godt.

 

Der er opsat nye el-standere/lamper på bro1 i foråret, hvor bro 3 blev afsluttet forrige år. Bro 2 kommer nok ikke næste år, men måske i 2016. Der er etableret en bedre P-plads langs med diget, hvor man nu kan komme tørskoet ind og ud af bilerne.

 

Vi vil – som sædvanligt - henstille til, at man kører så lidt som overhovedet muligt på græsset foran klubhuset. Det er ingen parkeringsplads.

 

Vi har i årets løb afholdt det sædvanlige møde med teknisk udvalg/forvaltning og kommunen er fortsat positive overfor marinaen og dens fremtid. Klubben er også inviteret med i brugerrådet omkring Lemvig Havn.

 

I 2015 investerer kommunen faktisk udover de mange millioner i Lemvig Havn også 1,2 mill. kr. i marinaen. De 2 molehoveder ved indsejlingen skal renoveres og ved bro 3 skal landgangsbroen renoveres og kæderne skal erstattes af pæle i midten af pontonerne. Er der penge til overs fortsætter man med udskiftning af kæderne ved de andre broer. Ellers kommer de senere.

 

Selvom det har været en god sommer, kan det godt mærkes, at der er investeret mange kroner på Lemvig Havn. Der giver flere sejlere til Lemvig Havn.

Lemvig Marinas  "Havnepengekorps" - de mange frivillige gæstelejeopkrævere har alligevel – formentlig som følge af det gode sommervejr - opkrævet et beløb på stort set samme niveau som sidste år. Herfra skal lyde en stor tak til de mange, der påtager sig at tage en uges vagt som opkræver og samtidig repræsentere klubben og vel egentlig hele egnen.

 

Herfra skal lyde en stor tak til de mange der påtager sig, at tage en uges vagt som opkræver og samtidig repræsentanter for klubben og vel egentlig også for turismen. Tak til KK der laver det store arbejde med pladsfordelingen, og tak til de medlemmer der hjælper med at holde området ved Marinaen.

Sprøjten / Hjemmesiden

Kvaliteten af bladet er som vanligt rigtig god med fuld farvetryk, og man kan også finde bladet på Lemvig Sejlklubs hjemmeside.

 

Det kniber med spændende stof til de 3 årlige numre af bladet, og stoffet har som regel allerede været på hjemmesiden, når bladet udkommer.

 

Vi har i årets løb fået opdateret klubbens hjemmeside. Her er der efterhånden flere medlemmer, der sætter nyheder på, og der er netop åbnet for, at man kan komme med kommentarer til artiklerne. Der er også oprettet en ny kalenderfunktion, der samtidig viser de kommende begivenheder på forsiden. Klubben er kommet på Facebook og vi har fornylig oprettet en ”klub” på KeepSailing, hvor man kan melde sig på og herefter se hinandens ture – hvis man er til det.

 

Vi har også fået mailsystemet til at køre, hvor man på hjemmesiden kan tilmelde sig et nyhedsbrev, hvor vi netop her i november prøvede at udsende et egentligt Nyhedsbrev.

 

Så kommunikationen i klubben er ved at være up-to-date og dermed rustet til fremtiden. Det kræver dog, at man har en gyldig mailadresse, og vi kan se, når vi udsender mails til alle, at der altid er nogle, der ikke kan afleveres pga. problemer med mailadressen. Så har du ikke fået nyhedsbrevet her først i november, så skal du måske ind på hjemmesiden og tilmelde dig med en mailadresse, der dur!

 

Herfra skal lyde en stor tak til Irene og KK for det store arbejde med at redigere ”Sprøjten”. Og KK for det store arbejde med hjemmesiden.

 

Irene der er redaktør af Sprøjten har meddelt bestyrelsen, at hun trækker sig fra posten. Dette har givet anledning til en overvejelse i bestyrelsen om det er tiden, efter 37 år at nedlægge SPRØJTEN,

og derved kun benytte hjemmesiden som kommunikation til klubbens medlemmer.

Vi har valgt at tage det med under drøftelsen på Generalforsamlingen, og vores indstilling er, at kan vi finde en ny redaktør – eller to, så har SPRØJTEN stadig en mission i klubben.

Så hermed en efterlysning, men det haster. Irene har indvilliget i at tage sig af det næste nummer hvis vi finder en ny redaktion.

Andre ting

Klubaften for nye medlemmer 18 deltagere er netop afholdt.

Duelighedskursus med opstart 20 januar 2015

Flodskipperkursus i marts 2015

Thyborøn Havn som Frihavn i sæsonen 2014

60+ gruppen

 

Til slut vil vi gerne rette en stor tak, til de mange medlemmer, der på den ene eller anden måde bidrager med en indsats for at gøre Lemvig Sejlklub til en god klub.

Uden jeres indsats ville der være mange ting, der ikke fungerede.

Hvis vi skal opfylde vores formål kræver det en indsats fra rigtig mange sider.

Tak til Lemvig kommune for godt samarbejde, og tak til vores sponsorer for støtten.

 

Vi har i klubben rigtig mange der giver en hånd med. Det betyder ikke, at der ikke er brug for flere og hvis du kommer med i et udvalg eller en arbejdsopgave, forventes det ikke, at du deltager i alle aktiviteter.

Vi har brug for, at rigtig mange medlemmer giver en hånd med på veldefinerede opgaver.

 

Tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for en stor arbejdsindsats i 2014