L-stander1Bestyrelsens Beretning 2017

Lemvig Sejlklubs 95. generalforsamling

Onsdag den 29. november 2017.

Sejlklubbens Medlemstal

Det samlede antal medlemmer i Lemvig Sejlklub er stabilt i forhold til de forrige år, og er pt. på 318 medlemmer

Fordelingen på de enkelte kategorier fordeler sig i 2017 således: 

       3     æresmedlemmer (Ejvind Madsen, Charles Madsen, Knud Kristian Wrist)

     43     ægtefæller

     19     juniorer surf

       7     juniorer optimist

     84     pensionister

   155     seniorer

       7     passive                  

   318     I alt

Der er 124 både med i kranordningen.

Bestyrelse /forretningsudvalg

Bestyrelsen og forretningsudvalget har igen i år haft møder i hvert kvartal.

Lemvig Sejlklub har deltaget i Havnerådsmøde for Lemvig Havn med Lemvig Kommune og de øvrige brugere af Lemvig Havn. Der afholdes desuden det årlige møde med udvalget for Teknik og Miljø og forvaltningen omkring driften af Lemvig Marina. På mødet drøftes driften og nye tiltag ved Lemvig Marina.

Sæson 2017 har ikke vejrmæssigt været gunstig for sejlsporten, men aktivitetsmæssigt har sæson 2017 været et særdeles fint år for Lemvig Sejlklub. Bestyrelsen ser tilbage på 2017 som et godt år med mange aktiviteter.

Økonomien er i god gænge, og aktiviteterne har været stigende og mangeartede som det vil fremgå af punkterne under de enkelte udvalg.

På klubbens idemøde den 22. februar 2017 hvor 17 medlemmer var mødt op til en ideaften for nye tiltag i klubben kom der en del nye ideer på banen, og på seneste bestyrelsesmøde her i oktober kunne bestyrelsen konstatere, at langt de fleste af ideerne var blevet søsat i løbet af sæsonen, så nye tiltag er kommet til her i sæson 2017:

Her kan blandt andet nævnes:

·         Aktivitetsdag på tværs i klubben blev arrangeret for første gang i juni måned med god deltagelse.ca. 50 i løbet af dagen, og 30 til fællesspisning.

·         Igangsættelse af arbejdet med nyt grejskur som erstatning for de to containere som er udtjente.

·         Fliser på kørevejen over græsarealet – iværksættes i 2017 af Lemvig Kommune.

·         Opslag af VHF/DSC radiokursus og kursus i Duelighedsbevis 2018

·         Kapsejladsskole for nye skippere

·         Deltagelse i Havnens Dag 2017 og Krabbefestival 2017

·         Deltagelse af IFérne i kapsejladser med ”øvede” sejlerskoleelever som besætning

·         Fællesspisning på hverdagsaftener i klubhuset.

Lemvig Marina

Der har i år har været udlejet 116 pladser - præcis samme antal som i 2016. Der er pt. 35 tomme pladser i Marinaen.

Indtægten er dog lidt mindre, idet der i foråret var udlejet 105 pladser, og hvor der efter 1. juli yderligere er udlejet 11 pladser.

Set som helhed for Lemvig Kommune, der ejer både Lemvig Marina og Lemvig Havn, har der været fremgang i udlejning af bådpladser. Dette går imod danske lystbådehavne som helhed, idet der opleves en afmatning af udlejning af bådpladser.

For medlemmer af Lemvig Sejlklub har vi den fordel med renoveringen af Lemvig Havn, at der er mulighed for bådplads to forskellige steder, en byhavn, eller en havn midt i naturen. Samtidig oplever vi, at Lemvig Kommune stadig prioriterer Lemvig Marina højt, og er klar med nyinvesteringer.

 Den lidt dårlige sommer rent vejrmæssigt, og gæstesejlerne øgede brug af byhavnen har betydet 30% færre gæstesejlere i Marinaen i 2017.

 Det var i løbet af sommeren, at betalingsautomaten i klubhuset for betaling af gæsteleje kom i gang og det har fungeret udmærket.

Lemvig Sejlklubs Marina "Havnepengekorps" - de mange frivillige gæstelejeopkrævere har igen i år været på broerne, om end arbejdet har været anderledes.

Totalt set er indtægterne ved marinaen faldet med 10% i forhold til sidste år, så det er heldigvis ikke sådan, at det vælter læsset.

Vi kan fortsat glæde os over, at vores renoverede kran fungerer fint, Der er pt. 124 medlemmer af kranen (mod 126 sidste år), så det kører lidt op og ned.!!!!

 Det fungerer rigtig fint med fastgørelsen af pontonerne midt i broerne. Rampen mod land ved bro 1 er fornyet og samtlige strømstandere står klar og der indføres betaling for strøm inden den kommende sæson.

Mastekranen er i oktober måned blevet påkørt af en lastbil, men kunne heldigvis fungere med lidt forsigtighed. Bilens ejerfirma har påtaget sig ansvaret og der arbejdes på sagen. Målet er, at der står en ny mastekran klar til foråret.

En stor tak til de mange, der påtager sig at tage en uges vagt som kontrollant og repræsentant for klubben og for turismen. Også tak til de medlemmer, der hjælper med at holde området ved Marinaen.

Hjemmeside/Nyhedsbrev/Facebook

Der postes jævnligt nyheder op på hjemmesiden. Annoncerne, som genererer et pænt tilskud til klubbens drift, er faktisk steget med små 30%.

Med klubbens online medlemsadministration er det nemt at udsende Nyhedsbreve til medlemmerne, dels til alle klubbens medlemmer, men også til specifikt udvalgte grupper, f.eks. til bådejere eller til surfere eller hvad man ellers kan finde på.

 Det er forsøgt at udsende et Nyhedsbrev ca. 1 gang om måneden og på denne måde får sekretæren også vedligeholdt medlemmernes e-mailadresser, som er rimeligt ajour.

Ind i mellem slås nyhederne op på klubbens Facebook-side, hvor også medlemmerne af og til slår nyheder og indlæg op. Der er pt. 110 følgere.

Vi håber og tror at medlemmerne er tilfredse med denne måde at kommunikere nyhederne ud på.

Stor tak til KK Wrist for en stor og kreativ arbejdsindsats med klubbens hjemmeside og facebookside.

Sejladsvalget.

Kapsejlads:

Kapsejlads er en stor aktivitet i Lemvig Sejlklub. 19 både har deltaget i de afviklede aftenkapsejladser – det er en fremgang netto på 1 båd, men det dækker over, at der er kommet 3 nye både til, bl.a. en IF ér med en pigebesætning fra sejlerskolen.

I år har Thorhauge, Knud og Ole stået for måltagningen, tusind tak for det.

Der har i år været afholdt 18 kapsejladser, Delt op i forårsserien, Jubii-sejladsen, klubmesterskabet i efteråret og afslutteren.

Forårets sejladser blev vundet af:

            Løb 1    Bent Jackobsen og Svend Åge Lauritsen                Både uden spiler

            Løb 2    Peder Kallerup                                                               Både m/ Spiler

            Løb 3    Niels Kjærgård                                                               Større Både med spiler

JUBII-sejladsen blev vundet af Svend Åge Lauridsen

Årets klubmestre blev:

            Løb 1    Kai Werner                                                                      Både uden spiler

            Løb 2    Peder Kallerup                                                               Både med spiler

            Løb 3    John Rønn Jensen                                                       Større Både med spiler

Afslutteren, der blev afviklet i forbindelse med Krabbefestivalen blev vundet af Peder Kallerup

Thorkild Sønderskov har mod slutningen af sæsonen været skribent til avisen, Det giver klubben god reklame med disse artikler. Tak til Thorkild.

Forplejningsholdet har ydet en stor indsats, Det er nu kalenderlagt, hvilken ”båd” der står for forplejningen de enkelte kapsejladsaftener, og det har virket rigtig fint.

Der har været afholdt kursus for nye kapsejlere, - er der nogle der ønsker vi skal gøre det igen er kapsejladsudvalget klar.

Tak til kapsejladsudvalget med den nye formand for udvalget Peter Kallerup i spidsen.

Tursejlads:

Der er igen i år afholdt fællesture.

Weekenden efter Sct. Hans blev der afholdt fællestur til Thyborøn

Turen var en succes, om end deltagerantallet var præget af vejrudsigten, der meldte kulingsvejr. For deltagerne der sejlede hjem søndag blev der målt 20m/s, så flere af bådene valgte at tage en ekstra dag i Thyborøn.  Der er meget fine forhold til fælles samvær i Thyborøn, og klubbens ”frihavnsaftale” med Turistforeningen blev også benyttet ved denne lejlighed.

Agger-turen i august var igen en succes, med deltagerrekord: 21 deltagende både.

21 både med gæstesejlere i Agger Havn er ikke hverdagskost! Lørdag eftermiddag var der besøg på redningsstationen. Og ellers stod den på de sædvanlige Vandreture og fællesspisning i Vestervig Roklub som velvilligt låner os klubhuset.

Den traditionsrige efterårstur i uge 40 blev afviklet for 27.år i træk!

Der var igen rigtig mange både der deltog:15 i alt.

Stor tak til Aksel Skovgaard og Carsten Munksgaard og kompagni for initiativet, og festmiddagen lørdag. Det er medvirkende til, at et godt klubliv eksisterer.

Haludvalget

De 2 bådhaller har fungeret uden problemer af nogen art.

Udenoms arealet er efterhånden godt besat. - ca. 55 både denne vinter. Det betyder, at specielt masteopbevaringen er presset. I vinterens løb vil haludvalget og bestyrelsen i forening vurdere behov og muligheder for udvidelser.

Der er netop afholdt et brugermøde for vinteropbevaringen. Der fremkom flere gode forslag til forbedringer, og alt i alt er der god tilfredshed med måden tingene fungerer på.

Udvalget har i årets løb afholdt en oprydnings- og rengørings-dag. Der er altid god tilslutning, hvilket gør, at vores bådopbevaringsplads fremstår ryddelig.

Tak til 60+ holdet, som har været behjælpelig med opsætning af ekstra lys, ind- og udkørsel af bådvogne, samt praktiske gøremål på pladsen.

Ventelisten til hallerne er blevet mindre, da der har været en del udskiftning i halerne. Der er dog stadig 3 både på ventelisten.

Tak til haludvalget med halformand Niels Bækdal i traktoren.

Surf afdelingen.

I surf afd. sejles hver mandag aften, og det er blevet til 23 gange i løbet af sæsonen, Der har været 12-15 junior surfere og 3-5 senior surfere på vandet pr. aften.

Klubhuset har været samlingspunkt for forældre og søskende, og de fleste aftener har der været fælles spisning efter surfing.

De frivillige instruktører har hjulpet med råd og vejledning, samt hentet en del surfere ude midt i fjorden når vinden blev for strid.

Surf afd. var med på landsdækkende TV da DR 1 besøgte Lemvig 1 uge i sommerferien med børneprogrammet ”Sommer Summarum”!.

Klubmesterskabet blev afviklet som et weekendstævnet startede med fællesspisning lørdag d. 9. september, hvor der var mødt 42 deltagere frem. Ved det fælles morgenbord med rundstykker søndag d. 10. september, var endnu flere mødt frem.

Vinden friskede op i løbet af søndagen, med en del regn ind imellem. Stævnet var delt op i 3 klasser. I junior årg. 2004 – 2011, blev der sejlet 3 sejladser og det var 3 piger der løb med sejren. I junior årg. 2002 – 2003 var det 3 planende drenge på en 8-tals bane, der delte præmier. Senior årg. 1959 – 1975 sejlede på en trekant-bane, på stort set éns udstyr. Her gik det bedst for de yngste. . En stor tak til Jesper og Tommy som var tovholdere på dagen.

I efterårsferien var surf afd. flyttet til Klitmøller. Her deltog 15 juniorer fra Lemvig Sejlklub i ”Young Gun surf camp”. Lemvig var den klub som kom med fleste deltagere, igen var der stor forælder opbakning.

I løbet af året har vi forsøgt at få gang i SUP sejlads, desværre er der ikke fundet en eller flere instruktører til dette så aktiviteten står på stand by indtil vi finder egnede instruktører.

Tak til forælder gruppen / instruktørerne for godt klubarbejde, og formand Kurt Jeppesen for en utrættelig indsats.

Juniorudvalget

Jolleafdelingen

Afdelingen har i år haft 7 sejlere.

 Vejret har været fint begyndervejr, så de nye sejlere er kommet godt fra start i deres første sæson som optimistsejlere.

Optimistafdelingen er en afdeling som kræver stor opbakning forældreopbakning, idet der er mange praktiske gøremål både på land og på vandet. Tak til deltagende forældre.

Afdelingen er på jagt efter nye instruktører som vil give en hjælpende hånd på klubaftenerne, så findes der emner i klubben så skal I ikke holde jer tilbage!

Tak til forældre og Anders Mejer for indsatsen.

Sejlerskolen

Voksensejlerskolen har igen i år oplevet stor interesse for at lære at håndtere en sejlbåd. Vi har haft 20 elever indskrevet og har trods det svingende sommervejr kun måttet aflyse en onsdag pga. for meget vind. Til gengæld var der to aftener, hvor det blev nødvendigt at slæbe bådene ind, fordi vinden helt forsvandt.

Der har været mange hyggelige og lærerige aftener, og vanen tro sluttede vi sæsonen med en vellykket tur til Thyborøn med deltagelse af 26 sejlere fra Lemvig Sejlklub.

 Vi hyggede os med fællesspisning i sejlerrummet og drog derefter hjemover i buldermørke, så deltagerne fik prøvet af, hvordan det er at sejle natsejlads.

Det er meget glædeligt, at nogle af pigerne i sejlerskolen i år er begyndt at sejle kapsejlads om tirsdagen i en af IF- øvelsesbådene - det vidner om, at de er blevet dygtige nok til også at dyrke interessen på det plan.

Den store tilslutning vi oplever i disse år har berettiget til indkøb af endnu en fin IF ‘er til særdeles rimelig pris, så flåden nu tæller 4 stk. IFére-

Det kan ikke lade sig gøre, at drive sejlerskolen uden en stor indsats fra de frivillige instruktører, og heldigvis er det lykkedes i takt med den øgede tilgang af elever, at skaffe kompetente folk med god forståelse for, hvor vigtigt det er, at alle føler det trygt og sikkert at færdes på vandet "i en lille båd der gynger".

Tak for indsatsen til instruktørerne, og tak til eleverne for samværet omkring vor dejlige fritidsinteresse. og en særlig tak til ”bådsformand” Erik Thygesen, der kærligt har taget sig af det praktiske omkring bådene, - og til Bjarne Stougaard for koordinering.

Arrangementsudvalget

Klubårets første aktivitet er den traditionelle gløgg-aften med rigeligt æbleskiver og pebernødder.  Igen var der i decembers mulm og mørke alligevel mødt mange medlemmer frem.

Husk der er ikke længe til 13. december hvor gløgg aften 2017 løber af stablen.

Klubhusdagen er én af årets store dage. Hér mødes klubbens medlemmer for at give en dags arbejde på tværs af sejladsinteresser og gøre klubhus, skolebåde, joller, kapsejladsbøjer og meget mere, klar til den kommende sæson. I år mødte godt 50 medlemmer op, og de fleste af de mange opgaver der var planlagt til dagen blev udført.

Det er også her man som medlem af Lemvig Sejlklub, bliver trakteret med en fyrstelig frokost, når man har tørret sveden af panden efter dagens indsats i Sejlklubbens interesse. En god sæsonstart som giver et godt sammenhold i klubben.

Også i 2017, var der stor Skt. Hans-arrangement i Lemvig Sejlklub.

Sct Hans aften ved sejlklubben er ikke kun et tilløbsstykke for medlemmer – også flere og flere lemvigere og turister planlægger aftenen efter, at de skal deltage i Lemvig Sejlklubs blus, hvor der ofte sker spændende ting i og ved bålet med båltale af Karsten Anderskov.

Standernedhalingen med efterfølgende aftenfest med gratis gule ærter havde også fin deltagelse - også et fint arrangement.

Tak til de trofaste folk i arrangementsudvalget, som består af Poul Erik og Kisser, Lone og Niels Bækdal, Renate og Niels Kjærgaard.

60+

Som årene går, føler flere efterhånden aldersmæssigt næsten overkvalificerede til denne afdeling  60+, da rigtig mange er over 70. Udgangspunktet er hver torsdag (minus ferier) fra kl. 9.30 og til middag.

Fra første færd har det være målet, at skabe et mødested/tidspunkt, hvor enhver føler sig velkommen uden faste og tunge forpligtelser. Som det naturligste hjælper man hinanden med bådene, hvor det ønskes, når de skal i eller op af vandet og ind i hallen eller sættes på plads ved siden af hallen. Desuden er der ikke mange torsdage, hvor der ikke løses en lille eller større praktisk opgave ved vort dejlige klubhus eller i en af hallerne.

 Fra årenes projekter kan bl.a. nævnes: Nye lyddæmpende lofter i klubhuset, nyt køkken, maling og rep. af stander-flagstang, etablering af fliseplads med læskærme og nye borde, etablering og servicering af gæstecykler, rensning af alle 3 broer, regelmæssig vask af husets vinduer, og mange andre små opgaver.

I foråret 2018 skal vi hjælpe i arbejdet med at bygge nyt redskabsskur.  Initiativet til månedlige aftner med fællesspisning for alle medlemmer er igangsat med succes – tidspunkterne for disse kan følges på klubbens hjemmeside. Kom og deltag – det er super hyggeligt!

Behovet og glæden ved at være sammen, arbejde sammen, hygge sig sammen eller få sig en god snak om sejlads bliver ikke mindre med årene – tværtimod.

Stor tak til Thorkild Sønderskov og Co for indsatsen.

Andre ting

Bestyrelsen i Lemvig Sejlklub vil igen her i vinterhalvåret lave status og få ideer fra medlemmerne på et Visionsmøde.

 Vi kan herefter fokusere på nogle konkrete nye tiltag i klubben som understøtter vores formålsparagraf, nemlig at fremme sejlsporten ved Lemvig gennem:

·         At fremme ungdomsarbejdet

·         At arbejde for gode ligge- og ophalingsforhold

·         At foranstalte kapsejladser og fællesture

·         At forestå uddannelse i sejlads

·         At samle såvel aktive som passive medlemmer til sammenkomster, der kan virke til fremme af klubbens formål.

I 2018 bliver årets store begivenhed i Lemvig Sejlklub afviklingen af det Officielle Danmarksmesterskab for BB 10 meter i dagene torsdag den torsdag den 16.august og frem til og med søndag den 19. august 2018. Her skal alle sejl sættes til, og klubben får brug for rigtig mange medlemmers hjælp for at gøre stævnet til en succes både sportsligt og socialt, både for de gæstende sejlere og for medlemmerne af Lemvig Sejlklub.

Til slut vil vi gerne rette en stor tak, til de mange medlemmer, der på den ene eller anden måde bidrager med en indsats for at gøre Lemvig Sejlklub til en god klub.

Uden jeres indsats ville der være mange ting, der ikke fungerede.’

Hvis vi skal opfylde vores formål kræver det en indsats fra rigtig mange sider.

Tak til Lemvig Kommune for godt samarbejde, og tak til vores sponsorer for støtten.

Vi har i klubben rigtig mange der giver en hånd med. Det betyder ikke, at der ikke er brug for flere, og hvis du kommer med i et udvalg eller en arbejdsopgave, forventes det ikke, at du deltager i alle aktiviteter.

 Vi har brug for, at rigtig mange medlemmer giver en hånd med på veldefinerede opgaver.

 Tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for en stor arbejdsindsats i 2017.

 En særlig tak til Kai Werner. FU har i 2017 trukket store veksler på Kai Werner, idet de to øvrige medlemmer af udvalget, Kristian og undertegnede var på sommertogt i 7- 8 uger.

Bo Ravn

formand

November 2017

LEMVIG SEJLKLUB