L-stander1Bestyrelsens Beretning 2018

Lemvig Sejlklubs 96. generalforsamling

Onsdag den 28. november 2017.

 

·         Stor medlemsfremgang

·         Stort aktivitetsniveau

·         Store investeringer

·         Stor opbakning og frivillighed.

·         Stor mediebevågenhed

Sejlklubbens Medlemstal

Det samlede antal medlemmer i Lemvig Sejlklub er i år steget med 15% til 375 medlemmer efter at have ligget stabilt de seneste år på lige under 320 medlemmer.

 

Fordelingen på de enkelte kategorier fordeler sig i 2018 således: 

 

 2018  2017

   3     3   æresmedlemmer (Ejvind Madsen, Charles Madsen, Knud Kristian Wrist)

  49    43   ægtefæller

  41    26   juniorer

  90    84   pensionister

 171   155   seniorer

   2     0   gastemedlemmer

   4     7   passive

 

 360   318   SUM

Der er 134 (124) både med i kranordningen.

 

Bestyrelse /forretningsudvalg

Bestyrelsen og forretningsudvalget har igen i år haft møder i hvert kvartal.

Lemvig Sejlklub har deltaget i Havnerådsmøde for Lemvig Havn med Lemvig Kommune og de øvrige brugere af Lemvig Havn. Der afholdes desuden det årlige møde med udvalget for Teknik og Miljø og forvaltningen omkring driften af Lemvig Marina. På mødet drøftes driften og nye tiltag ved Lemvig Marina. Vi har et særdeles godt samarbejde med Lemvig Kommune, og føler, at kommunen er åben, og lytter til vores kendskab til det maritime.

Sæson 2018 har været særdeles været gunstig for sejlsporten. Årets sommer kan vi se tilbage på med et smil på læben. Der har været stor aktivitet i alle afdelinger, og 2018 vil især blive husket for værts skabet ved afviklingen af DM for BB 10 meter bådene. Rigtig mange medlemmer var aktive som hjælpere op til og under stævnet. Der var stor ros fra sejlerne og Dansk Sejlunion for afviklingen, og stævnet havde stor medie- og tilskuerbevågenhed. Tak til alle der bidrog både sponsorer, Lemvig Kommune og medlemmer.

Bestyrelsen ser tilbage på 2018 som et rigtig godt år med mange aktiviteter. Medlemsfremgangen er markant, og det er dejligt, at der i alle afdelinger kommer nye og yngre sejlere. Vi fornemmer, at de nye medlemmer føler sig velkommen i klubben. Her har de ”gamle” medlemmer et stort ansvar for, at tage god imod, og være åben. Selv om mange forretningsgange er nedskrevne, og kan findes på hjemmesiden, er det mødet mellem medlemmerne der giver relationen og dermed fællesskabet.

Økonomien er i god gænge selv om vi i år kommer ud af regnskabsåret med et stort underskud. Der har været store investeringer i bygninger og udenomsfaciliteter, hvoraf noget var planlagt,( byggeri af grejskur, nye porte og vildmarksbad), mens den store investering i reparationen af klubhusets indgangsparti kom som en overraskelse.

Punkterne i regnskabet vil blive uddybet under fremlæggelsen af regnskab 2018.

Vi har de seneste år afholdt et idemøde/visionsmøde for klubbens medlemmer, for at få nye ideer som bestyrelsen kan arbejde videre med.

I år blev mødet afviklet den 14. marts. Der kom der en del nye ideer på banen, og på seneste bestyrelsesmøde her i oktober kunne bestyrelsen konstatere, at mange af ideerne var blevet søsat i løbet af sæson 2018.

Her kan blandt andet nævnes:

·         Indkøb af SUP udstyr, og igangsættelse af SUP aktiviteter.

·         Opmagasinering af klub surfsejl færdigmonteret på mast.

·         Færdiggørelse af arbejdet med nyt grejskur som erstatning for de to containere som er udtjente.

·         Deltagelse i Havnens Dag 2018 og Krabbefestival 2018

·         Deltagelse af IFérne i kapsejladser med ”øvede” sejlerskoleelever som besætning

·         Vildmarksbad N for klubhuset.

Medlemmerne vil også i én af de første måneder i 2019 blive inviteret til en idéaften, hvor klubbens visioner vil blive diskuteret og vendt.

Lemvig Marina 2018

Udlejningen af pladser er nu status quo på 3. år, idet der igen i år har været udlejet 116 pladser - præcis som de 2 forrige år. Der er pt. 36 tomme pladser i Marinaen.

Det ser lidt lysere ud for belægningen i Lemvig Marina, da der er 8 både på listen over nye lejere til næste år.

Det er andet år med billetautomater for gæstesejlere og i år er el-delen også sat i gang, således vi alle sammen skal købe den strøm, vi bruger. Interessant, om kommunen kan se forskel på strømforbruget.

I foråret indgik vi ny lejeaftale med kommunen om administration af marinaen. Det skyldes især, at vi ikke længere har så meget arbejde omkring gæstesejlerne efter at betalingsautomaten er kommet.

I den gamle aftale fik klubben 60% af den opkrævede gæsteleje. I den nye aftale får vi ingenting

Til gengæld er klubbens andel af pælelejen for administration af de faste pladser steget fra 10 til 15% for medlemmer af Lemvig Sejlklub og fra 20 til 25% for ikke medlemmer.

Bestyrelsen er enige om, at det er en fin justering af aftalen.

Totalt set er klubbens indtægter fra marinaen steget med knap 30% i forhold til 2017, som til gengæld var et dårligt år. Det betyder, at vi er tilbage på niveauet fra 2014 – altså før en del både flyttede til Lemvig Havn.

Der skal i øvrigt herfra lyde en tak til de medlemmer, der hjælper med at holde området ved Marinaen pænt.

Vi kan fortsat glæde os over, at vores renoverede kran fungerer fint. Der er pt. 134 (123) medlemmer af kranen.

Bestyrelse har her i efteråret påbegyndt en drøftelse af den praktiske brug af kranen med kranførere m.v. med henblik på en opstramning. Med uheldet for en måneds tid siden, hvor en båd blev smadret, er det klart for bestyrelsen, at det er en rigtig beslutning, og det arbejdes der videre med i vinterens løb.

Omkring mastekranen fortalte vi sidste år, at den netop var blevet smadret ved påkørsel af en lastbil. Kranen blev klar i foråret med ny mast og renoveret udlæggerarm.

I forsommeren blev udlæggerarmen desværre bøjet voldsomt i forbindelse med en fejlbetjening, men også det blev udbedret lige før sommerferien og kranen har fungeret siden.

Der vil også i vinterens løb blive kigget på mastekranens benyttelse.

I det store hele kommer man ikke udenom, at vi her i Lemvig Sejlklub har fantastiske faciliteter både i vandet med de to havnemuligheder, og på land og frem og tilbage mellem de 2 stadier.

Alt det praktiske er baseret på, at man selv gør det meste og dermed holdes prisniveauet lavt. Der er andre steder i landet, hvor det hele foregår professionelt og hvor bådejeren ikke skal røre en finger, men får lov at betale sig fra det. Det er en anden måde at gøre det på, og vi er vidende om, at nogle bådejere nok gerne ville have det sådan.

Omvendt, så har vi her i klubben et antal medlemmer, der er endog meget flinke til at hjælpe andre uden at få noget for det, og dermed muliggør vores måde. Herfra skal der lyde en stor tak til disse medlemmer.

Hjemmeside/Nyhedsbrev/Facebook 2018

Der postes jævnligt nyheder op på hjemmesiden. Annoncerne på siden genererer fortsat et pænt tilskud til klubbens drift.

Med klubbens on-line medlemsadministration er det nemt at udsende Nyhedsbreve til medlemmerne, dels til alle klubbens medlemmer, men også til specifikt udvalgte grupper, f.eks. til bådejere eller til surfere eller andre målgrupper.

Det er forsøgt at udsende et Nyhedsbrev ca. 1 gang om måneden og på denne måde får sekretæren også vedligeholdt medlemmernes e mailadresser, som er rimeligt ajour.

Der slås jævnligt nyheder op på klubbens Facebook-side, hvor også medlemmerne af og til poster indlæg op. Der er pt. 184 følgere.- og vi vil gerne have flere !

Vi håber og tror at medlemmerne er tilfredse med denne måde at kommunikere nyhederne ud på.

Stor tak til KK Wrist for en stor og kreativ arbejdsindsats med klubbens hjemmeside og facebookside.

Sejladsvalget.

Kapsejlads:

Kapsejlads er en stor aktivitet i Lemvig Sejlklub.

22 både med 60- 70 sejlere har deltaget i de afviklede aftenkapsejladser – det er en fremgang netto på 3 både.

Vi vil gerne forsætte denne vækst, så har du en sejlbåd, og ønsker at prøve eller komme i gang med kapsejlads, skal du bare henvende dig til udvalget. Vi hjælper gerne,  - aftenkapsejlads er for alle, også selv om du ikke har nogen erfaring.

I år har Thorhauge, Knud og Ole stået for måltagningen, - tusind tak for det.

Der har i år været afholdt 18 kapsejladser, Delt op i forårsserien, Jubii-sejladsen, klubmesterskabet i efteråret og afslutteren.

Forårets sejladser blev vundet af:

Løb 1. Kai Werner Hansen                                  Både uden spiler

Løb 2. Peder Kallerup                                           Både med/ Spiler

Løb 3. Søren Bruun                                              Større både med spiler

Løb 4: Knud Kristian Wrist                                   Større både uden spiler

JUBII-sejladsen blev vundet af Knud Kristian Wrist

Årets klubmestre blev:

Torben Dambak                                                     Både uden spiler

Peder Kallerup                                                       Både med spiler

Kristian Siig                                                            Større både med spiler

Knud Kristian Wrist                                               Større både uden Spiler

Afslutteren, der blev afviklet i forbindelse med Krabbefestivalen blev vundet af Allan Holck.

Forplejningsholdet har ydet en stor indsats, Det er nu kalenderlagt, hvilken ”båd” der står for forplejningen på de enkelte kapsejladsaftener, og det virker fint.

Klubmesterskabet afsluttes med Skipperlabskovs og efterfølgende præmie overrækkelse. Der var også en rigtig fin tilslutning til denne aften.

Tak til kapsejladsudvalget for indsatsen med at lægge baner og fremskaffe resultater, og jeres positive tilgang til opgaverne.

Tursejlads:

Der er igen i år tilbudt 3 fællesture.

Turen til Jegindø den 15. og 16. juni blev modarbejdet af regnfuldt vejr. Resultatet blev, at kun 1 båd (Kirsten og Peter Møller) havde trodset vejrguderne. – Der var i alt 3 gæstebåde i Jegindø Havn, så det blev en fredelig weekend. Det gør vi bedre i sæson 2019 !

Agger-turen i blev, på grund af DM stævnet for BB 10 meter flyttet til den sidste weekend i august. Der var igen stor tilslutning til Agger turen med 16 deltagende både.

16 både med gæstesejlere i Agger Havn er ikke hverdagskost! Programmet stod på de sædvanlige Vandreture og fællesspisning i Vestervig Roklub som velvilligt låner os klubhuset.

Den traditionsrige efterårstur i uge 40 blev afviklet for 28.år i træk!

Der var igen rigtig mange både der deltog:17 i alt.

Turen blev for nogle af bådene forlænget med et par extra overnatninger i Thisted, da der var SV kuling.

I år var ansvaret for festmiddagen lørdag aften i lagt i hænderne på Gudmund Heinesen, og efter rygterne var det en ren gourmetmiddag med 35 deltagere.

Det er medvirkende til, at et godt klubliv eksisterer.

Stor tak til Aksel Skovgaard for arrangementet, og Gudmund for det kulinariske.

Haludvalget

Hallerne har fungeret uden problemer af nogen art. Rutinerne omkring haller og vinterpladser er godt indarbejdet. Knud Kristian Wrist sikrer, at alle er registrerede, mange hjælper til med ind-/og udkørsel af både, samt den årlige rengøring, der nu er flyttet fra foråret til efteråret.

Vi har i år købt 2 nye donkrafte, så der er mindst en fungerende donkraft i hver hal.

Der kommer løbende forslag til forbedringer fra brugerne, f.eks. er  pladsen til master udvidet med 2 hylder mere i hal 2 og der er lavet hylder til bomme på, vestgavlen af hal 2. 

Der er fortsat præs på pladsen til master, da der efterhånden er rigtig mange både på arealet udenfor hallerne.

Ventelisten til hallerne er blevet mindre, da der igen i år har været en del udskiftning. På et tidspunkt var ventelisten tom, men en annoncering på hjemmesiden gav straks resultat, så der pt. er 3 både på ventelisten til hallerne

Tak til haludvalget med halformand Niels Bækdal i traktoren.

Surf afdelingen.

Sæsonen startede med at JYSK ENERGI valgte at sponsorere surf afd. med 48.400 kr. til indkøb af begynder udstyr. Dette er blevet så godt brugt,  at vi senere selv købte  flere surf brædder og sejl for at kunne imødekomme søgningen til afdelingen.

Området er blevet forskønnet da de to gamle skibs containere blev fjernet og der blev bygget en nyt kajak / SUP skur. Surf skurene  var først på året igennem en større oprydning, og der blev lavet et nyt system så sejlende hænger tilrigget.

Som i de sidste par år har der igen været god søgning til surf afd. forælder gruppen fungere rigtig godt med samvær efter træningen.

Vi har i årets løb afholdt klubaften om mandagen, -  det blev til 25 gange med en stabilt fremmøde mellem 12 til 26 børn og juniorer, en 5-6 voksne surfere og en del forældre.

Vores instruktør team har fået et par nye medlemmer, så der er typisk 3 instruktører til stede hver aften. Vi  har også forsøgt at få SUP undervisningen sat i system, klubben har selv 6 SUP brædder og brugsret over de 6 som Ungdomsgården har.

Surf afd. havde fint besøg af verdensmesteren i foil surfing Sebastian Kornum fra Skive. Her fik især de yngste medlemmerne mulighed for at få en tur på surfbræddet sammen med Sebastian, og klubben fik en kanon presse omtale.

Vores samarbejde med Ungdomsgården og de lokale skoler er blevet udbygget. Nævnes skal også vildmarksbadet,  som har været flittigt brugt i også i denne sammenhæng.

Der har været lidt udlejning af SUP og surfbrædder hen over sommeren.

I september afholdtes klubmesterskab med 29 tilmeldte, en super dag med strandkants ræs for de yngste 6 til 9 årige, - en otte tals bane for to grupper juniorer, og en længere otte tals bane for de gamle drenge. Vejret var rigtig SURF vejr med kuling fra nordvest.

I efterårsferien havde klubben 17 børn / junior surfere til Young Gun Surf camp i Klitmøller Igen i år var Lemvig Sejlklub klubben med flest deltagere.

Sæsonen sluttede med endnu en god nyhed – af de store !.  NORDEA- fonden bevilligede 199.072. kr. fra NORDEA- fondens kystpulje, som støtter projekter i kystområdet.

Pengene blev overrakt af direktør for NORDEA – fonden Henrik Lehmann Andersen ved et kick-off arrangement på Sallingsund Færgekro. Her fik projektansvarlig Jesper Kobberholm, fmd. for surf afdelingen Kurt Jeppesen og formand Bo Ravn overrakt det store beløb. Arbejdsgruppen bag projektet med Jesper og Kurt i spidsen er gået i arbejdstøjet, og projektet startet op primo 2019.

Stor tak til de frivillige for deres indsats, opbakning og hjælp.

Juniorudvalget

Afdelingen har i år haft 6 sejlere.

 Vejret har været fint begyndervejr, så de nye sejlere er kommet godt fra start i deres første sæson som optimistsejlere. Også 2. års sejlerne har haft en god sæson, og sidst på sæsonen blev de 2 Zoom8 joller taget i brug – det kræver god sejlteknik af de unge sejlere.

Optimistafdelingen er en afdeling som kræver stor opbakning forældreopbakning, idet der er mange praktiske gøremål både på land og på vandet. Tak til deltagende forældre.

Voksensejlerskolen

Voksensejlerskolen har igen i år oplevet stor interesse for at lære at håndtere en sejlbåd.

Vi har haft 18 elever indskrevet, og vi har haft mange gode, lærerige og hyggelige aftener med dejligt sommervejr. Dog har der også i år været et par aflysninger - bl.a. måtte vi opgive Thyborønturen pga. dårligt vejr.

Igen i år har nogle af pigerne i sejlerskolen sejlet kapsejlads om tirsdagen i en af øvelsesbådene - det er dejligt, at vi også kan udnytte bådene på den måde.

De fire IF'ere er fortrinlige som øvelsesbåde - de har gode basale sejlegenskaber og er trygge at være ombord i. Det betyder meget for nybegyndere, at vi undgår voldsomme oplevelser, som kan virke skræmmende for nogen, inden de når at opleve glæden og fascinationen ved at færdes på vandet alene ved naturens kræfter.

Det kan ikke lade sig gøre, at drive sejlerskolen uden en stor indsats fra Bjarne Stougaard og de frivillige instruktører, og derfor skal der atter lyde en stor tak til dem for indsatsen, En særlig tak til Erik Thygesen for at sørge for, at bådene holdes i orden og bliver klargjort om foråret og taget på land for vinteren.

10 kursister har i månederne januar – april 2018 deltaget i undervisningen med henblik på at erhverve duelighedsbeviset. Peter Møller har stået for kyndig undervisning, og alle deltagerne bestod både den praktiske og teoretiske prøve i foråret . Tillykke til de nye sejlere, og god vind fremover.

Tak til Peter Møller for undervisningen.

Tak også til eleverne for samværet omkring fritidsinteressen.

Arrangementsudvalget

Den første aktivitet i det nye klub år er den traditionelle gløgg-aften. I den mørke vintertid var 30 medlemmer dukket op til gløgg og æbleskiver i december. En hyggelig juletradition.

Ved klubhusdagen i den sidste lørdag i april blev der gjort en ekstra indsats, for klubhuset skulle ikke blot gøres klar til den kommende sæson, men også til sommerens BB10M stævne.

Efter morgenkaffen blev opgaverne fordelt blandt de 35 deltagende medlemmer, som kom omkring opsamling af affald i området ved bådhallen, maling af 1. sal og dørene i bådehallen, søsætning og rigning af sejlerskolens fire IF’ere, udlægning af kapsejladsbøjer og meget mere. En meget stor tak for indsatsen på klubhusdagen!

Skt. Hans i år bragte andre udfordringer end normalt. Først blev bålet brændt af før tid, så haveaffald og lignende blev efterlyst. En nyt bål blev samlet, men derefter kom der tvivl om vi overhovedet måtte brænde bål af på grund af den tørre sommer. Skt. Hans kom dog og der blev bål. Der var stor deltagelse fra både klubbens medlemmer, der kom til helstegt pattegris (tak for hjælpen til Aksel) og tilbehør. Efterfølgende var der båltale ved formanden, og bål sammen med de øvrige gæster fra nær og fjern.

Arrangementsudvalget var ansvarlig for forplejningen ved DM stævnet for BB 10 meter i august. Det var en spændende og god oplevelse for alle hjælpere. Der var stor opbakning, og sejlere og de øvrige hjælpere havde stor ros til køkken- og serveringspersonalet. Stor tak til alle medhjælpere, og til Peter Mortensen – e- Gastro for rigtig god mad om aftenen.

Første weekend i november havde vi standernedhaling og afrigger fest. Modsat den varme sommer var det en kold og blæsende fornøjelse, hvor Per Olesen holdt talen. Om aftenen blev der traditionen tro serveret gule ærter til klubbens medlemmer, hvor der var deltagelse fra både meget erfarne og helt nye medlemmer. I alt 40 personer var samlet til aftenfesten.

Der skal lyde en stor tak til Kaija og de altid hjælpsomme folk i arrangementsudvalget, særligt  Irene Wrist, Kisser & Poul Erik Larsen og Renata og Niels Kjærgaard.

60+

Udgangspunktet er klubhuset hver torsdag (minus ferier) fra kl. 9.30 og til middag.

Fra første færd har det være målet, at skabe et mødested/tidspunkt, hvor enhver føler sig velkommen uden faste og tunge forpligtelser. Som det naturligste hjælper man hinanden med bådene, hvor det ønskes, når de skal i eller op af vandet og ind i hallen eller sættes på plads ved siden af hallen.

Desuden er der ikke mange torsdage, hvor der ikke løses en lille eller større praktisk opgave ved klubhuset eller i en af hallerne.

Kom og deltag – det er super hyggeligt!

Behovet og glæden ved at være sammen, arbejde sammen, hygge sig sammen eller få sig en god snak om sejlads bliver ikke mindre med årene – tværtimod.

Stor tak til Thorkild Sønderskov og Co for indsatsen.

Andre ting

Til slut vil vi gerne rette en stor tak, til de mange medlemmer, der på den ene eller anden måde bidrager med en indsats for at gøre Lemvig Sejlklub til en god klub.

Uden jeres indsats ville der være mange ting, der ikke fungerede.’

Hvis vi skal opfylde vores formål kræver det en indsats fra rigtig mange sider.

Tak til Lemvig Kommune for godt samarbejde, og tak til alle vores sponsorer for støtten.

Tak for de særlige sponsorbidrag til DM for BB 10 meter.

En særlig tak for de to bidrag fra hhv. Jysk Energi og Nordea- fonden.

Tak til den lokale presse for bevågenhed og omtale.

Vi har i klubben rigtig mange der giver en hånd med. Det betyder ikke, at der ikke er brug for flere, og hvis du kommer med i et udvalg eller en arbejdsopgave, forventes det ikke, at du deltager i alle aktiviteter.

Vi har brug for, at rigtig mange medlemmer giver en hånd med på veldefinerede opgaver.

Tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for en stor arbejdsindsats i 2018.

Tak til stævneudvalget der tog det store slæb med planlægningen af DM for BB 10meter og sammen med de mange frivillige medlemmer tog imod BB 10 meter sejlerne ved DM stævnet i august, og gjorde det til en stor succes.

Bo Ravn

formand

November 2018

LEMVIG SEJLKLUB