L-stander1Bestyrelsens Beretning 2015

 

Lemvig Sejlklubs generalforsamling onsdag den 25. november 2015.

 

Sejlklubbens Medlemstal

Det samlede antal medlemmer i Lemvig Sejlklub er stadig let stigende

Det er glædeligt, at sejlsporten  fortsat tiltrækker nye medlemmer til klubbens aktiviteter.

 

Fordelingen på de enkelte kategorier fordeler sig således i 2015: 

 

Seniorer              146

Juniorer surf         24

Juniorer optimist  10

Pensionister          81

Ægtefæller           41

Passive                   8

I alt                    312 

Bestyrelse /forretningsudvalg

Bestyrelsen og forretningsudvalget har haft et år med møder i hvert kvartal. Desuden har der været afholdt møder med Lemvig Kommune vedrørende Lemvig Marina samt deltagelse i møder i Havnerådet, hvor brugere af Lemvig Havn deltager.

 

Bestyrelsen ser tilbage på 2015 som et godt år med mange aktiviteter. Økonomien er i god gænge, og aktiviteterne har været stigende og mangeartet.

 

Klubhusdagen og ved standerhejsningen i april 2015 markerede sæsonstarten, og selv og foråret og forsommeren ikke vejermæssigt var i top, var aktivitetsniveauet på mange områder stadig god i klubben.

 

 Dette har kun været muligt på grund af stor opbakning fra medlemmerne, hvor rigtig mange har ydet en stor indsats. Under beretningerne fra de enkelte udvalg vil nogle af aktiviteterne blive uddybet.

 

Lemvig Sejlklub og Lemvig Kommune som jo er ejer af både Lemvig Havn og Lemvig Marina er netop her i oktober måned 2015 blevet optaget og godkendt som medlem af projekt ”VILD MED VAND”  Projektet er et samarbejde mellem sejlklubben og Lemvig Kommune med inddragelse af øvrige klubber og interessenter i og omkring havnene i Lemvig. Målet er at et fælles fremstød for vandaktiviteter, og de fine forhold vi har i vores område. I 2016 bliver hovedarrangementet HAVNENS DAG, søndag den 29. maj 2016, hvor alle sejl skal sættes til. Sæt X i kalenderen, og reserver denne dag til arrangementet. En fælles aktivitetsgruppe er nedsat, og internt i sejlklubben vil vi her i starten af 2016 indbyde til en visionsaften for at få nye ideer til at udbrede og aktivere vores klub, og dermed understøtte vores formålsparagraf, nemlig at fremme sejlsporten ved Lemvig gennem:

 

Ser vi på de enkelte mål i formålsparagraffen, har vi i år fået sat et stort aftryk i forhold til ophalingsforhold og vinteropbevaring.

Kranen er totalrenoveret, og aftalen der blev omtalt på seneste Generalforsamling omkring ny aftale med Lemvig Kommune omkring udvidelse af vinteropbevaringspladsen N for hallerne er gennemført.

 Endnu en gang tak til arbejdsgruppen der påtog sig dette store arbejde.

 

Medlemstallet blandt seniorer har været stigende.

Én af årsagerne skal findes under punktet

-          At forestå uddannelse i sejlads.

I vinterhalvåret har 20 medlemmer deltaget i Duelighedsundervisningen i sejlads med efterfølgende prøveaflæggelse, og i sejlersæsonen har 18 medlemmer deltaget i Voksensejlerskolen. Dette er med til at give ny blod til klubben, og vi ser frem til igen fra januar 2016 at kunne fortsætte med et nyt hold til Duelighedsundervisning. Der er pt. 15 tilmeldte.

 

Klubhuset er i gang med en løbende renovering. Sidste år var det 1. salen, og i år har underetagen fået nye møbler. Det har gjort rummet meget mere brugbart.

Tak til 60+ for indsatsen og hjælp i forhold til klubhusets vedligeholdelse.

Surfudvalget

Surfafdelingen

Der er afviklet 24 klubaftener, med start midt i april, det kolde / dårlige forårsvejr gav afdelingen en medlemstilbagegang på 33 %.

Aldersgruppen 8 til14 år gav liv i den gamle sejlklub når de kommer sammen med deres forældre. Mange i forældregruppen er tidligere eller nuværende surfere, og afdelingen har haft  et fremmøde antal på 10,4 junior pr. aften, mod 15,4 i sidste år.

Afviklingen af mandags  klubaftenerne har virket bedre i år. Der har været 2-3 instruktører på hver gang ,og da der er super opbakning af forældregruppen, og vi mener  at have ramt noget af det rigtige.

Som de tidligere år har vi haft et godt samarbejde med Lemvig Ungdomsgård og Dansk Sejlunion.  I dette  regi har der været afholdt nogle valgfags moduler. Her har bl.a. en gruppe 7. – 9. klasses elever fra Lemtorpskolen været i Lemvig Sejlklub fra sommerferien og frem til sæsonafslutningen.

Vi har fået sponsorret 15 sejlerveste af Trygfonden og et tilskud fra ” Fritidstilbud for 10-14 årige” via Lemvig Kommune. Dette gør hverdagen nemmere, da der jævnligt skal bruges nyt udstyr / grej, især når aldersfordelingen pt. er fra 5 til 56 år.

Igen i år har vi haft nogle af de ” hårde ” junior drenge på surfcamp i Klitmøller, i efterårsferien sammen med 55 andre fra hele landet. Det er 3. år, så udviklingen af deres talent er tydelig.  De har nærmest ” kultstatus” hos de andre surfere i klubben.

SUB (Stand Up Padling) er også en disciplin som får opmærksomhed i LS. Vi har mulighederne, og de første medlemmer er dukket op på grund af denne aktivitet.

Kajak afdelingen:

Begge containere er pt. fyldt, -  en enkelt har meldt pladsen fra til næste sæson.

Igen i år skal Kurt og de frivillige instruktører have stor tak uden dem var der ingen surfafdeling  i Lemvig Sejlklub.

Juniorudvalget

Jolle afdelingen

Sæsonen startede med 3 åbent hus arrangementer, men det dårlige vejr betød desværre begrænset interesse for nye sejler i denne sæson. Der kom kun får til åbent hus arrangementer.

 

Vi har, i denne sæson, været 12 sejlere, hvoraf de fleste var genganger fra sidste år.

 

Daniel og Jeanette har været på instruktør uddannelse ved Dansk Sejlunion. Det har afdelingen kunne drage meget nytte af i denne sæson.  Ikke mindst de opgaver, der har kunnet forgå på land, med de mange blæsende aftner i forårs sæsonen.

 

Stor tak til Anders, Daniel, Jeanette og Paul. På grund af dem er  det lykkes , at kombinere denne sæson med sejlads i joller, sit-on-top kajakker, rigning af joller og leg på land til stor glæde for vores unge sejlere.

 

I forbindelse med indvielse af den nye Lemvig Havn, deltog optimistafdelingen  med 7 sejlere. Her  mødte  jollesejlerne stor  interesse for optimist sejlads, og mange fik en sejltur i løbet af dagen. 

 

Sejlerskolen

Voksensejlerskolen har haft en fantastisk sæson i år, med blandet vejr som også betød aflysninger nogle onsdage i løbet af sæsonen

 

Vi har haft et rekordstort hold på 18 elever  hvilket er det højeste antal i sejlerskolens  historie. Instruktørerne har nydt at sejle med topmotiverede elever, hvoraf flere allerede har købt egen båd.

 

Det kræver en del logistisk tilrettelægning at stå klar med både og instruktører hver onsdag, når vi er så mange.

Derfor har klubben igen i år  valgt at anskaffe endnu en IF ‘er som skolebåd.

De tre IF´ere og en enkelt 606´eren har sammen med skiftende private både gjort det muligt at have så mange elever på vandet samtidig sæsonen igennem.

 

Traditionen tro sluttede vi af med nat/ mørkesejlads sidst i september. Turen gik til Thyborøn t/r Denne fredag aften var der frisk vind-  på udturen 10m/s fra V.

 Efter at have spist og hygget os i i det nye sejlerhus på havnen i Thyborøn gik turen retur til Lemvig Sejlklub i klart måneskinsvejr, og 5m/s –

ideel til natsejlads idet alle lysafmærkningerne var klare og tydelige.

 

Stor tak til sejlerskoleeleverne, instruktørerne, og til ”bådsformand” Erik Thygesen,. og til Bjarne Stougaard for koordinering og rollen som chefinstruktør.

 

Sejladsudvalget.

 

Kapsejlads:

Kapsejlads er som bekendt en stor aktivitet i Lemvig Sejlklub. 23 både har deltaget i de afviklede aftenkapsejladser – hvilket er en fremgang på to både.

 

Igen i år har Thorhauge stået for måltagningen, tak for det.

 

Der har som sædvanlig været afholdt 17 kapsejladser, Delt op i forårsserien, jubii-sejladsen, klubmesterskabet i efteråret og afslutteren.

 

Forårets sejladser blev vundet af:

                      Sv. Å. Lauridsen for både uden spiler

                      Peter Mortensen for mindre både med spiler

                      Kristen Valeur Jepsen for lidt større både med spiler

                      Peter Kallerup i løbet for ”racerbåde”

 

JUBII-sejladsen blev vundet af Peter Mortensen

 

Årets klubmestre blev ( lige som sidste år):

Bent Jacobsen for både uden spiler

Peter Mortensen for mindre både med spiler

Kristen Valeur Jepsen for lidt større både med spiler

Peter Kallerup for større både med spiler

 

 

Afslutteren blev vundet af Allan Holck i katamaran

 

Thorkild Sønderskov har igen i år være skribent til avisen, Det giver klubben god reklame med disse artikler. Tak til Thorkild.

 

Forplejningsholdet har ydet en stor indsats, Det er nu kalenderlagt, hvilken ”båd” der står for forplejningen de enkelte kapsejladsaftener, og det har virket fint.

 

I forbindelse med Træskibsstævnet i Lemvig Havn afviklede sejlklubben en paradekapsejlads, med opløb ved havneindsejlingen til Lemvig Havn. Bjarne Stougaard speakede på havnemolen, og der har næppe før været så mange tilskuere til en kapsejlads i Lemvig.

 

Tursejlads:

Der er igen afholdt to fællesture.

6-7. juni blev der afholdt fællestur til Jegindø.

Turen var ikke særlig velbesøgt, det var ”Tordenskjolds soldater” der dukkede op.

Turudvalget efterlyser nytænkning, måske er tiden inde til nye kræfter.

 

Agger-turen i august var derimod igen en succes, med 15 deltagende både. Det perfekte vejr var selvfølgelig en medvirkende årsag, men Aggerturene er altid meget hyggelige.

 

Efterårsturen med  Aksel Skovgaard og Gunnar Simonsen som arrangører har  igen afviklet den traditionsrige efterårstur i uge 40,

Dette var 25. gang, altså jubilæum, hvor der deltog 41 sejlere i 16 både..

Efterårsturen har efterhånden vokset sig meget stor og stor tak til Aksel og kompagni for initiativet. Det er sådan, der skabes et godt klubliv.

Haludvalget

Hallerne har fungeret uden problemer af nogen art.

 

 Vi har som tidligere omtalt i formandsberetningen fået mere udendørs opbevaringsplads. I forbindelse med denne udvidelse blev m2 prisen for vinteropbevaring nedsat.

 

Udvalget har i årets løb afholdt en oprydnings- og rengøringsdag. Der er altid god tilslutning, hvilket gør, at vores bådopbevaringsplads fremstår meget ryddelig.

 

Det er fortsat populært at have sin mast liggende i masteskuret, og kapaciteten er lige nu OK. Der opfordres til, at man læser opslagene omkring hvordan man gør.

 

 Husk at man skal have et registreringsnummer på mast, vogn og grej.

 

Tak til 60+ holdet, som har været behjælpelig med ind- og udkørsel af bådvogne, samt praktiske gøremål på pladsen.

 

Ventelisten til hallerne  har ikke ændret sig siden sidste år, der er 10 både på listen.

Marinaudvalget

Det har været et godt år for marinaen. Vi havde ved sæsonens afslutning kun 13 ledige pladser, idet der har været udlejet 138 i årets løb (mod 141 sidste år).

 

Kranen, der er blevet 10 år og dermed helt afskrevet, er blevet totalt renoveret. Kranens højde er forlænget med 1 m og kranen er blevet sandblæst, hvor det viste sig, at der skulle foretages yderligere reparationer. Herefter er kranen malet, ligesom der er kommet et nyt krøje-gear og endelig er der kommet en ny el-talje og elektronikken er flyttet ind i kranen. Vi må sige, at kranen nu er bedre end da vi fik den og formentlig holder den mange år frem. Vi udnævnte allerede i foråret Gerhard Jürgensen og Søren Brun til æresmedlemmer af kranen som påskønnelse af deres store arbejde med renoveringen.

 

Vi har i flere år her i beretningen henstillet til, at man kører så lidt som overhovedet muligt på græsset foran klubhuset, idet det ikke er en parkeringsplads. Alligevel ser vi, at antallet af biler på græsset er stigende. Vi overvejer at spærre græsset af på én eller anden måde, men har ikke fundet en løsning. Det ville også være meget billigere, hvis man blot fulgte henstillingerne.

 

De 2 molehoveder ved indsejlingen er blevet renoveret.

 

Vi har i årets løb afholdt møde med teknisk udvalg/forvaltning i april måned og igen her primo november, hvor der var en god drøftelse af investeringerne i marinaen.

 

 Kommunen arbejder på at få kæderne under pontonerne erstattet af pæle midt i pontonerne og renovering af landfæster og overgange mellem pontonerne – måske allerede her inden sæsonen (men det er ikke afklaret endnu). Kommunen er fortsat meget positive overfor marinaen og dens fremtid og har foreslået en fælles markedsføring. Klubben er også inviteret med i brugerrådet omkring Lemvig Havn.

 

Det har ikke været den bedste sommer, og det kan godt mærkes. Lemvig Marinas  "Havnepengekorps" - de mange frivillige gæstelejeopkrævere - har nemlig ikke opkrævet så stort et beløb som sidste år.

 

Herfra skal lyde en stor tak til de mange der påtager sig, at tage en uges vagt som opkræver og samtidig repræsentanter for klubben og vel egentlig også for turismen og tak til de medlemmer der hjælper med at holde området ved Marinaen.

Kommunikation

Sidste år blev det meddelt på generalforsamlingen, at såfremt man ikke fandt en ny redaktør af Sprøjten, så ville bestyrelsen nedlægge bladet. Der blev ikke fundet en ny redaktør, og det sidste nummer udkom i januar måned.

En lang æra er slut – faktisk udkom bladet i 38 år. Så det var en lidt vemodig beslutning bestyrelsen måtte tage.

 

Heldigvis har vi så hjemmesiden, der udvikler sig hele tiden. Der er fornylig afholdt en aften, hvor udvalgsformænd kunne lære at sætte nyheder på, ligesom kalenderfunktion, der samtidig viser de kommende begivenheder på forsiden, blev gennemgået.

 

Klubben har en ”page” på Facebook og vi er oprettet som en ”klub” på KeepSailing, hvor man kan melde sig på og herefter se hinandens ture – hvis man er til det.

 

Hjemmesiden har fået reklamebannere på, og inden man skælder ud på, at det er irriterende så husk, at vi får annonceindtægter her, der går til andre aktiviteter i klubben.

 

Der er efterhånden rigtig mange oplysninger på hjemmesiden. Hvis du en dag har god tid, så prøv at gå ind og udforske. Der er rigtig mange artikler m.v., der vedrører vores dejlige sport.

 

Mailsystemet kører, og der er i årets løb udsendt adskillige Nyhedsbreve. Man kan på hjemmesiden tilmelde sig nyhedsbrevet.

 

Kommunikationen i klubben er rimelig up-to-date og rustet til fremtiden.

 

Inden så længe vil klubben gå over i et nyt regnskabssystem, hvor der også er et mailsystem, således det inden længe vil blive dette system, der benyttes. Men det kan I som medlemmer være ligeglad med, da man jo ikke kan mærke forskel.

 

Dette vil dog yderligere betyde, at opkrævninger fremover kommer ud på mail – og derved kan vi spare nogle penge på portoen.

 

Det kræver dog, at man har en gyldig mailadresse, og vi kan se, når vi udsender mails til alle, at der altid er nogle, der ikke kan afleveres pga. problemer med mailadressen. Sekretæren har her i efteråret gjort en stor indsats og har fået fat i rigtig mange mailadresser.

Har du ikke fået nyhedsbrevet her sidst i november om generalforsamlingen, så skal du måske ind på hjemmesiden og tilmelde dig med en mailadresse, der dur!

 

Medlemmer uden mailadresse vil få opkrævninger sendt med alm. post.

Andre ting

-          Flodskipperkursus i marts 2015 gennemført med 18 deltagere

-          Thyborøn Havn som Frihavn , nu med nye sejlerfaciliteter

-          60+ gruppen – et dejligt aktiv for LS –

-          Nyt køkken i januar 2016

-          VINTERAKTIVITETER startende op med gløggaften her i december og duelighedsundervisning i januar – april 2016 .- pt. 15 tilmeldte

-          Der er planlagt medlemsaktiviteter med turfortæller , medlemsmøde om fremtidige aktiviteter,

-          Kapsejladsaftener, mm – Kalenderen vil vise tidspunkterne så husk at følge med, og møde op

 

Til slut vil vi gerne rette en stor tak, til de mange medlemmer, der på den ene eller anden måde bidrager med en indsats for at gøre Lemvig Sejlklub til en god klub.

 

Uden jeres indsats ville der være mange ting, der ikke fungerede.

Hvis vi skal opfylde vores formål kræver det en indsats fra rigtig mange sider.

 

Tak til Lemvig kommune for godt samarbejde, og tak til vores sponsorer for støtten.

 

Vi har i klubben rigtig mange der giver en hånd med.

 

 Det betyder ikke, at der ikke er brug for flere og hvis du kommer med i et udvalg eller en arbejdsopgave, forventes det ikke, at du deltager i alle aktiviteter.

 Vi har, og har brug for brug, at rigtig mange medlemmer giver en hånd med på veldefinerede opgaver.

 

Tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for en stor arbejdsindsats i 2015.

Jeg ved at især Kasserer og sekretær yder en meget stor og tidskrævende indsats for at sikre klubbens drift – STOR tak til jer  

 

 Bo Ravn  November 2015.