L-stander1Bestyrelsens Beretning 2020

Lemvig Sejlklubs 98. generalforsamling

Onsdag den 25. november 2020.

 

·         Stor medlemsfremgang

·         Stort aktivitetsniveau

·         Store investeringer

·         Stor opbakning og frivillighed.

·         Stor mediebevågenhed

Disse overskrifter var overskriften på seneste to års generalforsamlinger, men i år er den altoverskyggende overskrift:

SÆSONEN PRÆGET AF CORONA EPEDIMIEN

De øvrige overskrifter er heldigvis ikke alle gået helt i glemmebogen, men det har været en meget anderledes sæson, hvor stor opbakning og frivillighed stadig er et varemærke for Lemvig Sejlklub.

Uden den store frivillige indsats som rigtig mange medlemmer yder på mange forskellige områder, ville det ikke kunne lade sig gøre at drive en forening som Lemvig Sejlklub med den standard der tilbydes medlemmerne indenfor de enkelte afdelinger.

Sejlklubbens Medlemstal

Medlemstallet har her i 2020 igen sat ny rekord. Vi har aldrig i klubbens historie været flere medlemmer.

Det samlede antal medlemmer i Lemvig Sejlklub er i år steget med 5 medlemmer fra 406 til 411 medlemmer.

I 2013 havde Lemvig Sejlklub lige under 250 medlemmer.

 

Fordelingen på de enkelte kategorier fordeler er i 2020 således: 

 

2020   2019   2018   2017

       2            2            3              3           æresmedlemmer ( Charles Madsen, Knud Kristian Wrist)

     56          58          49              43         ægtefæller

     46          57          41              26         juniorer

   103          94          90              84         pensionister

   196        187       171              155       seniorer

       4            3            2              0           gastemedlemmer

       4            5            4              7           passive

   411        406       360              318       SUM

Bestyrelse /forretningsudvalg

Bestyrelsen har i år haft 7 bestyrelsesmøder. Desuden har forretningsudvalget (FU) afholdt møder efter behov.

Lemvig Sejlklub har deltaget i Havnerådsmøde for Lemvig Havn og Lemvig Marina med Lemvig Kommune og de øvrige brugere af Lemvig Havn. Der er desuden afholdt et møde med formanden for Teknik og Miljø og rep. for Teknik og Miljø forvaltningen omkring driften af Lemvig Marina. På mødet drøftes driften og nye tiltag ved Lemvig Marina. Vi har et særdeles godt samarbejde med Lemvig Kommune, og føler, at kommunen er åben, og lytter til vores kendskab til det maritime. Desuden har vi deltaget i møder i Limfjordskredsen. I år har generalforsamlingen i Dansk Sejlunion været digitalt – det samme gælder for Klubkonferencen arrangeret af Dansk Sejlunion.

Bestyrelsen ser tilbage på 2020 som et år hvor rigtig mange ting skulle indrettes efter de restriktioner som Corona epidemien medførte. Mange aktiviteter er enten blevet aflyst eller ændret.  Jeg vil ikke remse alle aflysningerne op her, men blot konstatere, at især klubbens sociale arrangementer har været hårdt ramt i 2020. Det håber vi at kunne rette op på i de kommende sæsoner.

På trods af dette har medlemstallet været svagt stigende, men vi har ikke kunnet fastholde stigningen blandt juniorsejlerne i surf afdelingen. Dette skyldes især, at afdelingen pga restriktioner ikke kunne gennemføre træning i 1. halvdel af sæsonen. Det er dejligt, at medlemstallet blandt seniorerne er stigende, og at der kommer nye og yngre sejlere til klubben, og at flere både får hjemhavn i enten Lemvig Havn eller Lemvig Marina.

Økonomien er i god gænge og i år kommer vi igen ud af regnskabsåret med et overskud på bundlinjen.

Punkterne i regnskabet vil blive uddybet under fremlæggelsen af regnskab 2020.

Sejladsvalget.

Den 26.02.20. nåede vi inden Corona at afholde regel aften, det var en rigtig fin aften, hvor der var mange der fandt ud af at man måske ikke kunne alle regler udenad.

Det er ret sikkert at vi afholder sådan en aften igen fremadrettet.

Corona epidemiens store indflydelse på aftenskapsejladserne gjorde, at udvalget afholdt flere møder og måtte ændre planerne for forårets kapsejladser.

Forsamlingsforbuddet på 10 personer, resulterede i, at der blev arrangeret kapsejlads 4 aftener om ugen med 5 både med en besætning på hver to mand. Dette gjorde, at der blev gennemført 29 sejladser i løbet af forårssæsonen.

Det var en stor aften, da vi d 28.07. igen kunne sejle alle sammen på tirsdage aftener, så da vi sluttede klubmesterskabet var der afviklet 39 aftenskapsejladser. Dette må være rekord i klubben.!

Klubmestre blev:

Løb 1            Kai Werner Hansen og besætning i Mamalou

Løb 2            Delt mellem Kresten Valeur Jeppesen og besætning i Dixi og Knud Kristian Wrist med besætning i Grace

Løb 3            Peder Kallerup og besætning i Marie

Løb 4            John Rønn og besætning i Alba       

Jubii-sejladsen blev vundet af Peder Kallerup og besætning i Marie

Afslutteren blev vundet af Aksel Skovgård og besætning i Opus Pokus

I efter året lavede Helene og Ole mad til os igen. Tusind tak for det.

Stor tak til Peder Kallerup og hele udvalget for den store indsats for at kapsejladserne afviklet.

Og tusind tak til Bent Thorhauge der har valgt at gå på pension som tidtager efter en fantastisk indsats for kapsejladsen i klubben, Mange tak Bent Thorhauge !.

Vi har desværre, på grund af forsamlingsforbuddet på 10 personer været nødt til at aflyse planlægningsmødet og evalueringsmødet.

Vi håber på en normal 2021 sæson, så vi alle kan mødes til vores fælles lidenskab kapsejlads.

Og husk!  -  der er også plads til dig på kapsejladsbanerne. Udvalget vil rigtig gerne hjælpe nye gaster og skippere i gang - så I skal bare henvende jer.

SUP & surf afdelingen.

På grund af Corona epidemien startede sæsonen først midt sommer. Det er, på trods af dette gået meget godt, Surf afd. havde i løbet af vinteren fået lidt nyt udstyr, og der er lavet tre projekter som det er lykkes at få støtte til.

Projekt ” Ready to go ” som Nordea-Fonden støttede med 15.000 kr. blev omsat til 4 oppustelige SUP brædder Brædderne har, som projektnavnet henleder til, været på flere ture ud fra klubben,

Vandkraftsøen i Holstebro, Silkeborg søerne, Storeåen og Klitmøller er blevet besøgt. Der har været en god tilslutning til SUP, især vores samarbejdspartner Lemvig Ungdomsgård har brugt aktiviteten meget i forhold til deres linjefag

I september fik vi uddannet syv nye SUP instruktører, så klubben står godt rustet til kommende sæsoner..

Vi har søsat projekt ” Woman on Water ” som DGI støttede med 91.500 kr. Beløbet blev brugt til at købe noget ”let” grej til pigerne. Udstyret er blevet brugt flittigt af vores juniorer sejlere, som har talt 31 i denne sæson.

”Flere på vandet”, projektet Nykredits Fond, støttede med 99.000 kr., Beløbet gjorde det muligt at opgradere det udstyr som vi underviser og surfer på, når vi holder klubaftener - mandag for børn og juniorer, hvor der ofte kommer 15 til 20 børn med tilhørende forældre. Fællesspisning har ikke været muligt i denne sæson på grund af Corona epedimien.

Torsdag aften er det seniorerne, som surfer og sejler SUP. Her ligger fremmødet på 5 til 10.

Vi har lavet en undervisnings aftale med et par lokale skoler, som afholder deres linjefag i sejlklubben.

Klubben afholdt et surf træner kursus sidst i maj, Først var klubben vært ved første afdeling af Danmarksmesterskabet i windsurf og Foil. Desværre var der meget lidt vind, men de fremmødte 25- 27 surfere fra hele landet roste klubben og vil gerne komme igen.

Midt i september afholdt vi klubmesterskab med godt fremmøde. Desværre igen med for lidt vind. Uge 42 stod i Klitmøllers tegn. 15 børn og forældre brugte en uge sammen med en masse andre unge surfere på en camp deroppe med masse af sejlads og hygge.

Vi holder vinterpause med surf og SUP i klubregi, men en del fra forældegruppen fortsætter aktiviteterne frem mod jul.

Igen i år en stor tak til Kurt Jeppesen og de frivillige trænere med familie som holder surf afdelingen i gang.

Haludvalget

Haludvalget har afholdt et møde i det forløbne år. Et meget konstruktivt møde, hvor følgende blev besluttet:

·         Ovenlyspladerne i hal 1 er hullet p.g.a. hagl. Pladerne skal skiftes og det anmeldes til forsikringsselskabet. Pladerne er ikke skiftet i år, men det gøres i foråret 21, når bådene er kommet ud.

·         Ordensreglerne ændres, for at undgå at arealet omkring bådhallerne bliver en bådkirkegård. Reglerne er ændret og afstemt med Lemvig kommune. Det betyder, at der kun skal opbevares både der bruges, d.v.s. søsættes mindst hver 3. år. Der er udsendt mail om dette til alle brugere af området. Det skal nævnes, at ingen både forlanges flyttet de næste tre år.

·         Strømforbruget er meget varierende fra år til år. Det er en stor fordel for områdets brugere at bådene kan vedligeholdes, hvilket kan giver et forøget strømforbrug. Reglerne om at anvende bimålere, når der bruges ekstraordinær meget strøm, er aldrig blevet overholdt, og derfor slettes dette i reglerne. Derimod indsættes en regel om, at DER KUM MÅ TILSLUTTES BATTERILADERE I PERIODER, HVOR BÅDEN IKKE ER UNDER OPSYN. Det betyder, at varmeapparater, kondenstørrere, m.m. skal være slukket, når båden forlades. Dette for at mindske brandfaren.

·         Der føres vand til hal 2. Dette blev etableret i efteråret.

Der har ikke været indkaldt til fælles oprydning m.m., p.g.a. corona I stedet er arbejdet udført af 60+ og andre frivillige. Der er altid stor velvillighed, når opgaverne omkring hallerne skal udføres, og som sædvanlig har kommunen været og feje hallerne inden indkørsel.

Stor tak til Niels Bækdal og udvalget, og til Niels Bækdal og Kristian Valeur Jeppesen for det store arbejde med at køre både ind og ud af hallerne.

Lemvig Marina

Udlejningen af pladser er nu efter 3 år med status quo steget en lille smule, idet der i år har været udlejet 125 pladser – mod 121 pladser sidste år og 116 de 3 foregående år. Der er pt. 33 tomme pladser i Marinaen.

Forrige år indgik vi som bekendt en ny aftale omkring klubbens administration af marinaen, og vi har været spændt på at se resultatet. Umiddelbart er der ikke den store forskel.

Vi kan fortsat glæde os over, at klubbens kran overordnet fungerer fint. Der er pt. 140 (134) medlemmer af kranen. Alligevel er der en arbejdsgruppe i gang med at finde en ændring af krøjningen, idet det er denne funktion, der giver flest problemer p.g.a. tandkransen foroven, der ikke er ordentlig centreret fra fabrikkens side.

I efteråret blev der igen afholdt kran-sikkerhedskursus og brugen af kranen.

Mastekranen har i år fungeret rigtig godt.

Der blev sidste efterår foretaget en dræning rundt ved Havneknejpen og vi er blevet fri for de store vandansamlinger på dette område og langs med kajen.

Lemvig Kommune vil foretage en kloakering langs med honnørkajen, og asfaltvejen vil blive renoveret.

Vi skal være glade for, at vi her i Lemvig Sejlklub har fantastiske faciliteter både i vandet med de to havnemuligheder, og på land med gode udenoms faciliteter til til- og afrigning af bådene, samt gode vinteropbevaringspladser med tilkørselsveje fra kranen.

Vi har her i klubben et antal medlemmer, der er endog meget flinke til at hjælpe andre uden at få noget for det, og dermed muliggør vores setup.

Herfra skal der lyde en stor tak Knud Kristian Wrist og disse medlemmer og samtidig en tak til de medlemmer, der hjælper med at holde området ved Marinaen pænt og ryddeligt.

Arrangementsudvalget

Nytårskur:

Første arrangement 2020 var nytårskuren, som løb af stablen d. 5. januar.

Vi havde indkøbt rigeligt med kransekage og bobler af forskellig art. Vi havde regnet med at der max. kom 45 personer, men vi rundede mere end 60 personer, hvilket var utrolig flot og overraskende. Vi måtte dele kransekagerne op i mindre stykker og der var netop kun lige bobler nok til alle.

Det var tydeligt at folk havde glædet sig til at se hinanden, snakken gik med munter stemning et par timer, hvorefter kuren sluttede. Det var trods alt arbejdsdag for en del dagen efter.

Succesen var så stor, at vi overvejer at udvide nytårskuren 2021 med spisning og vildmarksbad og så til en dag hvor det ikke er arbejdsdag, dagen efter.

Køb af båd i Italien:

Den 29. januar havde vi fornøjelsen af at byde ind med endnu et arrangement.

Denne gang med spisning kl. 18:00 og efterfølgende turberetning fra Lene Mathiassen og Jesper Østergaard om deres tur og køb af båd i Middelhavet. Om det var maden fra slagteren eller om det var interessen i og om, hvordan man køber båd i Italien og sejler rundt i Middelhavet og turen hjem, er endnu uvist, men også denne aften var der overraskende stor tilmelding – 95 personer. Maden var god og der var rigeligt af den. Turberetningen var fantastik underholdende og informativ.

Alt i alt en rigtig god aften, en rigtig kickstarter til en ny sæson i Lemvig sejlklub.

Corona:

Ærgerligt for os alle, har resten af sæsonen været præget af Corona restriktioner, hvilket har været skyld i at vi har været nødsaget til at aflyse diverse arrangementer hen over sæsonen. 

Vi håber på at få lov til at være mere aktive 2021, men vi må se, hvor meget vi får lov til.

Stor tak til Michael Damsgaard og Lars Svendsen for arbejdet i arrangementsudvalget.

60+

Igen – baggrunden for 60+ er følgende:

Ideen udsprang af en idéaften i klubben for nogle år siden.

·         At etablere et fællesskab for 60+ere, hvor vi kunne hjælpe hinanden med mulige praktiske opgaver ved vore både samt koordinere og udføre mulige praktiske opgaver for klubben som frivillige, samt om muligt at arrangere fællesture.

·         Holde møde hver torsdag fra kl. 9.30 i klubhuset, hvor vi drikker kaffe, laver aftaler, orienterer hinanden om mulige tiltag – i det hele taget glæder hinanden i et socialt fællesskab. Klubben giver kaffen og resten betaler vi selv. Det gælder også mulige frokoster.

Året har budt på to meget spændende besøg – dels hos Struer Træskibslag og dels på havnekontoret i Thyborøn. I Thyborøn afsluttede vi besøget med fællespisning af sandwich i den nye sejlerstue i Den røde Hal.

Markante ændringer i det forgangne år med baggrund i corona pandemien:

·         Alle møder fra marts til juni aflyst. Fra oktober har vi igen måttet aflyse indtil videre, da vi altid er over 10 deltagere.

·         Interessen for fællesspisninger mindskedes også, da der blev arrangeret fællesspisninger i forbindelse med foredrag, møder og arrangementer – og det med stor succes og mange deltagere. Fællespisninger arrangeret af 60+ er derfor indstillet indtil videre.

Stor tak til Thorkild Sønderskov og de andre ildsjæle i 60 + klubben. Der er vist ikke mange der går forgæves for at få hjælp af denne gruppe aktive medlemmer af klubben.

Hjemmeside/Nyhedsbrev/Facebook

Der sættes jævnligt nyheder op på hjemmesiden, men der kunne godt være flere, der sætter noget på. Annoncerne på siden genererer fortsat et pænt tilskud til klubbens drift.

Siden nytår har hjemmesiden haft ca. 15.000 hits.

Det forsøges at udsende et Nyhedsbrev til medlemmerne ca. 1 gang om måneden med kommende begivenheder m.m. Ind i mellem udsendes der specielle Nyhedsbreve til specifikt udvalgte grupper, f.eks. til bådejere eller til surfere eller andre målgrupper. Samtidig får sekretæren vedligeholdt medlemmernes e mailadresser, som er rimeligt ajour.

Der slås jævnligt nyheder op på klubbens Facebook-side, hvor også medlemmerne af og til poster indlæg op. Der er pt. 342 (232) følgere.- og vi vil gerne have flere !

Der er i øvrigt oprettet en facebook-side, der hedder Lemvig Marina. Den har pt. 23 følgere.

Vi håber og tror at medlemmerne er tilfredse med denne måde at kommunikere nyhederne ud på.

Tak til Knud Kristian Wrist for det store arbejde med at a jourføre hjemmesiden.

Jolle afdelingen.

Optimist, Zoom8 og Laser
2020 var ikke det, som vi havde planlagt!
Vi havde ambitioner om den store hvervekampagne, men den måtte skydes ud til højre grundet omstændighederne.

Vi valgte dog at sørge for at komme på vandet med de sejlere, der allerede var medlemmer. Det har vekslet mellem lørdagssejladser samt normale klubaftener om onsdagen. Gennem hele sæsonen siden start april har vi været på vandet en eller flere gange hver eneste uge uden for sommerferien helt hen til den andensidste weekend i oktober.

Vi prøver at udvide sæsonen til at fortsætte vinteren over, da fastholdelse er et nøgleord til at kunne starte 2021 godt i gang. 

Der har været 7 optimister og 3 Zoom8/Laser sejlere gennem sæsonen.

Det er forsøgt med at veksle mellem kapsejlads og adventure, da ikke alle lige er med på den der kapsejlads tanke.

Men vi har dog været afsted to gange, først i juni til Spar Nord cup i Sunds med 3 sejlere og senere i september til Sen Sommer Cup også i Sunds med 6 sejlere. Det var nogle gode ture, selv med div. Corona restriktioner. Til Sen Sommer Cup havde vi hele 2 sejlere på podiet med en 1. og 2. plads.

Vi har udvidet lidt i jolle afd. Vi kan nu tilbyde sejlads i Laser jolle. Vi faldt over et godt tilbud på en laser jolle samt en RIB ledsager båd i et samlet tilbud, og bestyrelsen var hurtige til at bakke op. Vi arbejder på at få yderligere en eller to Laserjoller drift klare. Planen er, at kunne tilbyde jolle sejlads til ældre unge samt voksne. Her er laserjollen god da den med 3 sejl størrelser spænder fra 35kg til 90kg i sejler vægt over det samme skrog.

Hobie 405
Disse 2 joller er begge blevet gennemgået og skal i drift til foråret 2021. Vi starter med en jolle og ser hvordan det udvikler sig.

E-sailing prøver vi nu at få i gang i jolle afd. Klubben har købt en VIP konto der gør at vi kan lave lokale E-sailing kapsejladser for LS medlemmer imellem.

Vi har fået indrettet Vest-enden af 1. sal i klubhuset til et TV/game - og ”hænge ud” område. Tanken er, at man kan gå herop og kaste sig i en FAT boy og game lidt eller se noget TV. Vi ønsker at klubhuset bliver til et rart sted at hænge ud i for de unge medlemmer, og man får lyst til at blive her 5 min længere.  Det gør også, at søskende, som måske ikke er så sejlads interesserede for nuværende, får deres gang i klubben.

Vi har store ambitioner om at få skabt endnu mere aktivitet i jolle afd. i 2021, men vi er nok i Coronaens skygge lidt endnu.

Mini 12 meter
Dette projekt har været underdrejet i denne Corona sæson. Dog er alle 4 skrog blevet repareret, og skal nu i løbet af vinteren gennemgås for at få dem sejlklare i 2021. sæsonen.

Sluttelig skal det behørigt nævnes at jolleafdelingen har modtaget et tilskud fra Thisted Forsikring på 7.000,- af en oprettet pulje på 300.000,- hvor man kunne søge op til 10.000,- pr. ansøger. Vi blev udvalgt sammen med 51 andre foreninger ud af 450 ansøgere.

Stor tak til Rudi Bekker og forældregruppen/ instruktører for indsatsen i årets løb.

Tursejlads:

Alle planlagte klubaktiviteter med fællesture har været aflyst, men de enkelte bådejere har i sæsonen været særdeles aktive på vandet i danske farvande. Båden har giver frihed ti at bevæge sig sikkert rundt, og både nye og erfarne sejlere har benyttet sig af dette i 2020.

Den traditionsrige efterårstur i uge 40/41 blev afviklet for 30.år i træk!

Der var igen rigtig mange både der deltog.

I år var ansvaret for festmiddagen lørdag aften udliciteret til Helene med både forret og hovedret, dog stod Gudmund Heinesen igen for citronfromagen.

Det er medvirkende til, at et godt klubliv eksisterer.

Stor tak til turleder Aksel Skovgaard, der har overdraget stafetten til et nyt hold.

Voksensejlerskolen

2020 blev et anderledes år for os alle.

I Sejlerskolen fik vi først lov at starte sæsonen i juni måned, og vi nåede kun tre undervisningsaftener før sommerpausen.

Vi har gennemført resten af sæsonen med visse restriktioner bl.a. har instruktørerne i år skullet sejlet med faste besætninger for at holde kontakten på så få personer som muligt.

Det har også betydet, at vi måtte stoppe for tilgang, da alle fire øvelsesbåde var fyldt op.

På trods af disse forhold har vi igen haft en god sæson med masser af læring og hyggeligt samvær omkring glæden ved at sejle og blive fortrolig med at håndtere en sejlbåd uden motor i alle situationer.

Det har været en fornøjelse for os, at klubben i foråret investerede i 4 stel spritnye sejl til IF'erne - det gør virkelig en forskel med gode sejl.

Den afsluttende Thyborøntur måtte desværre igen aflyses pga. dårlig vejrmelding. Næste år vil vi planlægge turen på et tidligere tidspunkt, så vi har alternative datoer, hvis vejret igen skulle drille.

Der er fortsat stor interesse for at lære at sejle i Lemvig Sejlklub - der er således allerede nu 10 tilmeldte til næste års hold.

Stor tak til Bjarne Stougaard og de øvrige sejlerskoleinstruktører, og til bådsmand Erik Thygesen for utrættelig arbejde med at klargøre og vedligeholde de 4 IF sejlbåde som bruges i Voksensejlerskolen.

 

Duelighedskursus

Igen i år lykkedes det at gennemføre et Duelighedskursus med 14 elever som - efter aflæggelse af prøve både skriftligt og mundtligt samt praktisk sejlads - stod med duelighedsbeviset i hånden. Undervisningen blev afbrudt i løbet af foråret pga. Corona restriktionerne, men elever og lærer klarede sig igennem stoffet.

Godt gået, og tillykke til de nye duelige sejlere. Det er fjerde gang i træk at kurset er gennemført – i alt 70 sejlere er gået igennem kurset på 4 år.

Dette forpligter. Lemvig Sejlklub har igen i den kommende sæson tilbudt oprettelse et nyt kursus med start 5. januar 2021.

Der er tilmeldingsfrist 11. december, og der er i øjeblikket allerede 11 deltagere tilmeldte, så kurset bliver gennemført.

Stor tak til Peter Møller for god undervisning.

Afsluttende bemærkninger

Til slut vil vi gerne rette en stor tak, til de mange medlemmer, der på den ene eller anden måde bidrager med en indsats for at gøre Lemvig Sejlklub til en god klub.

Uden jeres indsats ville der være mange ting, der ikke fungerede.

Hvis vi skal opfylde vores formål kræver det en indsats fra rigtig mange sider.

Tak til Lemvig Kommune for godt samarbejde, og tak til alle vores sponsorer for støtten.

En særlig tak for bidrag fra de firmaer og fonde som har støttet os i 2020.

Tak til den lokale presse for bevågenhed og omtale.

Vi har i klubben rigtig mange der giver en hånd med. Det betyder ikke, at der ikke er brug for flere, og hvis du kommer med i et udvalg eller en arbejdsopgave, forventes det ikke, at du deltager i alle aktiviteter.

Vi har brug for, at rigtig mange medlemmer giver en hånd med på veldefinerede opgaver.

Generalforsamlingen er min sidste som formand for Lemvig Sejlklub. Efter 8 år på posten har jeg valgt at stoppe med bestyrelsesarbejdet i klubben. Det har været 8 spændende og gode år.

Tak til de øvrige bestyrelsesmedlemmer for samarbejdet gennem årene.

Skal jeg nævne én ting som gennem de 8 år har gjort mig både glad og stolt over at være formand for Lemvig Sejlklub er det den kæmpestore frivillige indsats, som rigtig mange medlemmer yder til gavn for sejlsporten i Lemvig. Uden denne indsats var det rigtig mange ting der ikke kunne lade sig gøre. Frivilligheden kendetegner en god sportsklub – og det tør jeg godt sige, at Lemvig Sejlklub er.

TAK !

 

Bo Ravn

formand

November 2020

LEMVIG SEJLKLUB